Programy Profilaktyczne

Programy profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy we Wrocławskich placówkach oświatowych
Młodość - Wolność – Przyszłość
Działania współfinasowane są ze środków Gminy Wrocław w ramach umowy:
D/WZD//1920/2/2017 z dnia 10.03.2017 r.

Programy skierowane są dla uczniów w wieku od 6 do 19 lat.
Programy przeznaczone dla młodszych odbiorców uczą współpracy rówieśniczej oraz dbałości o bezpieczeństwo, a także rozwijają inteligencję emocjonalną i twórcze myślenie. Formuła programów przeznaczonych dla młodzieży sprzyja rozwojowi naturalnej aktywności młodych ludzi, propaguje zachowania prozdrowotne oraz uświadamia natychmiastowe i odroczone konsekwencje używania subsatancji psychoaktywnych.
Programy mogą być realizowane we wrocławskich placówkach oświatowych i innych placówkach prowadzących działania na rzecz dzieci i młodzieży.
Alicja Giezek Tel. 608 015 670, email: alicja.giezek@karan.wroc.pl

Opis programów:

„CUKIERKI” jest to program wczesnej profilaktyki i jest oparty na bajce Agnieszki Grzelak pod tym samym tytułem. Program "Cukierki" należy do oddziaływań z zakresu profilaktyki uniwersalnej i ma charaktera uprzedzający, co w działaniach prewencyjnych może być najbardziej skuteczne. Program opiera się na wspólnej lekturze bajki "Cukierki" i pracy z dziećmi na bazie tekstu z wykorzystaniem różnych metod aktywnych.. Wykorzystanie m.in. metody fabuły w pracy z dziećmi jest niezwykle cenne. Identyfikacja z fikcyjnymi bohaterami pozwala na przebycie jedynie w wyobraźni wydarzeń, które mogą stać się istotnym stopniem w ich rozwoju intelektualnym i społecznym. „CUKIERKI” uczą, co dzieci mogą zrobić, aby było mniej ofiar substancji psychoaktywnych – np. dbać o włączanie do zabaw dzieci stojących na boku, nieśmiałych, uczą, że dziecko ma prawo do dystansu i ostrożności wobec nieznajomych dorosłych, ale także pokazują, że niedoceniany niejednokrotnie personel niepedagogiczny może stanowić oparcie dla ucznia w trudnej sytuacji. Program dostarcza dzieciom podstawowych informacji na temat środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych, uczy współpracy rówieśniczej i dbałości o bezpieczeństwo swoje i rówieśników, rozwija inteligencję emocjonalną oraz samodzielne, twórcze myślenie, wzmacnia samoocenę, kształtuje troskę o własne zdrowie.
Odbiorcy programu: uczniowie szkół podstawowych i ( 6-10 lat)
Czas trwania zajęć: 3 godziny lekcyjne.

"BEZPIECZNY UCZEŃ". Jest to program autorski wczesnej profilaktyki uzależnień i jest przeznaczony jest dla uczniów klas 0-3 szkoły podstawowej. Realizowany jest w jednej grupie klasowej metodami warsztatowymi. Jako główną metodę wykorzystuje przedstawienie kukiełkowe o charakterze profilaktycznym. Program dostarcza uczestnikom podstawowych informacji dotyczących zachowań ryzykownych. W sposób twórczy uczniowie tworzą opisową definicję pojęcia „uzależnienie”. Program ukazuje co uczestnicy mogą zrobić, aby oni sami, ich koledzy i koleżanki nie byli podatni na namowy i oddziaływania osób starszych chcących wykorzystać łatwowierność dzieci, uczy też bezpiecznych form korzystania z urządzeń multimedialnych: tablet, komputer, ukazuje potrzebę kontaktu z zaufanymi dorosłymi w sytuacjach zagrożenia własnego lub zagrożenia innych dzieci uzależnieniem.
Autorami programu są Ilona Kalińska i Hubert Giezek
Odbiorcy programu: uczniowie szkół podstawowych ( 6 -10 lat)
Czas trwania zajęć: 2 godziny lekcyjne ( 2 prowadzacych)

"SPÓJRZ INACZEJ" przeznaczony dla szkół podstawowych i obejmuje takie zagadnienia, jak: rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć swoich i innych, kształtowanie poczucia własnej wartości, umiejętności pracy w grupie, rozwiązywanie problemów, odpowiedzialność za własne zdrowie i zachowania. Program stanowi profilaktykę dotyczącą całego procesu powstawania negatywnych zachowań u dzieci i młodzieży. "SPÓJRZ INACZEJ" uczy rozumienia siebie i innych, rozpoznawania i zaspokajania własnych potrzeb i wyrażania emocji w konstruktywny sposób, lepszego radzenia sobie z różnymi problemami, umożliwia nabycie umiejętności dobrego współżycia z innymi i znajdowania w sobie oparcia w trudnych sytuacjach. Program realizuje zadania profilaktyki uzależnień ize szczególnym uwzględnieniem profilaktyki antynikotynowej, mającej bramowy charakter wobec innych uzależnień.
Autorami programu są Andrzej Kołodziejczyk, Ewa Czemierowska i Tomasz Kołodziejczyk
Odbiorcy programu: uczniowie szkół podstawowych ( 9-12 lat)
Czas trwania zajęć: 3 godziny lekcyjne

„CZARODZIEJSKIE OKNO” to program autorski, który jest odpowiedzią na naglącą potrzebę reagowania na narastający problem niebezpieczeństw związanych z korzystaniem przez młodzież z komputerów i Internetu, a co za tym idzie ponoszenia szeregu strat zdrowotnych, rozwojowych i społecznych, mogących również prowadzić do uzależnienia. Jego zadaniem jest dostarczenie rzetelnej wiedzy na temat strat ponoszonych przez osoby spędzające zbyt dużo czasu przed komputerem, kształtowanie postaw troski i dbałości o własne zdrowie,umożliwienie rozpoznania problemu nadmiernego spędzania czasu przed monitorem osobom, które w sposób niebezpieczny dla zdrowia i funkcjonowania emocjonalnego korzystają z komputera, ochrona przed atakiem wirusowym oraz kradzieżą haseł i danych z naszego komputera, jak przeciwdziałać i jak bronić się przed cyberprzemocą oraz nabywanie umiejętności instalowania systemów operacyjnych, usprawniania działania komputera oraz zabezpieczenia go przed atakami z sieci.
Autorami programu są Alicja Giezek i Hubert Giezek
Odbiorcy programu to uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych ( 11-15 lat)
Czas trwania zajęć 3 godziny lekcyjne

"DEBATA" to program adresowany do młodzieży we wczesnym okresie adolescencji i ma on charakter uprzedzający. Jego zadaniem jest zapobieganie przedwczesnemu używaniu alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz towarzyszącym temu konsekwencjom. Jego zadaniem jest promowanie postaw abstynenckich. Program ma też oddziaływanie wczesnointerwencyjne w przypadku młodych ludzi korzystających z alkoholu incydentalnie. "DEBATA" zawiera elementy o dużej skuteczności profilaktycznej, jak np. pracę nad przekonaniami normatywnymi uczniów, aktywizuje i skłania młodzież do myślenia i wyciągania wniosków. Jego formuła sprzyja naturalnej aktywności młodych ludzi i powoduje dynamiczny przebieg zajęć.Przeprowadzana podczas programu ankieta umożliwia postawienie wstępnej diagnozy na temat zażywania narkotyków i picia alkoholu przez młodzież.
Autorem programu jest dr Krzysztof Wojcieszek.
Odbiorcy programu: uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych ( 12-15 lat)
Czas trwania zajęć: 3 godziny lekcyjne

„STOP SUBSTANCJOM PSYCHOAKTYWNYM” - jest to program z zakresu profilaktyki uniwersalnej skoncentrowany na narkotykach i dopalaczach. Ma charakter uprzedzający, a jego zadaniem jest zapobieganie korzystania z narkotyków i dopalaczy oraz towarzyszącym temu konsekwencjom. Program promuje postawy abstynenckie, kształtuje system wartości oraz postawy troski i dbałości o własne zdrowie, obala przekonania normatywne, uczy podejmowania właściwych decyzji, propaguje zachowania prozdrowotne oraz uświadamia natychmiastowe i odroczone konsekwencje używania subsatancji psychoaktywnych.
Autorami programu są Alicja Giezek i Hubert Giezek
Odbiorcy programu: uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych ( 11-17 lat)
Czas trwania zajęć: 3 godziny lekcyjne

Program "NOE" w niekonwencjonalny sposób przekazuje młodym ludziom istotne informacje dotyczące istoty uzależnienia od alkoholu. Oprócz dużej porcji wiedzy na temat choroby alkoholowej i obrazowego przedstawienia skali problemu, skłania do refleksji i wpływa na zmianę stereotypów myślowych. Jego celem jest też przekształcenie nieprawidłowych przekonań normatywnych panujących wśród młodzieży, ma także motywować do podejmowania osobistych postanowień o zaniechaniu danego działania np picia lakoholu oraz ukazywać sprzeczności między cenionymi wartościami, a zachowaniami alkoholowymi. Prowadzony jest w formie dużego (około 100 uczestników) efektownego mitingu, a jego dużym atutem są poruszające, osobiste doświadczenia prowadzących. PROGRAM SKŁADA SIĘ Z TRZECH CZĘŚCI: - PRAWDA – ma na celu uświadomić młodzieży konsekwencje picia alkoholu i korzystania z innych substancji psychoaktywnych, informuje o szczegółach i skutkach uzależnienia; MIŁOŚĆ – akcentuje wpływ środków zmieniających świadomość na relacje z innymi ludźmi; WOLNOŚĆ – rozwija umiejętność odmawiania, asertywności, zachęca do postawy abstynenckiej i podejmowania osobistych postanowień.Pomimo bardzo szczegółowego scenariusza program ma charakter do pewnego stopnia twórczy, gdyż uzupełniają go reakcje uczestników. Ważną częścią programu jest seria przygotowanych świadectw uczestników wspólnot samopomocowych - jest to element poruszający emocjonalnie, u niektórych powodujący głęboką przemianę postaw. Najważniejszym rezultatem spotkania jest obalenia mitu o powszechnej chęci picia i niemożności ułożenia kontaktów z rówieśnikami bez alkoholu.
Autorem programu jest dr Krzysztof Wojcieszek.
Odbiorcy programu: uczniowie szkół gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych(15 do 19 lat )
Czas trwania zajęć: 4 godziny lekcyjne

"KOREKTA" autorem programu jest dr Krzysztof Wojcieszek. Program Profilaktyczny „KOREKTA” zawiera model ogólnej prewencji, minimalizacji lub redukcji szkód wynikajacych z picia alkoholu przez młodych, metrykalnie dorosłych uczestników. Jego celem jest zmniejszenie strat związanych z niewłaściwym używaniem alkoholu, przesunięcie granicy ilości spożywanego alkoholu i okoliczności picia w bezpieczniejszy rejon u znacznej części uczestników (kontakt z alkoholem, jeśli nastąpi, będzie bardziej ograniczony przez samego konsumenta, bardziej świadomy i liczący się ze skutkami negatywnymi picia), zmniejszenie tendencji do ryzykownych zachowań alkoholowych generowanych przez grupę i podejmowanych na zasadach „owczego pędu”, identyfikację problemu alkoholowego u niektórych uczestników i niekiedy poszukiwanie przez nich pomocy personalnej, lepsze zrozumienie alkoholowych zachowań otoczenia społecznego. większą akceptację ograniczeń związanych z alkoholem oraz odpowiednich uregulowań ustawowych. Autorem programu jest dr Krzysztof Wojcieszek
Odbiorcy programu: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych – 18 lat i więcej
Czas trwania zajęć 3 godziny lekcyjne w tym godzina na konsultacje indywidualne uczestników .

"SZKOLNA INTERWENCJA PROFILAKTYCZNA” jest programem z obszaru profilaktyki drugorzędowej (selektywnej) i dotyczy zapobiegania zachowaniom ryzykownym młodzieży szkolnej. Interwencja jest pomocna w planowaniu wsparcia dla uczniów sięgających po substancje psychoaktywne oraz diagnozowaniu stopnia zagrożenia. Autorami programu są : A. Borucka, K. Okulicz-Kozaryn, A. Pisarska, K. Ostaszewski z Pracowni Profilaktyki Młodzieżowej „Pro-M” Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Program przeznaczony jest dla nauczycieli, wychowawców i pedagogów szkolnych zajmujących się profilaktyką i przygotowuje do prowadzenia szkolnej interwencji profilaktycznej. Głównym celem programu jest zapobieganie problemom związanym z używaniem substancji przez uczniów, poprzez konsekwentne stosowanie procedury interwencji, które umacnia obowiązujące w szkole zasady i normy. W dzianiach tych uczestniczy szkoła i rodzice z nastawieniem na udzielenie pomocy i wsparcia uczniowi. Elementami „SZKOLNEJ INTERWENCJI” są: diagnoza - zaplanowanie adekwatnych działań, porada - stanowisko szkoły i motywowanie ucznia do uczestniczenia w działaniach interwencyjnych, kontrakt - motywowanie ucznia do zmiany zachowania oraz monitorowanie kontraktu - wspieranie zmian w zachowaniu ucznia. Interwencja może być stosowana z powodzeniem wobec uczniów, którzy sięgają po środki psychoaktywne i nie przestrzegają innych zasad szkolnych.
Czas trwania szkolenia rad pedagogicznych: 4 godziny dydaktyczne
Czas trwania szkolenia dla realizatorów: 8 godzin dydaktycznych

SZKOLENIA RAD PEDAGOGICZNYCH gdzie realizowane będą programy „CZARODZIEJSKIE OKNO”. Ich zadaniem będzie dostarczenie rzetelnej wiedzy o zagrożeniach związanych z korzystaniem przez uczniów z Internetu/komputera i cyberprzemocy, jak rozpoznać czy uczeń ma z tym problem i gdzie szukać pomocy.
Odbiorcy programu nauczyciele, wychowawcy, psycholodzy i pedagodzy szkolni
Czas trwania szkolenia – 4 godziny dydaktyczne

WYWIADÓWKI PROFILAKTYCZNE dla rodziców, w trakcie, których nabędą oni profesjonalną wiedzę na temat zagrożeń uzależnieniem od Internetu/komputera oraz cyberprzemocy i ich skutków. Nauczyciele i rodzice dowiedzą się, jakie są skutki nadmiernego korzystania z mediów oraz nauczą się jak rozpoznać problemowe korzystanie z komputera przez ich podopiecznych oraz dowiedzą się gdzie udać się po profesjonalna pomoc.
Odbiorcy programu: rodzice uczniów wrocławskich szkół
Czas trwania wywiadówki
Czas trwania szkolenia – 3 godziny dydaktyczne
HARMONOGRAM

PROGRAM PROFILAKTYCZNY "BEZPIECZNY UCZEŃ"

23.03.2017r Szkoła Podstawowa nr. 17, Wrocław ul.Wieczysta 105
24.03.2017r Szkoła Podstawowa nr. 17, Wrocław ul.Wieczysta 105
31.03.2017r Szkoła Podstawowa nr. 17, Wrocław ul.Wieczysta 105
05.04.2017r Szkoła Podstawowa nr. 47, Wrocław ul Januszowicka 35-37
06.04.2017r Szkoła Podstawowa nr. 47, Wrocław ul Januszowicka 35-37
07.04.2017r Szkoła Podstawowa nr. 47, Wrocław ul Januszowicka 35-37
10.04.2017r Szkoła Podstawowa nr. 47, Wrocław ul Januszowicka 35-37
20.04.2017r Szkoła Podstawowa nr. 72, Wrocław ul. Trwała 17/19
21.04.2017r Szkoła Podstawowa nr. 72, Wrocław ul. Trwała 17/19
24.04. 2017r Szkoła Podstawowa nr. 72, Wrocław ul. Trwała 17/19
25.04.2017r Szkoła Podstawowa nr. 72, Wrocław ul. Trwała 17/19

PROGRAM PROFILAKTYCZNY "STOP SUBSTANCJOM PSYCHOAKTYWNYM"

3.04.2017r Gimnazjum nr. Wrocław ul. Edwarda Dembowskiego 39
4.04.2017r Technikum Akademickie Wrocław ul. Sołtysowicka 19
7.04.2017r Gimnazjum nr. Wrocław ul. Edwarda Dembowskiego 39
11.04.2017r Zespół Szkół Nr 2, Wrocław ul.Borowska 105
12.04.2017r Gimnazjum nr. Wrocław ul. Edwarda Dembowskiego 39
19.04.2017r Zespół Szkół Nr 2, Wrocław ul.Borowska 105
20.04.2017r Zespół Szkół Nr 2, Wrocław ul.Borowska 105
21.042017r Zespół Szkół Nr 2, Wrocław ul.Borowska 105
25.04.2017r Gimnazjum nr. Wrocław ul. Edwarda Dembowskiego 39
26.04.2017r Gimnazjum nr. Wrocław ul. Edwarda Dembowskiego 39
27.04.2017r Gimnazjum nr. Wrocław ul. Edwarda Dembowskiego 39
11.05.2017r Gimnazjum nr. Wrocław ul. Edwarda Dembowskiego 39

PROGRAM PROFILAKTYCZNY " SPÓJRZ INACZEJ"

04.04.2017r Szkoła podstawowa nr 72 Wrocław ul. Trwała 17/19
10.04.2017r Szkoła podstawowa nr 26 Wrocław, ul. Suwalska 5
11.04.2017r Szkoła podstawowa nr 72 Wrocław ul. Trwała 17/19
24.04.2017r Szkoła podstawowa nr 26 Wrocław ul. suwalska 5
25.04.2017r Szkoła podstawowa nr 72 Wrocław ul.Trwała 17/19

PROGRAM PROFILAKTYCZNY "DEBATA"

10.04.2017r Gimnazjum nr 31, Wrocław ul. Szkocka
12.04.2017r Gimnazjum nr 31, Wrocław ul. Szkocka
11.04.2017r Gimnazjum nr 16, Wrocław ul. Jemiołowa
13.04.2017r Gimnazjum nr 16, Wrocław ul. Jemiołow
27.04.2017r Gimnazjum nr 16, Wrocław ul. Jemiołowa
04.05.2017r Gimnazjum nr 16, Wrocław ul. Jemiołowa
05.05.2017r Gimnazjum nr 18 Wrocław ul. Kwiska
09.05.2017r Gimnazjum nr 28, Wrocław ul. Zachodnia
16.05.2017r Gimnazjum nr 28, Wrocław ul. Zachodnia
18.05.2017r Gimnazjum Salezjańskie Wrocław ul. Chrobrego
19.05.2017r Gimnazjum nr 14 Wrocław ul. Kołłątaja
22.05.2017r Technikum nr 15 Wrocław ul. Skwierzyńska
23.05.2017r Gimnazjum nr 28, Wrocław ul. Zachodnia
26.05.2017r Gimnazjum nr 18 Wrocław ul. Kwiska
30.05.2017r Gimnazjum nr 28, Wrocław ul. Zachodnia
06.06.2017r Gimnazjum nr 28, Wrocław ul. Zachodnia
07.06.2017r Zespół Szkół nr 3 Wrocław ul. Szkocka

PROGRAM PROFILAKTYCZNY "NOE"

25.04.2017r Zespół Szkół nr 3 Wrocław ul. Szkocka
28.04.2017r Gimnazjumnr 24 Wrocław ul.Stanisława Przybyszewskiego 59
05.05.2017r Gimnazjum nr 24 Wrocław ul. Stanisława Przybyszewskiego 59
15.05.2017r Ewangelickie Centrum Diakoni i Edukacji Wrocław ul Wejherowska

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ,,KOREKTA''

27.03.2017r. Zespół Szkół Budowlanych, Wrocław, ul Grabiszyńska 236
28.03.2017r. Zespół Szkół Budowlanych, Wrocław, ul Grabiszyńska 236
29.03.2017r. Zespół Szkół Budowlanych, Wrocław, ul Grabiszyńska 236
21.04.2017r. Zespół Szkół nr. 2, Wrocław, ul Borowska105
25 .04.2017r. Zespół Szkół nr. 2, Wrocław, ul Borowska105
28.04.2017r. Zespół Szkół nr. 2, Wrocław, ul Borowska105
29.04.2017r. Zespół Szkół nr. 18, Wrocław, ul. Młodych Techników

HARMONOGRAMY IV kwartał 2017r

CUKIERKI

26.09.2017r- Szkoła Podstawowa nr 96, Wrocław, ul. Krakowska 2
28.09.2017r- Szkoła Podstawowa nr 96, Wrocław, ul. Krakowska 2
02.10.2017r- Szkoła Podstawowa nr 96, Wrocław, ul. Krakowska 2
03.10.2017r- Szkoła Podstawowa nr 96, Wrocław, ul. Krakowska 2
10.10.2017 - Szkoła Podstawowa nr 25, Wrocław, ul. Stanisławowska 38-44
12.10.2017 - Szkoła Podstawowa nr 25, Wrocław, ul. Stanisławowska 38-44
16.10.2017r- Szkoła Podstawowa nr 96, Wrocław, ul. Krakowska 2
17.10.2017 - Szkoła Podstawowa nr 25, Wrocław, ul. Stanisławowska 38-44
19.10.2017 - Szkoła Podstawowa nr 25, Wrocław, ul. Stanisławowska 38-44
24.10.2017 - Szkoła Podstawowa nr 25, Wrocław, ul. Stanisławowska 38-44
26.10.2017 - Szkoła Podstawowa nr 44, Wrocław, ul. Wilanowska 31
07.11.2017 - Szkoła podstawowa nr 16, Wrocław, ul. Wietrzna 50
09.11.2017 - Szkoła podstawowa nr 16, Wrocław, ul. Wietrzna 50
14.11.2017 - Szkoła podstawowa nr 16, Wrocław, ul. Wietrzna 50
16.11.2017 - Szkoła podstawowa nr 16, Wrocław, ul. Wietrzna 50
21.11.2017 - Szkoła podstawowa nr 16, Wrocław, ul. Wietrzna 50
23.11.2017 - Szkoła podstawowa nr 16, Wrocław, ul. Wietrzna 50
28.11.2017 - Szkoła podstawowa nr 16, Wrocław, ul. Wietrzna 50
30.11.2017 - Szkoła podstawowa nr 16, Wrocław, ul. Wietrzna 50

CZARODZIEJSKIE OKNO

19.09.2017- Szkoła Podstawowa nr 37, Wrocław ul.Sarbinowska 10
20.09.2017- Szkoła Podstawowa nr 37, Wrocław ul.Sarbinowska 10
21.09.2017- Szkoła Podstawowa nr 37, Wrocław ul.Sarbinowska 10
26.09.2017- Gimnazjum nr 30,Wrocław ul.Jantarowa 5
27.09.2017- Gimnazjum nr 30,Wrocław ul.Jantarowa 5
28.09.2017- Gimnazjum nr 30,Wrocław ul.Jantarowa 5
02.10.2017- Gimnazjum nr 30,Wrocław ul.Jantarowa 5
03.10.2017- Gimnazjum nr 30,Wrocław ul.Jantarowa 5
04.10.2017- Gimnazjum nr 30,Wrocław ul.Jantarowa 5
09.10.2017- Szkoła Podstawowa nr 16. Wrocław, ul.Wietrzna 50
10.10.2017- Szkoła Podstawowa nr 16. Wrocław, ul.Wietrzna 50
11.10.2017- Szkoła Podstawowa nr 16. Wrocław, ul.Wietrzna 50
12.10.2017- Szkoła Podstawowa nr 16. Wrocław, ul.Wietrzna 50
16.10.2017- Gimnazjum nr 38, Wrocław ul.Powstańców Śląskich 210-218
17.10.2017- Gimnazjum nr 38, Wrocław ul.Powstańców Śląskich 210-218
18.10.2017- Gimnazjum nr 38, Wrocław ul.Powstańców Śląskich 210-218
19.10.2017- Gimnazjum nr 38, Wrocław ul.Powstańców Śląskich 210-218
23.10.2017- Szkoła Podstawowa nr 26. Wrocław, ul.Suwalska 5
24.10.2017- Gimnazjum nr 38, Wrocław ul.Powstańców Śląskich 210-218
25.10.2017- Szkoła Podstawowa nr 26. Wrocław, ul.Suwalska 5
26.10.2017- Szkoła Podstawowa nr 26. Wrocław, ul.Suwalska 5

SPÓJRZ INACZEJ

11.09.2017- Szkoła podstawowa nr 26, Wrocław, ul. Suwalska 5
12.09.2017- Szkoła podstawowa nr 26, Wrocłąw, ul. Suwalska 5
13.09.2017 - Szkoła podstawowa nr 26, Wrocław, ul. Suwalska 5
14.09.2017 - Szkoła podstawowa nr 26, Wrocław, ul. Suwalska 5
19.09.2017 - Szkoła podstawowa nr 16, Wrocła, ul. Wietrzna 50
20.09.2017 - Szkoła podstawowa nr 16, Wrocław, ul. Wietrzna 50
22.09.2017 - Szkoła podstawowa nr 16, Wrocław, ul. Wietrzna 50
26.09.2017 - Szkoła podstawowa nr 16, Wrocław, ul. Wietrzna 50
27.09.2017 - Szkoła podstawowa nr 16, Wrocław, ul. Wietrzna 50
03.10.2017 - Szkoła podstawowa nr 16,Wrocław, ul. Wietrzna 50
04.10.2017 - Szkoła podstawowa nr 16, Wrocław, ul. Wietrzna 50
10.10.2017 - Szkoła podstawowa nr 37, Wrocław, ul. Sarbinowska 10
11.10.207 - Szkoła podstawowa nr 37,Wrocław, ul. Sarbinowska 10
17.10.2017 - Szkoła podstawowa nr 37, Wrocław, ul. Sarbinowska 10
18.10.207 - Szkoła podstawowa nr 37,Wrocław, ul. Sarbinowska 10

STOP SUBTANCJOM PSYCHOAKTYWYM

18.09.2017- Gimnazjum nr 9, Wrocław, ul. Sarbinowska 10
25.09.2017-Gimnazjum nr 9, Wrocław, ul. Sarbinowska 10
26.09.2017-Zespół Szkół Gastronomicznych, Wrocław, ul. Kamienna 86
28.09.2017-Zespół Szkół Gastronomicznych, Wrocław, ul. Kamienna 86
29.09.2017-Zespół Szkół Gastronomicznych, Wrocław, ul. Kamienna 86
02.10.2017-Gimnazjum nr 9, Wrocław, ul. Sarbinowska 10
03.10.2017-Gimnazjum nr 24, Wroław, ul.Stanisława Przybyszewskiego 59
04.10.2017-Gimnazjum nr 24, Wroław, ul.Stanisława Przybyszewskiego 59
05.10.2017-Gimnazjum nr 24, Wroław, ul.Stanisława Przybyszewskiego 59
09.10.2017-Gimnazjum nr 9, Wrocław, ul. Sarbinowska 10
10.10.2017-Gimnazjum nr 24, Wroław, ul.Stanisława Przybyszewskiego 59
11.10.2017-Gimnazjum nr 24, Wroław, ul.Stanisława Przybyszewskiego 59
16.10.2017-Liceum Ogólnokształcące nr 15,Wrocław,u. Wojrowicka 58
30.10.2017- Technikum Akademickie, Wrocław, ul. Sołtysowicka 19B
31.10.2017-Technikum Akademickie, Wrocław, Ul. Sołtysowicka 19B

DEBATA

19.09.2017- Gimnazjum nr 24, Wroław, ul.Stanisława Przybyszewskiego 59
21.09.2017 - Gimnazjum nr 24, Wroław, ul.Stanisława Przybyszewskiego 59
12.10 2017-Gimnazjum nr 24, Wroław, Ul.Stanisława Przybyszewskiego 59
17.10.2017-Szkoła Podstawowa nr 83, Wrocław, ul Boya-Żeleńskiego 32
18.10.2017-Szkoła Podstawowa nr 83, Wrocław, ul Boya-Żeleńskiego 32
19.10.2017-Szkoła Podstawowa nr 83, Wrocław, ul Boya-Żeleńskiego 32
24.10.2017-Szkoła Podstawowa nr 83, Wrocław, ul Boya-Żeleńskiego 32
25.10.2017-Szkoła Podstawowa nr 83, Wrocław, ul Boya-Żeleńskiego 32
26.10.2017-Szkoła Podstawowa nr 83, Wrocław, Ul Boya-Żeleńskiego 32

NOE

06.10.2017- Gimnazjum nr 9, Wrocław, ul.Sarbinowska 10
13.10.2017- Liceum Ogólnokształcące, nr 16, Wrocław, ul M. Reja 1/3
23.10.2017- Liceum Ogólnokształcące, nr 16, Wrocław, ul M. Reja 1/3
13.11.2017- Gimnazjum nr 7, Wrocław, ul Kolista 17
20.11.2017- Gimnazjum nr 7, Wrocław, ul Kolista 17
24.11.2017- Technikum Akademickie, Wrocław, ul. Sołtysowicka 19 b

KOREKTA

22.09.2017- Zespół Szkół nr 18, Wrocław ul Młodych Techników
26.09.2017- Zespół Szkół nr 18, Wrocław ul Młodych Techników
03.10.2017- Zespół Szkół nr 18, Wrocław ul Młodych Techników
05.10.2017- Zespół Szkół nr 18, Wrocław ul Młodych Techników
10.10.2017- Liceum Ogólnokształcące nr. 1, Wrocław, ul Poniatowskiego
16.10.2017- Liceum Ogólnokształcące nr. 1, Wrocław, ul Poniatowskiego
17.10.2017- Technikum nr.15, Wrocław ul. Skwierzyńska
18.10.2017- Technikum nr.15, Wrocław ul. Skwierzyńska
19.10.2017- Liceum Ogólnokształcące nr. 1, Wrocław, ul Poniatowskiego

 

Skontaktuj się z nami

Spróbujemy odpowiedzieć na wszystkie pytania, które Cię dręczą.

Programy i dofinansowania

Wszystkie działania świadczone są bezpłatnie, współfinansowane są przez: