Realizowane programy

PROGRAMY JEDNOROCZNE NA ROK 2017
WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ GMINĘ WROCŁAW

Program „ZDĄŻYĆ BY ŻYĆ” adresowany do osób zagrożonych uzależnieniem, uzależnionych oraz członków ich rodzin - realizowany w ramach zadania:
„PROWADZENIE EDUKACJI, PORADNICTWA, DZIAŁAŃ ŚRODOWISKOWYCH ORAZ PROGRAMÓW OGRANICZANIA SZKÓD ZDROWOTNYCH I SPOŁECZNYCH WŚRÓD OSÓB ZAGROŻONYCH UZALEŻNIENIEM I UZALEŻNIONYCH OD NARKOTYKÓW ORAZ CZŁONKÓW ICH RODZIN”
zgodnie z umową D/WZD/PN/9/2017/2018 z dnia 16.01.2017
W ramach programu działa:


Punkt konsultacyjny
• W ramach punktu konsultacyjnego odbywają spotkania indywidualne oraz rodzinne. Konsultacje są nakierowane na szybkie rozpoznawanie problemu i reagowanie w zakresie ograniczania rozmiaru ryzykownych zachowań. Zadaniem terapeuty jest informowanie o możliwościach i zasadach podjęcia leczenia, biorąc pod uwagę zarówno nasza placówkę, jak i inne instytucje niosące pomoc osobom uzależnionym oraz motywowanie do podjęcia leczenia.
• Konsultacje telefoniczne pod nr tel. 71 349 55 02 dla osób cierpiących z powodu uzależnień od środków psychoaktywnych i ich bliskich, a także dla osób pragnących zdobyć informacje na temat szkodliwości oraz zagrożeń wynikających z zażywania substancji psychoaktywnych.
• Dla kogo?
Osoby eksperymentujące, zażywające szkodliwie bądź uzależnione od substancji psychoaktywnych, ich rodziny i bliscy, osoby będące w kryzysie oraz pragnące uzyskać informacji na temat szkodliwości oraz zagrożeń wynikających z używania substancji psychoaktywnych, nauczyciele, pedagodzy i psycholodzy szkolni, pracownicy socjalni, kuratorzy itp.
• Kiedy?
Poniedziałek: 12:00-13:00
Środa: 12:00-15:00
Piątek: 12:00-15:00
• Prowadzący: Jagoda Juskowiak

Zajęcia dla rodzin i bliskich
• Zajęcia prowadzone będą w ramach interwencji rodzinnych. Spotkania będą mogły przebiegać z udziałem osoby, której dotyczy problem bądź bez jej udziału. Spotkania są kierowane na rozwiązanie sytuacji kryzysowych związanych z problemem narkotykowym, udzielenie wsparcia emocjonalnego tym, którzy są w relacji z osobą używającą substancje psychoaktywne. Mają na celu zredukowanie lęku i pomoc w odreagowaniu trudnych emocji, przygotowanie bliskich osób do rozmowy, która motywowałaby do podjęcia leczenia, niepokoju powstałego na wskutek pojawienie się problemu.
• Dla Kogo?
Rodziny, krewni, osoby żyjące z osobą-osobami, które są zagrożone narkomanią lub są uzależnione.
• Kiedy?
Wtorek 18:00-20:00
• Prowadzący: Dorota Furtak-Wlazińska, Alicja Giezek

Poradnictwo
Spotkania informacyjno – motywacyjne dla osób nieletnich
• W trakcie tych spotkań młodzież uzyskuje podstawową wiedzę na temat mechanizmów i rozwoju uzależnienia oraz uczy się w pierwszej kolejności umiejętności niezbędnych do utrzymywania abstynencji. Jednocześnie otrzymuje wsparcie w bieżących trudnościach oraz pracuje nad radzeniem sobie z nimi w konstruktywny sposób. W ramach spotkań odbywa się zebranie wywiadu, ocena stanu psychicznego, udzielenie wsparcia skierowanie na konsultacje specjalistyczne.
• Dla kogo?
Osoby niepełnoletnie, eksperymentujące, używające szkodliwie lub uzależnione od substancji
• Kiedy?
Poniedziałek 13:00-18:00
• Prowadzący: Jagoda Juskowiak

Spotkania informacyjno-motywacyjne dla osób eksperymentujących, uzależnionych od substancji psychoaktywnych
Spotkania dotyczą sposobów radzenia sobie z objawami głodu narkotykowego, nauki poszukiwania wsparcia, pomocy w zaistniałej sytuacji. W trakcie spotkania wspólne z terapeutą pracuje się nad narzędziami pomocnymi podczas wprowadzania zmian do swojego życia. Przekazywana jest wiedzy dotycząca konsekwencji łamania abstynencji. Spotkania mają na celu poznanie siebie, zrozumienie i uporanie się z problemami emocjonalnymi, psychicznymi czy interpersonalnymi.
• Dla kogo?
Osoby pełnoletnie, używające szkodliwie lub uzależnione od substancji psychoaktywnych.
• Kiedy?
Poniedziałek 11:00-16:00
Prowadzący: Joanna Skubiszewska
Wtorek 13:00-15:00
Czwartek 13:00-15:00
• Prowadzący: Monika Piotrowska, Marcin Ratański

Grupa wsparcia – postrehabilitacyjna
• Grupa prowadzona jest metodą procesu, wspierającą zmiany indywidualne i zbiorowe. Dodatkowo, biorąc pod uwagę bieżącą problematykę wnoszoną przez pacjentów wprowadzane są elementy pracy warsztatowej, połączonej z edukacją. Tematyka oscyluje wokół zachowań zagrażających abstynencji oraz pogłębianiu wiedzy na temat nawrotu choroby. Uczestnicy doskonalą swoje umiejętności radzenia sobie z nawrotem lub jego zapobieganiem. W ramach grupy pacjenci pracują nad wzmacnianiem poczucia bezpieczeństwa i przynależności oraz motywacją do utrzymywania abstynencji. Grupa zajmować się bieżącą problematyką, dotyczącą spraw zawodowych, rodzinnych czy finansowych oraz ich wpływem na równowagę emocjonalną i zdolność do utrzymywania abstynencji.
• Dla kogo?
Osoby uzależnione od substancji psychoaktywnych, utrzymujące abstynencję, po ukończonym podstawowym programie leczenia
• Kiedy?
Poniedziałek 18:00-20:00
• Prowadzący: Jagoda Juskowiak

Grupa wsparcia dla rodziców
• Zadaniem grupy jest wzajemne wsparcie poprzez wymianę doświadczeń rodziców, których dzieci dotknął problem narkotykowy. Uczestnicy oprócz wsparcia zdobywają informacje dotyczące uzależnienia, procesu terapii oraz zmian zachodzących w systemie rodzinnym i w nich samych - jednostkach tego systemu. Uczestnicy poznają, na czym polega skuteczna pomoc oraz przekazywanie odpowiedzialności, jako części procesu wspomagającego leczenie swoich dzieci.
• Dla kogo?
Rodziny, krewni, osoby żyjące z osobą, które są zagrożone narkomanią lub są uzależnione.
• Kiedy?
Środa: 18:00 - 20:00
• Prowadzący: Lucyna Łukjanowicz-Border

Program „Wsparcie narodzinami nadziei” - realizowany w ramach zadania:

ORGANIZOWANIE I PROWADZENIE PUNKTÓW PORADNICTWA RODZINNEGO NA TERENIE WROCŁAWIA
zgodnie z umową D/WZD/1860/13/2017 z dnia 30.12.2017 r.

• Poradnictwo to udzielanie pomocy psychologicznej, pedagogicznej. Udzielane jest wsparcie przy podejmowaniu ważnych decyzji życiowych, wyboru drogi życiowej i aktywnego przygotowania się do pełnienia ról w małżeństwie. Poradnictwo wspiera osoby i rodziny w rozwiązywaniu problemów w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych. Polega również na uświadomieniu problemu, możliwości jego rozwiązania. Udzielane są porady osobom potrzebującym wskazówek w konkretnych sytuacjach życiowych, w których czują się bezradni i zagubieni. Podjęte oddziaływania psychologiczne, pedagogiczne zmierzają do pomagania członkom rodziny w osiąganiu rozwoju, otwartości, zdolności do bliskiego kontaktu ze sobą, poprawy komunikacji wewnątrzrodzinnej, radzenia sobie z zagrożeniami.

W ramach programu proponujemy:

Diagnozę, poradnictwo, pomoc psychologiczną pedagogiczną, terapię

• Dla kogo?
Prowadzona terapia indywidualna ma na celu pomocy:
dzieciom w radzeniu sobie z kryzysami rozwojowymi, trudnymi przeżyciami, konfliktami z rodzeństwem i rówieśnikami, opracowywania trudności związanymi z rozpoczęciem edukacji w szkole,
młodzieży w poradzeniu sobie z trudnościami wynikającymi z okresu dojrzewania,
dorosłym w odbudowaniu pozytywnych relacji z otoczeniem, w motywacji do odnajdywania sensu życia, radzeniu sobie ze stresem, kryzysami, emocjami, nastrojami, pomocy w budowaniu dojrzałej tożsamości.

• Kiedy?

Wtorek: 17:00-20:00
Czwartek: 17:00-20:00

• Prowadzący: Agnieszka Nocko, Dorota Benent, Joanna Mikołajko,

Warsztaty podnoszące kompetencje wychowawcze

• Cykl zajęć dla rodziców/opiekunów dzieci szkolnych oraz nastolatków.
Spotkania mają charakter warsztatu, podczas którego uczestnicy trenują kompetencje społeczne i wychowawcze, otrzymują wsparcie, uczą się jak radzić sobie w sytuacjach trudnych, udzielać pomocy i wzmacniać pożądane postawy wychowawcze. Wwarsztaty powadzone są przez 5 tygodni po zakończeniu rekrutacji.

• Kiedy?
Piątek
Najbliższe warsztaty odbędą się w kwietniu. Obecnie trwają zapisy na konsultacje dotyczące kwalifikacji na „Warsztaty podnoszące kompetencje wychowawcze”

Zapisy osobiście w placówce, lub telefonicznie 71 349 15 56

Program "Z pasją w przyszłość" realizowany w ramach zadania

ORGANIZACJA I REALIZACJA PROGRAMU EDUKACYJNOREKREACYJNEGO
pn. ”CENTRUM ROZWOJU I AKTYWNOŚCI DZIECI I MŁODZIEŻY”

zgodnie z umową D/WZD/1866/20/2017 z dnia 02.01.2017 r.

Głównym celem prowadzonych działań jest:
- udzielenie wszechstronnego wsparcia rozwoju dzieci i młodzieży w czasie wolnym od nauki szkolnej,
- zapobieganie rozpowszechnianiu się uzależnień od alkoholu i środków psychoaktywnych.
Cele szczegółowe programu:
• Zwiększenie poziomu wiedzy ogólnej i umiejętności
• Rozwijanie indywidualnych zdolności i talentów
• Rozwijanie umiejętności społecznych w tym umiejętności interpersonalnych
• Kształtowanie prawidłowych postaw i zachowań społecznych
• Poprawa sprawności fizycznej i kształtowanie postawy i zachowań prozdrowotnych
• Zapewnienie beneficjentom rozwoju kulturalnego i społecznego (udziału w życiu społeczno - kulturalnym miasta Wrocław)
• Zapewnienie uczestnikom programu spożycia posiłku w postaci podwieczorku
• Kształtowanie twórczej postawy i wrażliwości, rozwijanie wyobraźni oraz umiejętności manualnych i plastycznych
• Udzielenie wsparcia społecznego beneficjentom
• Integrowanie środowiska lokalnego
• Promowanie działań Centrum
• Upowszechnianie i podtrzymywanie tradycji oraz zwyczajów i obchodów świąt
• Bieżące diagnozowanie potrzeb beneficjentów
• Kształtowanie kultury i spędzania czasu wolnego od nauki szkolnej
Kierownik centrum: Katarzyna Radzińska

PROGRAMY WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ MINISTRA ZDROWIA
- KRAJOWE BIURO DS. PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Hostel Postrehabilitacyjny

Programy reintegracji społecznej i zawodowej adresowane do osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych „Hostel to przystań na drodze do trzeźwości”
Zadanie realizowane zgodnie z umową 19/W/L/2017 z dnia 2.01.2017 r.

• Program postrehabilitacyjny został opracowany z myślą o pacjentach potrzebujących dodatkowej pomocy po zakończeniu terapii podstawowej. Biorąc po uwagę trudną sytuację pacjentów, którzy opuszczają placówki stacjonarne i ambulatoryjne, hostel jest miejscem, które wspomaga start życiowy osób uzależnionych oraz umacnia ich w podjętej decyzji dotyczącej trzeźwego życia.

W ramach realizacji zadania prowadzone są działania:

• interwencje kryzysowe,
• poradnictwo/wsparcie procesu adaptacyjnego

Ważnym elementem wzmacniającym proces zdrowienia w programie są takie czynniki jak:

- możliwość zmiany otoczenia, nie wracania do środowiska zagrażającego,

- możliwość zabezpieczenia mieszkalnego na dłuższy okres, co umożliwia podjęcie lub utrzymanie pracy, kontynuowanie nauki, podniesienie kwalifikacji zawodowych, rozwijanie zainteresowań,

- wsparcie w sytuacjach trudnych oraz w konfrontacji zdobytych umiejętności z życiem codziennym.

• Dla kogo?
Osoby, które ukończyły proces terapii uzależnienia od narkotyków, utrzymujące abstynencje. Osoby, które nie ukończyły pełnego procesu terapii uzależnień, oraz osoby będące w trakcie terapii.

• Prowadzący: Dorota Furtak-Wlazińska, Marcin Ratański

Zgłoszenie telefoniczne i uzgodnienie terminu przyjęcia od poniedziałku do piątku
– w godz. 11:00 - 20:00.
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt pod nr tel. 71 349 15 56.

„Program profilaktyki selektywnej"
"Program psychoprofilaktyki selektywnej dla dzieci i młodzieży
zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz uzależnieniem
od środków zmieniających świadomość realizowany w placówce profilaktycznej
Stowarzyszenia KARAN we Wrocławiu"

realizowanyzgodnie z umową 110/W/P/2017 z dnia 02.01.2017 r.

W ramach programu realizowana jest działalność profilaktyczna poprzez:
- zajęcia socjoterapeutyczne, warsztaty umiejętności psychospołecznych;
- warsztaty umiejętności psychospołecznych
„Emocje kolorami życia”
„Sztuka porozumiewania się’’
„Nie substancjom psychoaktywnym’’
- zajęcia informacyjno – edukacyjne;
- poradnictwo rodzinne dotyczące zgłaszanego problemu;
- alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu;
Wspomagany jest prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny młodego człowieka i jego funkcjonowanie w społeczeństwie zgodne z normami społecznymi, motywacja do osiągnięć, rozwijane umiejętności, które pozwalają radzić sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi i przeżywanymi w związku z tym emocjami.
Przekazywana jest rzetelna wiedza na temat szkodliwości środków psychoaktywnych.
Jest to proces ukierunkowany na korygowanie problemowego zachowania i trudności emocjonalnych.


„Przeprowadzenie projektów szkoleniowych adresowanych do studentów medycyny
oraz innych kierunków mających zastosowanie w ochronie zdrowia w zakresie
problematyki dotyczącej uzależnienia od hazardu lub innych uzależnień behawioralnych”
„Szkolenia dla studentów - uzależnienia behawioralne"

realizowany zgodnie z umową 36/HE/2016 oraz 8/HMK/2017 z dnia 02.01.2017 r.

Program finansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych
Celem zadania jest zwiększenie poziomu wiedzy studentów w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych, w tym problemowego i patologicznego hazardu.
Projekt ma formę szkolenia wykładowo – warsztatowego. Preferowana jest organizacja szkolenia w ramach programu kształcenia w szkole wyższej.
Adresaci zadania to studenci medycyny, studenci innych kierunków mających zastosowanie w ochronie zdrowia.


„Program opieki i terapii patologicznych hazardzistów, osób z innymi uzależnieniami behawioralnymi, ich bliskich i rodzin"
„Nie igraj, najwyższą stawką jest życie "

 realizowany zgodnie z umową 98/HB/2017 z dnia 02.01.2017 r.

Program finansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych
Program adresowany jest do osób u których rozpoznano uzależnienie od hazardu oraz innych współistniejących zaburzeń, osób z innymi uzależnieniami behawioralnymi, rodzin i bliskich osób uzależnionych.
Celem zadania jest zwiększenie dostępności i rozszerzenie profesjonalnej pomocy patologicznym hazardzistom, osobom z innymi uzależnieniami behawioralnymi, ich bliskich i rodzin.
W ramach zadania realizowane są:
- interwencje kryzysowe,
- indywidualne wsparcie terapeutyczne,
- poradnictwo rodzinne,
- konsultacje prawne,
- konsultacje lekarskie.

 

ROK 2016

OD ROKU 2014 KONTYNUOWANE SĄ WIELOLETNIE PROGRAMY

WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ GMINĘ WROCŁAW:

Pomoc Rodzinom i Wsparcie w rozwiązywaniu problemów życiowych - Poradnictwo Rodzinne

program realizowany zgodnie z umową D/WZD/1383/10/2014-2016 z dnia 15.01.2014

  • diagnoza, poradnictwo, pomoc psychologiczna, terapia
  • konsultacje dotyczące kwalifikacji na warsztaty
  • warsztaty podnoszące kompetencje rodzicielskie

Prowadzenie edukacji, poradnictwa oraz działań środowiskowych dla osób uzależnionych od narkotyków

i członków ich rodzin w ramach umowy D/WZD/1406/5/2014-2016 z dnia 31.01.2014

  • spotkania indywidualne dla osób nieletnich z problemem zażywania substancji psychoaktywnych
  • zajęcia dla rodzin oraz bliskich osób z problemem narkotykowym w ramach interwencji rodzinnych
  • grupa wsparcia - spotkania dla osób utrzymujących abstynencję
  • prowadzenie zajęć w Oddziale Dziennym terapii uzależnień od substancji psychoaktywnych
  • wykonywanie bezpłatnych testów na obecność narkotyków w moczu.

PROGRAMY JEDNOROCZNE NA ROK 2016

WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ GMINĘ WROCŁAW

DZIAŁALNOŚĆ KLUBÓW SENIORA W 2016 ROKU - Akademia Twórczej Aktywności

program realizowany zgodnie z umową D/WCRS/1713/21/2016 z dnia 04.01.2016

Projekt AKADEMIA TWÓRCZEJ AKTYWNOŚCI jest propozycją skierowaną dla seniorów w celu aktywizacji i poprawy jakości ich życia.

Założeniem Akademii Twórczej Aktywności jest między innymi umożliwienie spędzania czasu wolnego w sposób aktywny, zdrowy i twórczy. W ramach zadania publicznego są realizowane obszary związane z założeniami lokalnej i krajowej polityki senioralnej, mającej na celu:

- wspieranie samodzielności,
- utrzymywanie zdrowia.

Oddziaływania isnpirują do różnorodnych aktywności w tym aktywności społecznej i kulturalnej.

W społeczności lokalnej, promowana jest świadomość, że osoby wkraczające w wiek senioralny są potrzebne ze swoim doświadczeniem zawodowym i życiowym oraz wiedzą i potencjałem, który warto zagospodarować we wspólnych działaniach.

ORGANIZACJA I REALIZACJA PROGRAMU EDUKACYJNO – REKREACYJNEGO

„CENTRUM ROZWOJU I AKTYWNOŚCI DZIECI I MŁODZIEŻY”

- "Uśmiech do przyszłości"

program realizowany zgodnie z umową D/WZD/1715/4/2016 z dnia 04.01.2016

Głównym celem prowadzonych działań jest:

- udzielenie wszechstronnego wsparcia rozwoju dzieci i młodzieży w czasie wolnym od nauki szkolnej,
- zapobieganie rozpowszechnianiu się uzależnień od alkoholu i środków psychoaktywnych.

Cele szczegółowe programu:

• Zwiększenie poziomu wiedzy ogólnej i umiejętności
• Rozwijanie indywidualnych zdolności i talentów
• Rozwijanie umiejętności społecznych w tym umiejętności interpersonalnych
• Kształtowanie prawidłowych postaw i zachowań społecznych
• Poprawa sprawności fizycznej i kształtowanie postawy i zachowań prozdrowotnych
• Zapewnienie beneficjentom rozwoju kulturalnego i społecznego (udziału w życiu społeczno - kulturalnym miasta Wrocław)
• Zapewnienie uczestnikom programu spożycia posiłku w postaci podwieczorku
• Kształtowanie twórczej postawy i wrażliwości, rozwijanie wyobraźni oraz umiejętności manualnych i plastycznych
• Udzielenie wsparcia społecznego beneficjentom
• Integrowanie środowiska lokalnego
• Promowanie działań Centrum
• Upowszechnianie i podtrzymywanie tradycji oraz zwyczajów i obchodów świąt
• Bieżące diagnozowanie potrzeb beneficjentów
• Kształtowanie kultury i spędzania czasu wolnego od nauki szkolnej

PROGRAMY WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ MINISTRA ZDROWIA

- KRAJOWE BIURO DS. PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

„Programy postrehabilitacyjne adresowane do osób po ukończonym procesie leczenia"

„GDZIE BYŁEŚ - DOKĄD IDZIESZ ? - kontynuacja Wrocław",

program realizowany zgodnie z umową 14/W/L/2016 z dnia 04.01.2015

Realizowane działania zaproponowane w programie wzmacniają czynniki chroniące takie jak:

- wzmocnienie mocnych stron

- znalezienie pracy zarobkowej

- pozytywne relacje z innymi

- zainteresowanie edukacją

- dobrą organizacje oraz twórcze spędzanie wolnego czasu

- aspiracje zawodowe

- poszanowanie prawa, norm, wartości

- angażowanie się w działania prospołeczne

- rozwój pasji i zainteresowań.

Działania mają osłabiać również czynniki ryzyka takie jak:

- brak więzi rodzinnych

- negatywne relacje z innymi

- niepowodzenia w nauce, trudności w pracy zawodowej

- zachowania aspołeczne wpływające na społeczne i emocjonalne funkcjonowanie człowieka.

Program ma na celu poprawę funkcjonowania emocjonalnego i społecznego oraz pomoc w utrzymaniu trzeźwości osobom po ukończonym programie terapii uzależnienia od narkotyków.

„Program profilaktyki selektywnej"

"Program psychoprofilaktyki selektywnej dla dzieci i młodzieży

zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz uzależnieniem

od środków zmieniających świadomość realizowany w placówce profilaktycznej

Stowarzyszenia KARAN we Wrocławiu"

program realizowany zgodnie z umową 118/W/P/2016 z dnia 04.01.2016

W ramach programu realizowana jest działalność profilaktyczna poprzez:

- zajęcia socjoterapeutyczne, warsztaty umiejętności psychospołecznych;
- warsztaty uczące alternatywnych stylów życia, w ramach których będą realizowane:

a) zajęcia muzyczno – ruchowe

b) zajęcia z elementami arteterapii
- poradnictwo rodzinne dotyczące zgłaszanego problemu;
- zajęcia informacyjno – edukacyjne na temat środków odurzających;
- organizacja i animacja czasu wolnego podczas ferii zimowych oraz wakacji.

W czasie realizacji programu odbiorcy uczą się jak zdrowo żyć, bez środków zmieniających świadomość, jak nie ulegać presji rówieśniczej i nie poddawać się manipulacji współczesnego świata np.: poprzez środki masowego przekazu.

Wspomagany jest prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny młodego człowieka i jego funkcjonowanie w społeczeństwie zgodne z normami społecznymi, motywacja do osiągnięć, rozwijane umiejętności, które pozwalają radzić sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi i przeżywanymi w związku z tym emocjami.

Przekazywana jest rzetelna wiedza na temat szkodliwości środków psychoaktywnych.

Jest to proces ukierunkowany na korygowanie problemowego zachowania i trudności emocjonalnych.

„Przeprowadzenie projektów szkoleniowych adresowanych do studentów medycyny

oraz innych kierunków mających zastosowanie w ochronie zdrowia w zakresie

problematyki dotyczącej uzależnienia od hazardu lub innych uzależnień behawioralnych”

„Szkolenia dla studentów - uzależnienia behawioralne"

program realizowany zgodnie z umową 15/HE/2016 oraz 21/HMK/2016 z dnia 04.01.2016

Program finansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych

Celem zadania jest zwiększenie poziomu wiedzy studentów w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych, w tym problemowego i patologicznego hazardu.
Projekt ma formę szkolenia wykładowo – warsztatowego. Preferowana jest organizacja szkolenia w ramach programu kształcenia w szkole wyższej.

Adresaci zadania to studenci medycyny, studenci innych kierunków mających zastosowanie w ochronie zdrowia.

„Program opieki i terapii patologicznych hazardzistów, osób z innymi uzależnieniami behawioralnymi, ich bliskich i rodzin"

„Nie igraj, najwyższą stawką jest życie "

program realizowany zgodnie z umową 50/HB/2016 z dnia 04.01.2016

Program finansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych

Program adresowany jest do osób u których rozpoznano uzależnienie od hazardu oraz innych współistniejących zaburzeń, osób z innymi uzależnieniami behawioralnymi, rodzin i bliskich osób uzależnionych .

Celem zadania jest zwiększenie dostępności i rozszerzenie profesjonalnej pomocy patologicznym hazardzistom, osobom z innymi uzależnieniami behawioralnymi, ich bliskich i rodzin.

W ramach zadania realizowane są:

- interwencje kryzysowe,

- indywidualne wsparcie terapeutyczne,

- poradnictwo rodzinne,

- konsultacje prawne,

- doradztwo finansowe w zakresie optymalnego spłacania długów,

- konsultacje lekarskie.

 

Informacje dotyczące działań prowadzonych w poszczególnych programach można uzyskać

pod nr tel. 71 349 15 56 lub drogą elektroniczną pod adresem karan.wroclaw@op.pl

 

W poradni realizowane są również programy profilaktyczne, o których szerzej można przeczytać tutaj:

http://karan.wroc.pl/programy_profilaktyczne.html

Skontaktuj się z nami

Spróbujemy odpowiedzieć na wszystkie pytania, które Cię dręczą.

Programy i dofinansowania

Wszystkie działania świadczone są bezpłatnie, współfinansowane są przez: