Hostel Postrehabilitacyjny

Hostel Postrehabilitacyjny
Programy reintegracji społecznej i zawodowej adresowane do osób
uzależnionych od substancji psychoaktywnych „Hostel to przystań na drodze do trzeźwości”
Zadanie realizowane zgodnie z umową 92/H4/MK/2018 z dnia 02.01.2018 r.

Zadanie Publiczne jest realizowane w ramach Narodowego Programu Zdrowia i współfinansowane ze środków Funduszu Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia, w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do spraw Przeciwdziałania Narkomanii

Program postrehabilitacyjny został opracowany z myślą o pacjentach potrzebujących dodatkowej pomocy po zakończeniu terapii podstawowej. Biorąc po uwagę trudną sytuację pacjentów, którzy opuszczają placówki stacjonarne i ambulatoryjne, hostel jest miejscem, które wspomaga start życiowy osób uzależnionych oraz umacnia ich w podjętej decyzji dotyczącej trzeźwego życia.
W ramach realizacji zadania prowadzone są działania:
interwencje kryzysowe,
Indywidualne spotkania polegające na analizie sytuacji kryzysowej, rozpoznaniu podjętych działań, udzieleniu pomocy osobie w kryzysie poprzez określenie dostępnych możliwości radzenia sobie z trudnościami oraz nazwanie i wykorzystanie zasobów, jakimi zgłaszający dysponują.
indywidualna rozmowa motywująca
Spotkania z terapeutą, których celem będzie poznanie siebie, zrozumienie i uporanie się z problemami emocjonalnymi, psychicznymi czy interpersonalnymi. To proces dokonywania zmian w dotychczasowym sposobie funkcjonowania.
aktywizacja zawodowa
W trakcie spotkań z doradcą zawodowym podczas rozmowy doradczej możliwa będzie diagnoza obecnej sytuacji, aktualnych potrzeb i możliwości mieszkańca Hostelu. Następnie zostanie omówiona możliwa droga rozwoju zawodowego optymalna dla danej osoby w obecnej sytuacji życiowej.
Wzmacnianie procesu zdrowienia poprzez:
- możliwość zmiany otoczenia z zagrażającego na bezpieczne,
- możliwość zabezpieczenia mieszkalnego na dłuższy okres, co umożliwia podjęcie lub utrzymanie pracy, kontynuowanie nauki, podniesienie kwalifikacji zawodowych, rozwijanie zainteresowań
- wsparcie w sytuacjach trudnych oraz w konfrontacji zdobytych umiejętności z życiem codziennym.
Dla kogo?
Osoby, które ukończyły proces terapii uzależnienia od narkotyków, utrzymujące abstynencje. Osoby, które nie ukończyły pełnego procesu terapii uzależnień, oraz osoby będące w trakcie terapii.
Prowadzący: Dorota Furtak-Wlazińska, Joanna Skubiszewska
Zgłoszenie telefoniczne i uzgodnienie terminu przyjęcia od poniedziałku do piątku w godz. 11:00 - 16:00.
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt pod nr tel. 71 349 15 56.
Koordynator programu: Dorota Furtak – Wlazińska

Skontaktuj się z nami

Spróbujemy odpowiedzieć na wszystkie pytania, które Cię dręczą.

Programy i dofinansowania

Wszystkie działania świadczone są bezpłatnie, współfinansowane są przez: