Programy zakończone - 2023

„ Ja i nasz sekret wśród bliskich mi osób II etap – Choroby społeczne Trzeźwienie się opłaca”
Program finansowany przez Fundacje PGE realizowany od 01.12 2022 – 28.02.2023 r.
W związku z dużym zapotrzebowaniem działań dla osób dotkniętych chorobami społecznymi kontynuowano ich realizacje w formie II etapu działań mających na celu rozszerzenie wsparcia dla osób wychodzących z uzależnienia oraz borykających się z lękiem, stresem generowanym przez codzienność.
Efektem projektu było:
1. Udzielanie wsparcia i pomocy terapeutycznej członkom rodzin borykających się z problemem uzależnienia wśród najbliższych. Przekazano informacje na temat mechanizmów uzależnienia oraz funkcjonowania osoby uzależnionej. Omawiano źródła stresu: trudności w opiece i wychowywaniu dziecka, łamanie zasad ustaleń-abstynencji, brak poczucia wartości, agresywność ze strony osoby uzależnionej, kłopoty z nawiązywaniem relacji społecznych, nadopiekuńczość i nadkontrola, których końcowym efektem było pojawienie się i rozwój choroby alkoholowej. Powyższe problemy omawiane były pod kontem kryzysu, nawrotu choroby uzależnienia oraz ukierunkowaniu w działaniach obniżających napięcie. Towarzyszeniu w podejmowanych decyzjach.
2. W spotkaniach grupowych uczestniczyły osoby po ukończonym podstawowym programie terapii. Uczestnicy otrzymali wsparcie na drodze do konstruktywnej osobistej zmiany, której warunkiem jest stabilna abstynencja. Dzielili się własnymi doświadczeniami, przeżyciami. Wspólnie poszukiwali sposobów na radzenie sobie z trudnościami w życiu codziennym. Rozpoznawali symptomy nawrotu choroby i omawiali plany na wyjście z nawrotu. Doskonalili posiadane umiejętności.
3. Rolą koordynatora było przygotowanie dokumentów i sprawowanie opieki merytorycznej nad zadanie.
Obsługa księgowo – kadrowa dotyczyła opieki finansowej nad zadaniem
Rezultatami było:
- ugruntowanie wiedzy na temat choroby,
rozpoznanie, nazwanie u siebie objawów i stanów emocjonalnych utrudniających funkcjonowanie,
- doskonalenie posiadanych umiejętności,
- pielęgnowanie posiadanego potencjału,
- wzmacnianie poczucie wartości i bezpieczeństwa oraz przekonania, iż schematy nie muszą być powielane,
- rozwiązanie sytuacji problemowej wprowadzającej równowagę psychiczną.

 Koordynator zadania: Dorota Furtak- Wlazińska

„PROWADZENIE EDUKACJI, PORADNICTWA, DZIAŁAŃ ŚRODOWISKOWYCH ORAZ PROGRAMÓW OGRANICZANIA SZKÓD ZDROWOTNYCH I SPOŁECZNYCH WŚRÓD OSÓB ZAGROŻONYCH UZALEŻNIENIEM I UZALEŻNIONYCH OD NARKOTYKÓW ORAZ CZŁONKÓW ICH RODZIN”
Program finansowany przez Gminę Wrocław
Realizowany zgodnie z umową D/WZD/PN/6/2023 r. od 02.01.2023 do 31.12.2023

Głównym celem było udzielanie pomocy osobom zagrożonym uzależnieniem, osobom uzależnionym i ich rodzinom, poprzez zapewnienie dostępu do informacji, poradnictwa specjalistycznego oraz programu profilaktyki selektywnej i wskazującej.
REALIZOWANE DZIAŁANIA
Spotkania informacyjno – edukacyjne i motywujące - cele realizowane były poprzez:

 •  dostarczenie wiedzy dotyczącej zagrożeń zdrowotnych wynikających z używania substancji psychoaktywnych;
 •  wspieranie zachowań pozytywnych, akceptujących powszechnie uznawane normy społeczne;
 •  ograniczenie zachowań ryzykownych, promowanie zachowań konstruktywnych;
 •  wspieranie procesu reintegracji społecznej osób zmarginalizowanych w związku z używaniem substancji poprzez dostarczenie im odpowiednich narzędzi i instrumentów do działania;
 •  motywowanie do podejmowania działań w celu zmiany aktualnej sytuacji bytowej, zdrowotnej i społecznej;
 •  rozbudzanie i uświadamianie potrzeb uczestnika oraz pomoc w ich zaspokojeniu;
 •  zmianie perspektywy z „tu i teraz” na myślenie przyszłościowe;
 •  motywowanie do podjęcia terapii uzależnień oraz zmiany stylu życia;
 •  udzielanie pomocy przy kierowaniu do oddziałów detoksykacyjnych ośrodkach stacjonarnych;
 •  przykazywanie informacji o placówkach terapeutycznych, które prowadzą różne formy terapii;
 •  wspieranie w decyzji o podjęciu terapii przez osoby uzależnione;
 •  wspawanie w rozwiązywaniu problemów życiowych, w sytuacjach kryzysowych;
 •  motywowanie do dbałości o rozwój osobisty oraz sprawy dotychczas zaniedbywane przez nałogowe funkcjonowanie;
 •  zmniejszanie poczucia izolacji społecznej, marginalizacji i wykluczenia;
 •  podejmowanie decyzji o utrzymaniu abstynencji od substancji psychoaktywnych;
 •  zwiększanie wiedzy na temat choroby i jej wpływu na funkcjonowanie w rodzinie oraz relacje z bliskimi.
 • Spotkania dla członków rodzin i bliskich – interwencje rodzinne - cele realizowane poprzez:
 • pomoc w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych w rodzinie z problemem zażywania substancji psychoaktywnych, uzależnienia;
 •  udzielanie wsparcia emocjonalnego, zmniejszenie poziomu lęku i niepokoju;
 •  omówienie cech współuzależnienia i dążeń do zmiany zachowań
 •  przywrócenie równowagi psychicznej;
 •  zredukowanie lęku i pomoc w odreagowaniu trudnych emocji;
 •  przygotowanie bliskich osób do rozmowy, która pokazywałaby skutki używania substancji psychoaktywnych i motywowała do podjęcia leczenia;
 • zdobywanie umiejętności, dzięki którym, bliscy asertywnie radzili sobie w relacjach z osobą z problemem zażywania substancji psychoaktywnych;
 •  mobilizowanie swoich zasobów i rodziny;
 • dostarczanie członkom rodzin wiedzy na temat problematyki związanej z zażywaniem substancji psychoaktywnych i możliwościami poradzenia sobie z problemem w rodzinie;
 •  zwiększanie umiejętności członków rodzin w zakresie funkcjonowania w nowej rzeczywistości;
 •  zwiększanie świadomości nad potrzebą prawidłowej komunikacji z dzieckiem;
 •  zdobywanie umiejętności wyrażania oczekiwań;

Grupa postrehabilitacyjna cele realizowane poprzez:

 •  wspieranie w utrzymywaniu abstynencji;
 •  zapobieganie nawrotom choroby poprzez dostarczenie wiedzy oraz konfrontowania jej z rzeczywistością;
 •  rozwijanie umiejętności konstruowania planu wyjścia z nawrotu;
 •  pogłębianie wglądu w siebie i wsparcie w odnajdywaniu oparcia w sobie;
 •  wspieranie rozwijania hobby, pasji, zainteresowań jako alternatywy;
 •  towarzyszenie podczas kreowania zdrowego stylu życia;
 •  wsparcie podczas rozwijania konstruktywnych sposobów radzenia sobie z sytuacjami trudnymi;
 •  zachęcanie do dbania o siebie w czasie wolnym;
 •  wspieranie w sytuacjach kryzysowych oraz w konfrontacji zdobytych umiejętności z życiem codziennym.

Koordynacja zadania
- polegała na sprawowaniu nadzoru merytorycznego nad realizacją zadania, kierowaniu działaniami, monitorowaniu sposobu prowadzenia dokumentacji, prowadzeniem sprawozdawczości. Koordynator będzie prowadził ewaluacje, która obejmować obejmuje poziom skali działań – dane ilościowe dotyczące liczby uczestników poszczególnych działań oraz liczby zrealizowanych godzin poszczególnych działań.

Obsługa finansowo-kadrowa
- polegała na rozliczaniu programu w zakresie prowadzenia rozliczeń finansowych i sprawozdań, prowadzeniu dokumentacji księgowo-kadrowej, ewidencji dokumentów oraz obsługi płatności.
Koordynator programu: mgr Dorota Furtak – Wlazińska

WSPARCIE DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PROBLEMEM UZALEŻNIENIA W RODZINIE ORAZ OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH TRUDNOŚCI W PROCESIE WYCHOWAWCZYM DZIECI”
Program finansowany przez Gminę Wrocław
Realizowany zgodnie z umową D/WZD/PN/6/2023 r. od 27.02.2023 do 28.04.2023


Z zadania korzystały osoby, które pozostawały w relacji z osobami nadużywającymi alkohol lub osoby zmagające się z problemem uzależnień behawioralnych. Adresatami zadania byli również rodzice, zdobyli wiedzę dotyczącą procesu wychowawczego, poprawy relacji z dziećmi.
Rodzice dzieci w wieku 0-3 lat poznali wiedzę z zakresu psychologii rozwoju dziecka oraz problemów najczęściej występujących w tym wieku.


SPOTKANIA GRUPOWE DLA CZŁONKÓW RODZIN, GDZIE WYSTĘPUJE PROBLEM ALKOHOLOWY
W grupie brały udział kobiety będące w relacji z osobą nadużywającą alkoholu. Otrzymały wsparcie, kształtowały umiejętności , które pomagały im w życiu codzienny realnie bez lęku w poczuciu sprawczości funkcjonować. Uczyły się obniżać poziom stresu dzieląc się swoimi trudnościami jak i również doświadczeniami skoncentrowanymi na rozwiązaniu. Ważnym tematem było cierpienie, odbieranie prawa do bycia szczęśliwym, uleganie oczekiwaniom, presji ze strony najbliższych. Udział w spotkaniu pokazywał uczestniczkom, ze podróż w swoja przeszłość do szukania źródła problemów a następnie rozwiązań może być ciekawa i nie zawsze taka trudna. Ważne było pozbycie się poczucia winy i zrozumienie zachowań kontrolujących i przekraczających granic. Dla większości uczestniczek nauka wzmocnienia umiejętności akceptacji wobec tego, na co nie mogą mieć wpływu pozwoliła akceptować zmianę w myśleniu, że mogą mieć wpływ na jakość własnego życia.


KONSULTACJE DLA RODZICÓW, KTÓRZY UCZESTNICZYLI W WARSZTATACH UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZYCH
Podczas konsultacji rozpoznawano i diagnozowano obszary problemowe pod kątem możliwości uczestnictwa w warsztatach, omawiano cele, założenia i zasady udziału w warsztatach.


WARSZTATY UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZYCH DLA RODZICÓWPrzebieg spotkań odbywał się w oparciu o treści zawarte w pozycji „Szkoła dla rodziców i wychowawców” J.Sakowska oraz metod dr. Thomasa Gordona.
Metody pracy: Zajęcia realizowane były z wykorzystaniem metod aktywizujących uczestników: praca w grupach, praca w parach, praca indywidualna, wizualizacja, dyskusja, wymiana doświadczeń, informacje zwrotne. Podczas spotkań omawiano następujące tematy: Granice, Uczucia , Zasady dobrej komunikacji, Zachęcanie dziecka do współpracy, Konsekwencje, Rozwiązywanie problemów i konfliktów, Zachęcanie dziecka do samodzielności, Pomocna pochwała i zachęta, Uwalnianie dzieci z ról. Substancje psychoaktywne, jak rozpoznawać czy dziecko po nie sięga.


WARSZTATY DEDYKOWANE DLA RODZICÓW DZIECI W WIEKU 0-3
Metody pracy: wykład wraz z prezentacją, ćwiczenia realizowane indywidualnie, dyskusja, dzielenie się doświadczeniem własnym. Omawiane tematy: Rozwój niemowlaka oraz małego dziecka. Poszerzanie wglądu we własne rodzicielstwo. Temperament rodzica a temperament dziecka. Kształtowanie się przywiązania. Więź bezpieczna i niebezpieczna. Więź opiekun-dziecko. Potrzeby dziecka. Poszerzanie wglądu we własne rodzicielstwo. Strefy regulacji wg Agnieszki Stein. Granice dziecka a granice rodzica. Dyskusja dotycząca sposobów na samoregulację, tak aby nie doprowadzać do przeciążenia układu nerwowego. Trudne momenty rozwojowe oraz trudne emocje dziecka - wprowadzenie do metody self-reg rozszerzanie diety, sen, odpieluchowywanie - znaczenie dla rozwoju psychologicznego. Wartościowe książki i blogi.


SPOTKANIA INDYWIDUALNE INFORMACYJNO- EDUKACYJNE
Podczas spotkań uczestnicy mogli omówić diagnozę problemu związaną z uzależnieniem behawioralną oraz dalsze postępowanie. Otrzymali wsparcie psychologiczne. Omówili sposoby zatrzymania destrukcja. Rozwinęli umiejętności radzenia sobie ze stresem i trudnymi emocjami, nabyli wiedzę na temat mechanizmów uzależnienia i ich wpływie na rozwój uzależnienia.
Uczestnikami były osoby pełnoletnie, w większości kobiety matki, żony partnerki, osoby z różnym wykształceniem.
Koordynator programu: mgr Dorota Furtak – Wlazińska

ORGANIZOWANIE I PROWADZENIE PUNKTÓW PORADNICTWA RODZINNEGO NA TERENIE WROCŁAWIA „Wsparcie rodzi nadzieje”
Program współfinansowany przez Gminę Wrocław
Realizowany zgodnie z umową Nr D/WZD/3319/26/2023 z dnia 09.01.2023


W ramach programu realizowano:
PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE - prowadzenie przez psychologa konsultacji oraz udzielanie wsparcia psychologicznego w formie indywidualnej lub spotkań z członkami rodziny, par. Pomoc psychologiczna dostosowana do potrzeb danej osoby, pary czy rodziny.
W zakresie: rozpoznawania sytuacji zgłaszających się osób, formułowaniu określonych obszarów problemowych, dokonania wyboru sposobu pomocy wobec zgłaszanych powodów spotkania, oraz trudności, formułowania celów i generowanie obszarów zmian.
Poradnictwo psychologiczne było realizowane w postaci konsultacji, interwencji
kryzysowych, profilaktyki oraz spotkań podnoszących kompetencje opiekuńczo-wychowawcze.
Prowadzone w dni tygodnia: wtorek 16-19, czwartek 16-19

PORADNICTWO PEDAGOGICZNE – prowadzenie przez pedagoga konsultacji w formie indywidualnej. Spotkania indywidualne kierowane do rodziców lub opiekunów prawnych dzieci doświadczających trudności wychowawczych, chcących pracować nad poprawą relacji z dziećmi.
Rodzice/opiekunowie prawni doświadczający kryzysu w obszarze relacji z dziećmi lub chcący pracować nad budowaniem lepszych relacji, nabyciem umiejętności lepszej komunikacji z dziećmi, budowania w rodzinie klimatu zaufania i szacunku, lepszego zrozumienia potrzeb swoich dzieci, nabycia umiejętności rozwiązywania konfliktów, chcący udzielić dzieciom wsparcia w doświadczanych przez nie kryzysach i przeżywanych trudnych emocjach, chcący poradzić sobie z własnymi trudnymi emocjami w odpowiedzi na kryzysy na linii rodzic/opiekun – dziecko.
W zakresie: rozpoznaniu sytuacji zgłaszających się osób, rozpoznaniu trudności wychowawczych, z jakimi zgłaszają się rodzice/opiekunowie lub rozpoznaniu sytuacji kryzysowej, z jaką zgłasza się członek rodziny, np. nastoletnie dziecko, przekazywanie wiedzy adekwatnej do potrzeb uczestnika spotkania potrzebnej do podniesienia kompetencji wychowawczych lub do rozwiązania trudnej sytuacji, udzieleniu wsparcia w przeżywanych kryzysach, rozpoznawaniu zasobów uczestnika i uruchamianiu ich/wzmacnianiu, kierowaniu do innych form pomocy, jeśli zaistnieje taka potrzeba.

KONSULTACJE DLA OSÓB, które zgłosiły chęć udziału w warsztatach umiejętności wychowawczych – 10 godzin
WARSZTATY UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZYCH – to 1 cykl 4 spotkań - łącznie 24 h, podczas których uczestnicy zdobyli wiedzę na temat rozwoju dziecka i umiejętności, pozwalające im poradzić sobie w nowych, trudnych dla nich sytuacjach, związanych z procesem wychowania.Tematyka prowadzonych warsztatów to m.in.: akceptacja jak wyrażać ją w sposób czytelny dla dziecka, zasady i wymagania w wychowaniu, rozpoznawanie i wyrażanie uczuć, aktywne słuchanie, bariery komunikacyjne, rozwiązywanie konfliktów metodą T. Gordona, budowanie granicy a nie muru, problem kar w wychowaniu, współpraca z dzieckiem, zagrożenia.


SUPERWIZJA: Osoby mające zawód pomagający zrozumieć problem osobom przychodzącym na spotkania od wielu lat cenią sobie spotkania superwizyjne. Odbywały się w trakcie realizacji działań.
Adresatami zadania były rodziny oraz poszczególni jej członkowie.


Koordynator programu: mgr Dorota Furtak – Wlazińska

PROGRAMY PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ I PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY WE WROCŁAWSKICH PLACÓWKACH EDUKACYJNYCH - MŁODOŚĆ- WOLNOŚĆ-PRZYSZŁOŚĆ 2023
Program finansowany przez Gminę Wrocław
Realizowany zgodnie z nr umowy D/WZD/3370/2/2023 z dnia 14.03.2023


Wychodząc naprzeciw potrzebom „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla miasta Wrocławia na lata 2022-2025”

Rrealizowano następujące działania profilaktyczno – edukacyjne:
1.Program profilaktyczno - wychowawczy „CUKIERKI” Program ma za zadanie wprowadzenie do profilaktyki uzależnień. Udział w nim pozwala uczniom na nabycie wiedzy o zachowaniach ryzykownych i niebezpiecznych, uświadamia zagrożenia związane z kontaktem z osobami obcymi oraz kształtuje postawy ostrożności wobec nich, pozwala na nabycie wiedzy na temat środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych oraz uczy współpracy w grupie i troski o bezpieczeństwo. Program rozwija inteligencję emocjonalną, wzmacnia samoocenę i ukształtuje troskę o zdrowie Program przeznaczony dla dzieci w wieku od 5 do 9 lat.

2. Program profilaktyki cyberprzemocy i uzależnień od sieci "CZARODZIEJSKIE OKONO”. Program uczy odpowiedzialnego korzystania z Internetu i komputera, dostarcza wiedzy na temat uzależnień od sieci, jego form i skutków, uczy zasad bezpieczeństwa korzystania z mediów, dostarcza wiedzy na temat cyberprzemocy i jej skutków oraz sposobów ochrony przed nią, a także dostarcza wiedzy o zagrożeniach związanych z korzystaniem z sieci Program przeznaczony dla uczniów w wieku od 10 do 16 lat.

3. Program profilaktyczny „DEBATA” Program kształtuje prawidłowe przekonania normatywne wobec substancji uzależniających, kształtuje też system wartości, uświadamia konsekwencje używania środków psychoaktywnych, uczy obrony swoich postanowień wobec grupy rówieśniczej, kształtuje postawy troski o zdrowie, nakłania do zaprzestania eksperymentowania z substancjami psychoaktywnymi, umożliwia podjęcie decyzji o życiu wolnym od nałogów Program przeznaczony dla uczniów w wieku od 12 do 15 lat.


4. Program profilaktyczny „STOP SUBSTANCJOM PSYCHOAKTYWNYM”. Program dostarcza wiedzy na temat szkód powodowanych przez substancje uzależniające, uświadamia uczniom konsekwencje używania środków psychoaktywnych, kształtuje u uczestników postawę troski i dbałości o własne zdrowie, formuje system wartości oraz uczy podejmowania właściwych decyzji. Program przeznaczony dla uczniów w wieku od 13 do 19 lat.


5. Program profilaktyczny „ARS, CZYLI JAK DBAĆ O MIŁOŚĆ?” Program z zakresu profilaktyki uniwersalnej - Celem głównym programu jest ograniczenie niekorzystnych następstw zdrowotnych, prokreacyjnych i społecznych związanych z używaniem i nadużywaniem substancji psychoaktywnych przez młodzież wchodzącą w dorosłe życie.
Program przeznaczony dla uczniów szkół ponadpodstawowych od 16 do 19 lat.
Szkolenia dla nauczycieli, wywiadówki dla rodziców.


6. Program Profilaktyczny "#Powstrzymajhejt". Warsztat systematyzuje wiedzę na temat form przemocy, uczestnikom przybliżany jest temat hejtu. Uczniowie starają się znaleźć różnice, jakie są pomiędzy przemocą psychiczną w życiu realnym a wirtualnym. Ważnym elementem jest praca z filmem, który obrazuje konsekwencje, jakie może ponieść młodzież stosująca przemoc. Systematyzuje wiedzę na temat form przemocy, przekazuje wiedzę na temat cyberprzemocy i hejtu, uwrażliwia młodzież na zjawisko cyberprzemocy, uczy reagowania na doświadczaną cyberprzemoc. Program przeznaczony dla uczniów w wieku od 12 do 14 lat


7. Szkolenia Rad Pedagogicznych z zakresu wiedzy o zagrożeniach związanych z korzystaniem z Internetu. Udział w szkoleniu dostarczy profesjonalnej wiedzy na temat zagrożeń uzależnieniem od Internetu/komputera oraz cyberprzemocy i ich skutków.


8. Szkolna Interwencja Profilaktyczna - Szkolenie Rad Pedagogicznych. Dostarcza aktualnej wiedzy na temat substancji psychoaktywnych oraz szkód ponoszonych przez osoby używające substancje psychoaktywne.


9. Wywiadówki Profilaktyczne - dla rodziców. Wywiadówki dostarczą rodzicom i opiekunom profesjonalną wiedzę na temat zagrożeń uzależnieniem od Internetu /komputera oraz cyberprzemocy i ich skutków. Rodzice dowiedzą się, jakie są skutki nadmiernego korzystania z mediów oraz nauczą się jak rozpoznać problemowe korzystanie z komputera przez ich podopiecznych oraz dowiedzą się gdzie udać się po profesjonalna pomoc.
Działaniami objęte zostały placówki edukacyjne według kolejności zgłoszeń, oraz dostępności poszczególnych programów i szkoleń.
Koordynator programu: mgr Marian Totuszyński

Zadanie nr 1 Upowszechnianie wiedzy dotyczącej problematyki uzależnień behawioralnych, w tym wydawanie materiałów informacyjno-edukacyjnych, prowadzenie kampanii społecznych, strony i poradni internetowej oraz telefonu zaufania
Nazwa Własna: „Szkolenia dla studentów – uzależnienia behawioralne”
Projekt realizowany zgodnie z umową 1/HE/2023 z dnia 04.01.2023 r.

"Projekt był dofinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii"
Przedmiotem realizowanego projektu było przeprowadzenie szkoleń dla osób podejmujących studia z zakresu medycyny, psychologii, pedagogiki, resocjalizacji, pracy socjalnej. Szkolenia dotyczyły problematyki związanej z uzależnieniami behawioralnymi. Miały na celu przekazanie ogólnej wiedzy na temat uzależnień behawioralnych w jak najszerszym zakresie opartej na naukowych treściach, dobrych praktykach, doświadczeniach zawodowych przez osoby pracujące na co dzień z osobami dotkniętymi problemem uzależnień behawioralnych.
Projekt miał formę szkolenia wykładowo – warsztatowego o wymiarze 27 godzin dla jednej grupy.
Uczestnicy szkolenia otrzymali informacje w zakresie:
• profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych, w tym problemowego i patologicznego hazardu,
• uzależnień behawioralnych takich jak uzależnienie od hazardu, gier komputerowych, Internetu, seksu, pracy, kompulsywnego jedzenia, zakupów,
• przyczyn powstawania uzależnień behawioralnych,
• umiejętności diagnozowania uzależnień behawioralnych – objawów charakterystycznych dla poszczególnych faz rozwoju problemu, metody diagnozy,
• leczenia uzależnień behawioralnych, wczesnej interwencji, interwencji kryzysowej,
• profilaktyki nawrotów,
• pracy z rodziną z problemem uzależnień behawioralnych,
• metod terapii osób u których współwystępują uzależnienia behawioralne i uzależnienia od substancji psychoaktywnych,
• dobrych praktyk z obszaru profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych,
• regulacji prawnych dotyczących zagadnienia uzależnień.


Otrzymana wiedza przez przyszłych studentów kierunków mających zastosowanie w obszarze zdrowia publicznego podniesie ich kompetencje. Może również być powodem dalszego rozwoju zawodowego w obszarze profilaktyki lub terapii dzieci i młodzieży lub pracy z dorosłymi.


Uczestnicy zadania: Studenci medycyny, psychologii, pedagogiki, resocjalizacji oraz pracy socjalnej.


Terminy zrealizowanych szkoleń:
1.szkolenie: 18.III.2023 19.III.2023 20.III.202
2.szkolenie: 22.IV.2023 23.IV.2023 24.IV.2023
3.szkolenia: 13.V.2023 14.V.2023 15.V.2023
4.szkolenie: 27.V.2023 28.V.2023 29.V.2023
5.szkolenie: 11.XI.2023 12.XI.2023 13.XI.2023
6.szkolenie: 18.XI.2023 19.XI.2023 20.XI.2023
7.szkolenie: 02.XII.2023 03.XII.2023 04.XII.2023
8.szkolenie: 09.XII.2023 10.XII.2023 11.XII.2023


Koordynator programu: mgr Dorota Furtak – Wlazińska


Wsparcie dla osób dotkniętych chorobą alkoholową”
Finansowane przez fundacje PGE od 15.05.2023 do 31.08.2023


Odbyły się działania takie jak :
1. Grupa wsparcia w ilości 14 spotkań. W grupie wzięły udział kobiety z doświadczeniem uzależnienia w rodzinie, które dotknęło ich mężów, ojców, dzieci. Dzięki wzajemnemu wsparciu dzieląc się własnym doświadczeniem nabierały większego poczucia sprawczości w podejmowanych decyzjach. Wiedza jaką zdobywały dawała im poczucie satysfakcji a tym samym zwiększała troskę o siebie. Odczuwały duże odbarczenie z poczucia winy i budującej relacji współuzależnienia. Wspólne dyskusje pokazywały, że w niektórych przypadkach możliwe było budowanie relacji z osobą uzależnioną. Uczestniczki mogły doświadczać spokoju i balansu w różnych obszarach życia.
2. Grupa rozwoju osobistego o charakterze pogłębionego procesu terapeutycznego odbyła się w ilości 18 spotkań. Uczestnikami grupy byli w większości mężczyźni. Podczas spotkań pogłębiali umiejętności w zakresie mechanizmów uzależnienia, rozpoznawali i utrwalali nazewnictwo objawów i stanów emocjonalnych utrudniających funkcjonowanie w trzeźwości. Dla większości istotne było rozpoznawanie objawów nawrotu choroby oraz planowanie wychodzenia z nawrotu. Ważnym czynnikiem chroniącym przed powrotem do złamania abstynencji było pogłębianie umiejętności służących trzeźwemu życiu w zakresie osobistym i społecznym.
3. Grupa absolwentów odbyła się w ilości 4 spotkań. Uczestnictwo w grupie umożliwiało osobom po podstawowej terapii uzależnień wzmacniać swoje funkcjonowanie szczególnie w obszarach emocjonalnych. Celebrowanie każdego miesiąca swojej trzeźwości podkreślało ich wartość życia. Omawiane tematy oscylowały wokół trudnych sytuacji związanych często z samotnością w chorobie, doskonalenia swoich umiejętności. Odnawianiu wiedzy, jaka zdobyli podczas terapii
Zadanie było zarządzane przez koordynatora.
Dokonano zakupy doposażenia placówki: 2 szafki, regał oraz tablicę magnetyczną.


Koordynator programu: mgr Dorota Furtak – Wlazińska

"Wsparcie dla osób dotkniętych problemem uzależnienia w rodzinie"
Program finansowany przez Gminę Wrocław
Realizowany zgodnie z umową D/WZD/W/1/2023 od 10.07.2023 r. do 31.12.2023
Celem głównym zadania było zwiększenie poziomu wiedzy, świadomości kompetencji z zakresu mechanizmów uzależnienia u osób pozostających w relacji z osobami dotkniętymi problemem uzależnienia.


Cele szczegółowe:

 •  dostarczanie wiedzy dotyczącej zagrożeń zdrowotnych wynikających z problemów których źródłem jest uzależnienie
 • wspieranie zachowań pozytywnych, akceptujących powszechnie uznawane normy społeczne
 • ograniczanie zachowań ryzykownych oraz promocja zachowań konstruktywnych
 • motywowanie do podejmowania działań w celu zmiany aktualnej sytuacji
 • rozbudzanie i uświadomienie własnych potrzeb
 • zmiana perspektywy z „tu i teraz” na myślenie przyszłościowe
 • motywowanie do podjęcia terapii oraz zmiany stylu życia
 • wsparcie w rozwiązywaniu problemów życiowych, w sytuacjach kryzysowych
 • motywowanie do dbałości o rozwój osobisty oraz sprawy dotychczas zaniedbywane przez nałóg
 • zmniejszanie poczucia izolacji społecznej, marginalizacji i wykluczenia;
 • zwiększanie wiedzy na temat choroby i jej wpływu na funkcjonowanie w rodzinie oraz relacji z bliskimi
 • zdobywanie orientacji we własnej sytuacji życiowej
 • motywowanie do dbałości o rozwój osobisty oraz sprawy dotychczas zaniedbywane
 • ugruntowanie wiedzy na temat choroby swoich bliskich
 • rozpoznanie, nazwanie u siebie objawów i stanów emocjonalnych utrudniających funkcjonowanie
 • wsparcie osób, które pozostają w bliskiej relacji z osobami z problemem uzależnienia
 • doskonalenie posiadanych umiejętności
 • pielęgnowanie posiadanego potencjału wzmacnianie poczucie wartości i bezpieczeństwa oraz przekonania, iż schematy nie muszą być powielane
 • rozwiązanie sytuacji problemowej wprowadzającej równowagę psychiczną.

Spotkania informacyjno – edukacyjne
Uczestnikami spotkań byli głównie członkowie rodzin pozostających w relacji z osobami z problemem uzależnienia, a także osoby często doświadczające przemocy ze strony tych osób, osoby borykające się ze swoim problemem uzależnienia, Spotkania te miały na celu udzielenie wsparcia oraz motywowanie do zmiany, a także udzielenie informacji, w jaki sposób oraz w jakiej formie można otrzymać pomoc. Każde ze spotkań zaczynało się od rozpoznania sytuacji problemowej, zawierało czas poświęcony psychoedukacji w zakresie mechanizmów i rozwoju uzależnienia oraz cykli przemocy i schematów towarzyszących uwikłaniu w relację z osobą stosującą przemoc.


Poradnictwo indywidualne, grupowe
Działaniami objęte zostały osoby, będące w relacji z osobą z problemem uzależnienia. Najczęściej były to dorosłe dzieci rodziców z problemem uzależnienia. Z pomocy skorzystali również partnerzy / małżonkowie oraz rodzicie osób uzależnionych. W ramach spotkań zajmowano się konkretnymi obszarami problemowymi zgłaszanymi przez pacjentów, udzielano szeroko rozumianego wsparcia psychologicznego oraz w razie potrzeby, udzielano konkretnych informacji z zakresu choroby jaką jest uzależnienie czy też dostępnych możliwości leczenia dla osób uzależnionych. Poradnictwo obejmowało głównie takie obszary jak: praca z emocjami (rozpoznawanie i ich wyrażanie) zwłaszcza w relacji z osobą uzależnioną, radzenie sobie ze stresem, wyznaczanie granic osobistych, wzrost umiejętności interpersonalnych min. w obszarze asertywności.


Grupa wsparcia dla członków rodzin/partnerów osób z problemem uzależnienia
Grupy były homogeniczne, składały się z kobiet - żon, partnerek, sióstr, córek lub matek osób uzależnionych od alkoholu etylowego. W zakresie prowadzenia grup odbywały się regularne cotygodniowe spotkania, w których uczestniczyło średnio 12 osób. Decydowały się na udział w grupie, powodowane niemożnością zapanowania nad destrukcyjnym używaniem alkoholu przez członka ich rodziny. Początkowo motywacją do szukaniu pomocy było znalezienie sposobu na to, aby bliska im osoba przestała pić alkohol. Najczęstszymi trudnościami i problemami, z jakimi kobiety zgłaszały się do placówki, były chaos i dezorganizacja życia rodzinnego, ukrywanie choroby alkoholowej przed otoczeniem, izolacja społeczna, lęk i obawy przed zachowaniami osoby uzależnionej, zaniedbywanie potrzeb własnych i innych członków rodziny.


Grupa rozwoju osobistego
W spotkaniach grupy rozwoju osobistego brało udział od 8 do 10 osób, które ukończyły terapie podstawową uzależnienie od alkoholu. Do udziału w spotkaniach zgłosiło się początkowo 10 osób. Jedna osoba zrezygnowała ze spotkań po udziale w dwóch spotkaniach, jako powód podając poważną chorobę somatyczną. Druga osoba zrezygnowała po kilku spotkaniach nie podając przyczyny i nie kontynuując spotkań Kolejny uczestnik po mimo dużego zaangażowania osobistego w udział w spotkaniach był zmuszony z nich zrezygnować z powodu czasu pracy, który kolidował z czasem spotkań. Ostania z osób zrezygnowała z udziału ponieważ uznała, że jej obecne problemy są bardzo osobiste i chciałaby je przepracować w terapii indywidualnej. Miejsca osób opuszczających grupę zajmowały nowe osoby. W trakcie spotkań pracowano nad zgłaszanymi przez uczestników problemami np. w relacjach z bliskimi osobami i rodziną, budowaniem i asertywną obrona swoich granic, rozwojem inteligencji emocjonalnej, nabywaniem umiejętności komunikacji oraz asertywności. Metody aktywne i ćwiczenia pozwoliły na odkrywanie swoich zasobów, rozwijanie kompetencji interpersonalnych i życiowych uczestników, wzmacniały poczucie wartości i sprawstwa. Udział w grupie umożliwił też uczestnikom znaleźć motywację do zmian, odkryć sposoby na wykorzystanie własnego potencjału, zaś informacje zwrotne od uczestników grupy, którzy sami pracują nad zmianą, były bardzo cenne, czasem wręcz niezbędne, aby zauważyć w sobie mechanizmy, które utrudniają życie oraz relacje z bliskimi osobami, motywują do pozytywnej zmiany oraz dalszej pracy nad sobą.

Grupa dla absolwentów
Grupa absolwentów przeznaczona była dla osób, które ukończyły podstawowy etap terapii uzależnienia od alkoholu. Spotkania odbywały się w każdą pierwszą sobotę miesiąca. To kolejny etap rehabilitacji osób, które były świadome swojej choroby, rozumiały jej mechanizmy, potrafiły rozpoznawać i radzić sobie z głodami alkoholowymi, korzystają z różnych form wsparcia, jak np. grupy samopomocowe. Część z nich kontynuowała proces terapeutyczny na etapie pogłębionym. Osoby, które uczestniczyły w spotkaniach absolwentów, miały możliwość omówienia swojego bieżącego funkcjonowania, konstruktywnych zmian, które wprowadzały do swojego życia. Dzieliły się swoimi doświadczeniami z innymi uczestnikami spotkań, służyły sobie nawzajem doświadczeniem, udzielając sobie informacji zwrotnych. Spotkania były również okazją do dzielenia się refleksjami na temat stosunku do życia i trzeźwości. Jednym z najważniejszych elementów było budowanie motywacji do utrzymywania abstynencji i wprowadzania zmian w życiu, które służą trzeźwieniu.


Grupa wsparcia dla rodziców dzieci z problemem uzależnienia
W grupie uczęszczali rodzice osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych. Zgłaszali się najczęściej wtedy, kiedy odkrywali, że ich dziecko eksperymentuje lub już w sposób szkodliwy wskazujący na uzależnienie używa substancji psychoaktywnych. Podstawową motywacją rodziców do szukania pomocy w grupie było znalezienie sposobu na to, by młody człowiek zaprzestał destrukcyjnych zachowań i podjął leczenie uzależnienia. Rodzice często mieli już za sobą nieudane próby wpłynięcia na zmianę zachowania syna lub córki. Najczęstszymi trudnościami, z którymi przychodzili na grupę, były przede wszystkim:
- problemy w zaakceptowaniu faktu, że syn lub córka uzależnili się od substancji psychoaktywnych,
- problemy z komunikacją z dziećmi, jak również z innymi członkami rodziny, izolacja społeczna,
- problemy z wyznaczaniem i konsekwentnym utrzymywaniem granic, norm, zasad i reguł,
- brak lub znikoma wiedza o substancjach i ich działaniu i skutkach oraz konsekwencjach wynikających z używania substancji psychoaktywnych.
Początkowo uczestnicząc w spotkaniach grupy rodzice mieli kłopot i opór z mówieniem o emocjach i uczuciach, jakie przeżywają związku z uzależnieniem swoich dzieci. Doświadczali rozlicznych przykrych emocji: wstyd, poczucie winy, osamotnienie, bezsilność, rozpacz, lęki, czuli się bezradni, zagubieni i osamotnieni. Towarzyszył im opór przed wprowadzaniem zmian w postępowaniu wobec uzależnionego dziecka. Z powodu ogromnej koncentracji na osobie uzależnionej, nadopiekuńczości i nadkontroli poważnie zaniedbane były ich relacje z małżonkami i pozostałymi dziećmi w rodzinie.
W początkowym okresie pracy w grupie rodzice zdobywali podstawową wiedzę o działaniu substancji i uzależnieniu, o tym, w jaki sposób substancje psychoaktywne zmieniają zachowanie ich dzieci. Również poznawali się nawzajem, z czasem coraz chętniej i szczerzej mówili o tym, co przeżywają, jakie mają trudności z powodu uzależnienia w ich rodzinie.


Koordynacja zadania
Polegała na sprawowaniu nadzoru merytorycznego nad realizacją zadania, kierowaniu działaniami, monitorowaniu sposobu prowadzenia dokumentacji, prowadzeniem sprawozdawczości. Prowadził ewaluacje, która obejmowała – dane ilościowe dotyczące liczby uczestników poszczególnych działań oraz liczby zrealizowanych godzin poszczególnych działań.


Obsługa finansowo – kadrowa
Polegała na rozliczaniu programu w zakresie prowadzenia rozliczeń finansowych i sprawozdań, prowadzeniu dokumentacji księgowo-kadrowej, ewidencji dokumentów oraz obsługi płatności.


Koordynator programu: mgr Dorota Furtak – Wlazińska

 

Programy i dofinansowania

Działania w programach realizowane są bezpłatne. Programy są współfinansowane lub finansowane przez dotujące je Instytucje.

Instytucje i partnerzy

Zapraszamy do odwiedzenia stron instytucji i partnerów, którzy wspierają nasze działania.