Programy Profilaktyczne

„młodość-wolność- przyszłość”
PROGRAMY PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ I PRZECIWDZIAŁANIA
PRZEMOCY WE WROCŁAWSKICH PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH
Realizacja zadania jest współfinansowana ze środków Gminy Wrocław

Programy skierowane są dla uczniów w wieku od 6 do 19 lat.
Programy przeznaczone dla młodszych odbiorców uczą współpracy rówieśniczej oraz dbałości o bezpieczeństwo, a także rozwijają inteligencję emocjonalną i twórcze myślenie. Formuła programów przeznaczonych dla młodzieży sprzyja rozwojowi naturalnej aktywności młodych ludzi, propaguje zachowania prozdrowotne oraz uświadamia natychmiastowe i odroczone konsekwencje używania substancji psychoaktywnych.
Programy mogą być realizowane we wrocławskich placówkach oświatowych i innych placówkach prowadzących działania na rzecz dzieci i młodzieży.

Koordynator programów: Alicja Giezek Tel. 608 015 670, email: alicja.giezek@karan.wroc.pl

Opis programów:
„CUKIERKI” jest to program wczesnej profilaktyki i jest oparty na bajce Agnieszki Grzelak pod tym samym tytułem. Program "Cukierki" należy do oddziaływań z zakresu profilaktyki uniwersalnej i ma charaktera uprzedzający, co w działaniach prewancyjnych może być najbardziej skuteczne. Program opiera się na wspólnej lekturze bajki "Cukierki" i pracy z dziećmi na bazie tekstu z wykorzystaniem różnych metod aktywnych.. Wykorzystanie m.in. metody fabuły w pracy z dziećmi jest niezwykle cenne. Identyfikacja z fikcyjnymi bohaterami pozwala na przebycie jedynie w wyobraźni wydarzeń, które mogą stać się istotnym stopniem w ich rozwoju intelektualnym i społecznym. „CUKIERKI” uczą, co dzieci mogą zrobić, aby było mniej ofiar substancji psychoaktywnych – np. dbać o włączanie do zabaw dzieci stojących na boku, nieśmiałych, uczą, że dziecko ma prawo do dystansu i ostrożności wobec nieznajomych dorosłych, ale także pokazują, że niedoceniany niejednokrotnie personel niepedagogiczny może stanowić oparcie dla ucznia w trudnej sytuacji dostarcza dzieciom podstawowych informacji na temat środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych, uczy współpracy rówieśniczej i dbałości o bezpieczeństwo swoje i rówieśników, rozwija inteligencję emocjonalną oraz samodzielne, twórcze myślenie, wzmacnia samoocenę, kształtuje troskę o własne zdrowie.
Odbiorcy programu to uczniowie szkół podstawowych i ( 6-10 lat)
Czas trwania zajęć 3 godz. Lekcyjne.

"BEZPIECZNY UCZEŃ". Jest to program autorski wczesnej profilaktyki uzależnień i jest przeznaczony jest dla uczniów klas 0-4 szkoły podstawowej. Realizowany jest w jednej grupie klasowej metodami warsztatowymi. Jako główną metodę wykorzystuje przedstawienie kukiełkowe o charakterze profilaktycznym. Program dostarcza uczestnikom podstawowych informacji dotyczących zachowań ryzykownych.W sposób twórczy uczniowie tworzą opisową definicję pojęcia „uzależnienie”. Program ukazuje co uczestnicy mogą zrobić, aby oni sami, ich koledzy i koleżanki nie byli podatni na namowy i oddziaływania osób starszych chcących wykorzystać łatwowierność dzieci, uczy też bezpiecznych form korzystania z urządzeń multimedialnych: tablet, komputer, ukazuje potrzebę kontaktu z zaufanymi dorosłymi w sytuacjach zagrożenia własnego lub zagrożenia innych dzieci uzależnieniem.
Autorami programu są Ilona Kalińska ( autorka bajki) i Hubert Giezek
Odbiorcy programu to uczniowie szkół podstawowych i ( 7-11 lat)
Czas trwania zajęć 2 godz. Lekcyjne.( 2 prowadzacych)

"SPÓJRZ INACZEJ" przeznaczony dla szkół podstawowych i obejmuje takie zagadnienia, jak rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć swoich i innych, kształtowanie poczucia własnej wartości, umiejętności pracy w grupie, rozwiązywanie problemów, odpowiedzialność za własne zdrowie i zachowania. Program stanowi profilaktykę dotyczącą całego procesu powstawania negatywnych zachowań u dzieci i młodzieży. "SPÓJRZ INACZEJ" uczy rozumienia siebie i innych, rozpoznawania i zaspokajania własnych potrzeb i wyrażania emocji w konstruktywny sposób, lepszego radzenia sobie z różnymi problemami, umożliwia nabycie umiejętności dobrego współżycia z innymi i znajdowania w sobie oparcia w trudnych sytuacjach. Program realizuje zadania profilaktyki uzależnień ize szczególnym uwzględnieniem profilaktyki antynikotynowej, mającej bramowy charakter wobec innych uzależnień. Autorami programu są Andrzej Kołodziejczyk, Ewa Czemierowska i Tomasz Kołodziejczyk
Odbiorcy programu to uczniowie szkół podstawowych i ( 9-12 lat)

Czas trwania zajęć 3 godz. Lekcyjne.

„CZARODZIEJSKIE OKNO” to program autorski, który jest odpowiedzią na naglącą potrzebę reagowania na narastający problem niebezpieczeństw związanych z korzystaniem przez młodzież z komputerów i Internetu, a co za tym idzie ponoszenia szeregu strat zdrowotnych, rozwojowych i społecznych, mogących również prowadzić do uzależnienia.Jego zadaniem jest dostarczenie rzetelnej wiedzy na temat strat ponoszonych przez osoby spędzające zbyt dużo czasu przed komputerem, kształtowanie postaw troski i dbałości o własne zdrowie,umożliwienie rozpoznania problemu nadmiernego spędzania czasu przed monitorem osobom, które w sposób niebezpieczny dla zdrowia i funkcjonowania emocjonalnego korzystają z komputera,ochrona przed atakiem wirusowym oraz kradzieżą haseł i danych z naszego komputera, jak przeciwdziałać i jak bronić się przed cyber przemocą oraz nabywanie umiejętności instalowania systemów operacyjnych, usprawniania działania komputera oraz zabezpieczenia go przed atakami z sieci. Autorami programu są Alicja Giezek i Hubert Giezek
Odbiorcy programu to uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych ( 11-15 lat)
Czas trwania zajęć 3 godz. Lekcyjne.

"DEBATA" to program adresowany głównie do młodzieży we wczesnym okresie adolescencji i ma on charakter uprzedzający. Jego zadaniem jest zapobieganie przedwczesnemu używaniu alkoholu i innych substancji psychoaktywnych i towarzyszącym temu konsekwencjom oraz promowanie postaw abstynenckich. Program ma też oddziaływanie wczesnointerwencyjne w przypadku młodych ludzi korzystających z alkoholu incydentalnie. "DEBATA" zawiera elementy o dużej skuteczności profilaktycznej, jak np. pracę nad przekonaniami normatywnymi uczniów, aktywizuje i skłania młodzież do myślenia i wyciągania wniosków. Jego formuła sprzyja naturalnej aktywności młodych ludzi i powoduje dynamiczny przebieg zajęć.Przeprowadzana podczas programu ankieta umożliwia postawienie wstępnej diagnozy na temat zażywania narkotyków i picia alkoholu przez młodzież. Autorem programu jest dr Krzysztof Wojcieszek.
Odbiorcy programu to uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych ( 12-15 lat)
Czas trwania zajęć 3 godz. Lekcyjne.

„STOP SUBSTANCJOM PSYCHOAKTYWNYM” - jest to program z zakresu profilaktyki uniwersalnej skoncentrowany na narkotykach i dopalaczach. Ma charakter uprzedzający, a jego zadaniem jest zapobieganie korzystania z narkotyków i dopalaczy oraz towarzyszącym temu konsekwencjom. Program promuje postawy abstynenckie, kształtuje system wartości oraz postawy troski i dbałości o własne zdrowie, obala przekonania normatywne, uczy podejmowania właściwych decyzji, propaguje zachowania prozdrowotne oraz uświadamia natychmiastowe i odroczone konsekwencje używania subsatancji psychoaktywnych.Autorami programu są Alicja Giezek i Hubert Giezek
Odbiorcy programu to uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych ( 11-17 lat)
Czas trwania zajęć 3 godz. Lekcyjne.

Program "NOE" w niekonwencjonalny sposób przekazuje młodym ludziom istotne informacje dotyczące istoty uzależnienia od alkoholu. Oprócz dużej porcji wiedzy na temat choroby alkoholowej i obrazowego przedstawienia skali problemu, skłania do refleksji i wpływa na zmianę stereotypów myślowych. Jego celem jest też przekształcenie nieprawidłowych przekonań normatywnych panujących wśród młodzieży, ma także motywować do podejmowania osobistych postanowień o zaniechaniu danego działania np picia lakoholu oraz ukazywać sprzeczności między cenionymi wartościami, a zachowaniami alkoholowymi. Prowadzony jest w formie dużego ( około 100 uczestników) efektownego mitingu, a jego dużym atutem są poruszające, osobiste doświadczenia prowadzących. PROGRAM SKŁADA SIĘ Z TRZECH CZĘŚCI: - PRAWDA – ma na celu uświadomić młodzieży konsekwencje picia alkoholu i korzystania z innych substancji psychoaktywnych, informuje o szczegółach i skutkach uzależnienia; MIŁOŚĆ – akcentuje wpływ środków zmieniających świadomość na relacje z innymi ludźmi; WOLNOŚĆ – rozwija umiejętność odmawiania, asertywności, zachęca do postawy abstynenckiej i podejmowania osobistych postanowień.Pomimo bardzo szczegółowego scenariusza program ma charakter do pewnego stopnia twórczy, gdyż uzupełniają go reakcje uczestników. Ważną częścią programu jest seria przygotowanych świadectw uczestników wspólnot samopomocowych - jest to element poruszający emocjonalnie, u niektórych powodujący głęboką przemianę postaw. Najważniejszym rezultatem spotkania jest obalenia mitu o powszechnej chęci picia i niemożności ułożenia kontaktów z rówieśnikami bez alkoholu. Autorem programu jest dr Krzysztof Wojcieszek.
Odbiorcy programu to uczniowie szkół gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych(15 do 19 lat )
Czas trwania zajęć 4 godz. Lekcyjne.

"KOREKTA" autorem programu jest dr Krzysztof Wojcieszek. Program Profilaktyczny „KOREKTA” zawiera model ogólnej prewencji, minimalizacji lub redukcji szkód wynikajacych z picia alkoholu przez młodych, metrykalnie dorosłych uczestników. Jego celem jest zmniejszenie strat związanych z niewłaściwym używaniem alkoholu, przesunięcie granicy ilości spożywanego alkoholu i okoliczności picia w bezpieczniejszy rejon u znacznej części uczestników (kontakt z alkoholem, jeśli nastąpi, będzie bardziej ograniczony przez samego konsumenta, bardziej świadomy i liczący się ze skutkami negatywnymi picia), zmniejszenie tendencji do ryzykownych zachowań alkoholowych generowanych przez grupę i podejmowanych na zasadach „owczego pędu”, identyfikację problemu alkoholowego u niektórych uczestników i niekiedy poszukiwanie przez nich pomocy personalnej, lepsze zrozumienie alkoholowych zachowań otoczenia społecznego. większą akceptację ograniczeń związanych z alkoholem oraz odpowiednich uregulowań ustawowych. Autorem programu jest dr Krzysztof Wojcieszek
Odbiorcy programu to uczniowie szkół ponadgimnazjalnych – 18 lat i więcej
Czas trwania zajęć 3 godz. Lekcyjne w tym godzina na konsultacje indywidualne jesli wystąpi taka potrzeba.

"SZKOLNA INTERWENCJA PROFILAKTYCZNA” jest programem z obszaru profilaktyki drugorzędowej (selektywnej) i dotyczy zapobiegania zachowaniom ryzykownym młodzieży szkolnej. Interwencja jest pomocna w planowaniu wsparcia dla uczniów sięgających po substancje psychoaktywne oraz diagnozowaniu stopnia zagrożenia. Autorami programu są : A. Borucka, K. Okulicz-Kozaryn, A. Pisarska, K. Ostaszewski z Pracowni Profilaktyki Młodzieżowej „Pro-M” Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Program przeznaczony jest dla nauczycieli, wychowawców i pedagogów szkolnych zajmujących się profilaktyką i przygotowuje do prowadzenia szkolnej interwencji profilaktycznej. Głównym celem programu jest zapobieganie problemom związanym z używaniem substancji przez uczniów, poprzez konsekwentne stosowanie procedury interwencji, które umacnia obowiązujące w szkole zasady i normy. W dzianiach tych uczestniczy szkoła i rodzice z nastawieniem na udzielenie pomocy i wsparcia uczniowi. Elementami „SZKOLNEJ INTERWENCJI” są: diagnoza - zaplanowanie adekwatnych działań, porada - stanowisko szkoły i motywowanie ucznia do uczestniczenia w działaniach interwencyjnych, kontrakt - motywowanie ucznia do zmiany zachowania oraz monitorowanie kontraktu - wspieranie zmian w zachowaniu ucznia. Interwencja może być stosowana z powodzeniem wobec uczniów, którzy sięgają po środki psychoaktywne i nie przestrzegają innych zasad szkolnych.
Odbiorcy programu nauczyciele, wychowawcy, psycholodzy i pedagodzy szkolni
Czas trwania szkolenia rad pedagogicznych – 4 godziny dydaktyczne
Czas trwania szkolenia dla realizatorów 8 godzin dydaktycznych

SZKOLENIA RAD PEDOGOGICZNYCH gdzie realizowane będą programy „CZARODZIEJSKIE OKNO”. Ich zadaniem będzie dostarczenie rzetelnej wiedzy o zagrożeniach związanych z korzystaniem przez uczniów z Internetu/komputera i cyberprzemocy, jak rozpoznać czy uczeń ma z tym problem i gdzie szukać pomocy.
Odbiorcy programu nauczyciele, wychowawcy, psycholodzy i pedagodzy szkolni
Czas trwania szkolenia – 4 godziny dydaktyczne

WYWIADÓWKI PROFILAKTYCZNE dla rodziców, w trakcie, których nabędą oni profesjonalną wiedzę na temat zagrożeń uzależnieniem od Internetu/komputera oraz cyberprzemocy i ich skutków. Nauczyciele i rodzice dowiedzą się, jakie są skutki nadmiernego korzystania z mediów oraz nauczą się jak rozpoznać problemowe korzystanie z komputera przez ich podopiecznych oraz dowiedzą się gdzie udać się po profesjonalna pomoc.
Odbiorcy programu
Czas trwania szkolenia – 4 godziny dydaktyczne

Alicja Giezek Tel. 608 015 670, email: alicja.giezek@karan.wroc.pl

HARMONOGRAM REALIZACJI PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH
MŁODOŚĆ - WOLNOŚĆ – PRZYSZŁOŚĆ
WROCŁAW 2018

PROGRAM PROFILAKTYCZNY „CUKIERKI”

12.04.2018r – Szkoła Podstawowa nr 99, ul. Głubczycka 3, 52-026 Wrocław
13.04.2018r – Szkoła Podstawowa nr 99, ul. Głubczycka 3, 52-026 Wrocław
20.04.2018r – Szkoła Podstawowa nr 99, ul. Głubczycka 3, 52-026 Wrocław
08.05.2018 – Szkoła Podstawowa nr 37, ul. Sarbinowska 10, 54-320 Wrocław

PROGRAM PROFILAKTYCZNY „BEZPIECZNY UCZEŃ”

12.04.2018 Szkoła Podstawowa nr 99, ul. Głubczycka 3, 52-026 Wrocław
13.04.2018 Polsko-Niemiecka Szkoła Podstawowa, Wejherowska 28, 50-001 Wrocław
19.04.2018 Szkoła Podstawowa nr 25, ul. Stanisławowska 38-44, 54-611 Wrocław
26.04.2018 Szkoła Podstawowa nr 25, ul. Stanisławowska 38-44, 54-611 Wrocław
09.05.2018 Szkoła Podstawowa, ul. Grochowa 36-38, 11-400 Wrocław
10.05.2018 Szkoła Podstawowa nr 30, ul. Zaporoska 28, 53-523 Wrocław
16.05.2018 Szkoła Podstawowa nr 109, ul. Inżynierska 54, 53-230 Wrocław
17.05.2018 Szkoła Podstawowa nr 109, ul. Inżynierska 54, 53-230 Wrocław
23.05.2018 Szkoła Podstawowa nr 109, ul. Inżynierska 54, 53-230 Wrocław
24.05.2018 Polsko-Niemiecka Szkoła Podstawowa, Wejherowska 28, 50-001 Wrocław
25.05.2018 Szkoła Podstawowa nr 96, ul. Krakowska 2, 50-001 Wrocław
30.05.2018 Szkoła Podstawowa nr 96, ul. Krakowska 2, 50-001 Wrocław
06.06.2018 Szkoła Podstawowa nr 96, ul. Krakowska 2, 50-001 Wrocław
07.06.2018 Szkoła Podstawowa nr 65, ul. Kłodnicka 36, 54-218 Wrocław
13.06.2018 Szkoła Podstawowa nr 65, ul. Kłodnicka 36, 54-218 Wrocław
14.06.2018 Szkoła Podstawowa nr 65, ul. Kłodnicka 36, 54-218 Wrocław

PROGRAM PROFILAKTYCZNY „CZARODZIEJSKIE OKNO”

08.03.2018r - Szkoła Podstawowa nr 2, ul Komuny Paryskiej, Wrocław
16.03.2018r - Szkoła Podstawowa nr 99, ul. Głubczycka 3, 52-026 Wrocław
20.03.2018r - Szkoła Podstawowa nr 64, Wojszycka 1, 53-006 Wrocław
21.03.2018r - Szkoła Podstawowa nr 64, Wojszycka 1, 53-006 Wrocław
22.03.2018r - Szkoła Podstawowa nr 64, Wojszycka 1, 53-006 Wrocław
23.03.2018r - Szkoła Podstawowa nr 64, Wojszycka 1, 53-006 Wrocław
26.03.2018r - Szkoła Podstawowa nr 99, ul. Głubczycka 3, 52-026 Wrocław
27.03.2018r - Szkoła Podstawowa nr 99, ul. Głubczycka 3, 52-026 Wrocław
04.04.2018 - Szkoła Podstawowa nr.10 ul. Inflancka 13, 51-354 Wrocław
05.04.2018 - Szkoła Podstawowa nr.10 ul. Inflancka 13, 51-354 Wrocław
06.04.2018 - Szkoła Podstawowa nr.10 ul. Inflancka 13, 51-354 Wrocław
10.04.2018 – Szkoła Podstawowa nr 37, ul. Sarbinowska 10, 54-320 Wrocław
11.04.2018 – Szkoła Podstawowa nr 37, ul. Sarbinowska 10, 54-320 Wrocław
17.04.2018 – Szkoła Podstawowa nr nr 37 ul. Sarbinowska 10, 54-320 Wrocław

PROGRAM PROFILAKTYCZNY „ DEBATA”

7.04.2018-Szkoła Podstawowa nr 113 ul. Zemska 16C, 54-438 Wrocław
8.04.2018-Szkoła Podstawowa nr 113 ul. Zemska 16C, 54-438 Wrocław
9.04.2018-Szkoła Podstawowa nr 113 ul. Zemska 16C, 54-438 Wrocław
12.04.2018-Szkoła Podstawowa nr 113 ul. Zemska 16C, 54-438 Wrocław
13.04.2018-Szkoła Podstawowa nr 113 ul. Zemska 16C, 54-438 Wrocław
14.04.2018-Szkoła Podstawowa nr 113 ul. Zemska 16C, 54-438 Wrocław
15.04.2018-Szkoła Podstawowa nr 113 ul. Zemska 16C, 54-438 Wrocław
4.04.2018- Szkoła Podstawowa nr 44 ul. Wilanowska 31, 51-206 Wrocław
5.04.2018- Szkoła Podstawowa nr 44 ul. Wilanowska 31, 51-206 Wrocław
9.04.2018- Szkoła Podstawowa nr 44 ul. Wilanowska 31, 51-206 Wrocław
10.04.2018- Szkoła Podstawowa nr 44 ul. Wilanowska 31, 51-206 Wrocław
11.04.2018- Szkoła Podstawowa nr 44 ul. Wilanowska 31, 51-206 Wrocław

PROGRAM PROFILAKTYCZNY "STOP SUBSTANCJOM PSYCHOAKTYWNYM”

5.03.2018-Zespół Szkół Plastycznych, ul. Piotra Skargi 23, Wrocław
19.03.2018 -Zespół Szkół nr 2 ul. Borowska 105 , Wrocław
20.03.2018-Zespół Szkół nr 2 ul. Borowska 105 , Wrocław
23..03.2018-Zespół Szkół nr 2 ul. Borowska 105 , Wrocław
26.03.2018-Zespół Szkół nr 2 ul. Borowska 105 , Wrocław
28.03.2018-Zespół Szkół nr 2 ul. Borowska 105 , Wrocław
12.04.2018-Liceum Ogólnokształcące nr XVII, ul Tęczowa 60, 53-603 Wrocław
16.04.2018-Liceum Ogólnokształcące nr XVII, ul Tęczowa 60, 53-603 Wrocław
17.04.2018- Liceum Ogólnokształcące nr XVII, ul Tęczowa 60, 53-603 Wrocław
19.04.2018-Zespół Szkół nr 19 ul Spółdzielcza 2A, 51-662 Wrocław
23.04.2018-Zespół Szkół nr 19 ul Spółdzielcza 2A, 51-662 Wrocław
14.05.2018-Zespół Szkół Zawodowych nr 5 ul. Jana Wł. Dawida 5 50 - 527 Wrocław
15.05.2018-Zespół Szkół Zawodowych nr 5 ul. Jana Wł. Dawida 5 50 - 527 Wrocław
21.05. 2018- Zespół Szkół Zawodowych nr 5 ul. Jana Wł. Dawida 5 50 - 527 Wrocław

PROGRAM PROFILAKTYCZNY „KOREKTA”

11 .04. 2018r – Liceum Ogólnokształcące nr IV, ul. Świstackiego 12-14, 50-430 Wrocław
13. 04. 2018r. - Zespół Szkół nr 2 , ul. Borowska 105, 50-551 Wrocław
16. 04 2018r.. -Liceum Ogólnokształcące nr IV, ul. Świstackiego12-14, 50-430 Wrocław
16. 04 2018r.- Zespół Szkół nr 2 , ul. Borowska 105, 50-551 Wrocław
17.04. 2018 r. - Liceum Ogólnokształcące nr IV, ul. Świstackiego12-14, 50-430 Wrocław
19 .04. 2018r. - Zespół Szkół nr 2 , ul. Borowska 105, 50-551 Wrocław

PROGRAM PROFILAKTYCZNY NOE

27.04.2018r - Gimnazjum nr 20 ul. Spółdzielcza 2A, 51-662 Wrocław
11.05.2018r.- Szkoła Podstawowa nr 1 ul.Nowowiejska 78, 50-315 Wrocław
18.05.2018r. - Gimnazjum ul. Nr 37, Zespołu Szkół nr 18 Młodych Techników,53-645 Wrocław
8.06.2018r.- Gimnazjum nr 24 ul. Przybyszewskiego 59, 50-001 Wrocław
15.06.2018r. - Gimnazjum nr 12 ul. Paula Eudarda 51, 50-001 Wrocław
18.06.2018r. - Gimnazjum nr 24 ul. Przybyszewskiego 59, 50-001 Wrocław

 

Skontaktuj się z nami

Spróbujemy odpowiedzieć na wszystkie pytania, które Cię dręczą.

Programy i dofinansowania

Wszystkie działania świadczone są bezpłatnie, współfinansowane są przez: