Akademia

AKADEMIA TWÓRCZEJ AKTYWNOŚCI
Integracja międzypokoleniowa pomiędzy dziećmi i młodzieżą a seniorami.
To wspólny czas dla wspólnego jutra.

Cele obszarów działań:

1. Integracja międzypokoleniowa,
2. Zmiana stereotypów postrzegania osoby starszej i osoby młodej.
3. Ożywienie i wykorzystanie potencjału, wiedzy, umiejętności i doświadczeń seniorów na rzecz wspólnego rozwoju seniorów, dzieci i młodzieży.
4. Pomoc seniorom w uzyskaniu poczucia przydatności i niedopuszczenie do izolacji tej grupy społecznej.
5. Zapewnienie seniorom potrzeby samorealizacji.
6. Umożliwienie uczestnikom nawiązania nowych kontaktów towarzyskich poza miejscem zamieszkania.
7. Zagospodarowanie wolnego czasu seniorów poprzez spotkania integracyjne, zajęcia tematyczne itd., zaangażowanie w pracę wolontarystyczną z dziećmi i młodzieżą.
8. Przekazanie dzieciom i młodzieży przez seniorów postaw, norm i wartości moralnych wartych naśladowania.
9. Udzielanie wsparcia psychologicznego i socjalnego seniorom.
10. Ukazanie piękna przyrody, natury, a przez to uświadomienie jak ważna jest ochrona środowiska oraz aktywny wypoczynek.
11. Upamiętnianie historii naszej ojczyzny, kultywowanie tradycji.
12. Rozwój i poszerzenie zainteresowań i umiejętności np. plastycznych i muzycznych, artystycznych.
13. Poprawa sprawności fizycznej i psychicznej uczestników programu.

Cele szczegółowe:

 • podnoszenie i uzupełnienie wiedzy jako formy edukacji permanentnej
 • wzmacnianie aktywności intelektualnej i sprawności fizycznej oraz psychicznej
 • przeciwdziałanie wykluczeniu
 • rozwój lokalnych działań wspierających aktywność seniorów
 • animacja działań samopomocowych i wolontariatu
 • integracja międzypokoleniowa, rozszerzanie zakresu kontaktów społecznych
 • kompensacja utraconych ról społecznych (przede wszystkim zawodowej, ale także rodzinnej i społecznej– w przypadku osób owdowiałych, samotnych)
 • rozwój wiedzy i doskonalenie umiejętności praktycznych i dyspozycji osobowościowych
 • rekreacja i rozrywka sprzyjające zmniejszaniu stresu, wypełniające czas wolny
 • uzyskanie wyższej samooceny, polepszenie jakości życia
 • zwiększenie aktywności na rzecz innych osób, uwolnienie się od stereotypów, które ograniczają aspiracje seniorów, zniechęcają do aktywności
 • poprawa kondycji fizycznej i psychicznej, promocja zdrowego stylu życia
 • rozbudzanie nowych zainteresowań i pasji.

Realizacja celów nastąpi poprzez następujące działania takie jak:

Spotkania literackie w „Kąciku żywego słowa”
Koło szachisty
Koło teatralne
Warsztat muzyczny
Arteterapia
Zajęcia rekreacyjno – usprawniające
Rękodzieło
Wyjścia kulturalne
Miłośnik – Przewodnik szlakami Leśnicy i nie tylko
Senior w ogrodzie
Tańce i integracja
Organizacja spotkań okolicznościowych

SEMINARIA:
SPOTKANIA RÓZNYCH KULTUR
FILOZOFIA
MALARSTWO
ZDROWE ŻYWIENIE
EKOLOGIA I OCHRONA ŚRODOWISKA
SOCJOLOGIA
HISTORIA RELIGII
NAUKA JĘZYKA ESPERANTO
PRACA Z KOMPUTEREM - uczący to gimnazjaliści z pobliskich szkół.

 

Pliki do pobrania

Skontaktuj się z nami

Spróbujemy odpowiedzieć na wszystkie pytania, które Cię dręczą.

Programy i dofinansowania

Wszystkie działania świadczone są bezpłatnie, współfinansowane są przez: