Poradnictwo Rodzinne

ORGANIZOWANIE I PROWADZENIE PUNKTÓW PORADNICTWA RODZINNEGO NA TERENIE WROCŁAWIA „Wsparcie rodzi nadzieje”

Program współfinansowany przez Gminę Wrocław
Realizowany zgodnie z umową Nr D/WZD/3319/26/2023 z dnia 09.01.2023

Zmiany jakie niesie ze sobą rozwój społeczny odnoszą się często do zindywidualizowanego stylu życia. Rywalizacja oraz obecna nieprzewidywalna rzeczywistość i jej konsekwencje rodzi wiele wewnętrznych konfliktów i kryzysów jednostki, rzutujących na funkcjonowanie osobiste i rodziny. Rozwój społeczny w wielu aspektach prowadzi do indywidualizacji życia wychodzącego po za tworzone do tej pory systemy. Tempo to, być może u niektórych osób jest naturalne a u innych utrudnieniem, brakiem refleksji oraz dialogu zewnętrznego, przyjmowania argumentów. Trudności szczególnie w przyjmowaniu argumentów, czy to naukowych czy z praktyki zawodowej specjalistów zajmujących się zagadnieniem wychowania pokazały skale zjawiska dużej różnicy zdań na temat procesu wychowania podczas prowadzonych warsztatów dla rodziców. Odnosząc się do wspomnianych wyżej kontekstów i badań, Poradnictwo rodzinne ma na celu poprawę funkcjonowania wrocławskich rodzin poprzez skuteczną i dostępną pomoc psychologiczną. Nakierowaną w szczególności na poprawę relacji, komunikacji w rodzinie ale także ukierunkowaną na uzyskanie balansu pomiędzy życiem zawodowym, rodzinnym i
społecznym.
Biorąc pod rozwagę badania, obecną sytuację gospodarczo- ekonomiczną, długofalowe skutki pandemii oraz zamiany społeczne w obszarze życia rodzinnego, prosty i bezpłatny dostęp do pomocy psychologicznej ma ogromne znaczenie dla poprawy jakości życia polskich rodzin.
Wobec powyższego proponujemy następujące formy realizacji zadania:


PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE - prowadzenie przez psychologa konsultacji oraz udzielanie wsparcia psychologicznego w formie indywidualnej lub spotkań z członkami rodziny, par. Pomoc psychologiczna będzie dostosowana do potrzeb danej osoby, pary czy rodziny.
Zakłada pracę na zasobach, zwiększaniu mocnych stron i profilaktyce możliwych zagrożeń. Będzie współtowarzyszeniem w podejmowaniu właściwych decyzji przez zgłaszające się osoby. Będzie wsparciem przy odzyskiwaniu równowagi między życiem osobistym, rodzinnym, zawodowym, społecznym, wyrównywaniu szans w grupie rówieśniczej.
W zakresie: rozpoznawania sytuacji zgłaszających się osób, formułowaniu określonych obszarów problemowych, dokonania wyboru sposobu pomocy wobec zgłaszanych powodów spotkania, oraz trudności, formułowania celów i generowanie obszarów zmian.

Poradnictwo psychologiczne będzie realizowane w postaci konsultacji, interwencji
kryzysowych, profilaktyki oraz spotkań podnoszących kompetencje opiekuńczo-wychowawcze.
Odbywać się będzie w postaci spotkań indywidualnych bądź z parą, rodziną poprzez wcześniejsze umówienie wizyty.
Prowadzone będzie w następujące dni tygodnia:
wtorek 16-19, czwartek 16-19
Ilość zaplanowanych porad w roku 2023 to 258 godziny.
Czas trwania jednej porady może wynosić od 1 h do 2 h.
Działanie rozpocznie się od 10.01.2023 do 28.12.2023


PORADNICTWO PEDAGOGICZNE – prowadzenie przez pedagoga konsultacji w formie indywidualnej. Spotkania indywidualne kierowane do rodziców lub opiekunów prawnych dzieci doświadczających trudności wychowawczych, chcących pracować nad poprawą relacji z dziećmi.
Rodzice/opiekunowie prawni doświadczający kryzysu w obszarze relacji z dziećmi lub chcący pracować nad budowaniem lepszych relacji, nabyciem umiejętności lepszej komunikacji z dziećmi, budowania w rodzinie klimatu zaufania i szacunku, lepszego zrozumienia potrzeb swoich dzieci, nabycia umiejętności rozwiązywania konfliktów, chcący udzielić dzieciom wsparcia w doświadczanych przez nie kryzysach i przeżywanych trudnych emocjach, chcący poradzić sobie z własnymi trudnymi emocjami w odpowiedzi na kryzysy na linii rodzic/opiekun – dziecko.
W zakresie: rozpoznaniu sytuacji zgłaszających się osób, rozpoznaniu trudności wychowawczych, z jakimi zgłaszają się rodzice/opiekunowie lub rozpoznaniu sytuacji kryzysowej, z jaką zgłasza się członek rodziny, np. nastoletnie dziecko, przekazywanie wiedzy adekwatnej do potrzeb uczestnika spotkania potrzebnej do podniesienia kompetencji wychowawczych lub do rozwiązania trudnej sytuacji, udzieleniu wsparcia w przeżywanych kryzysach, rozpoznawaniu zasobów uczestnika i uruchamianiu ich/wzmacnianiu, kierowaniu do innych form pomocy, jeśli zaistnieje taka potrzeba.

Poradnictwo pedagogicznew zakresie umiejętności wychowawczych.
Rozpoczęte będzie diagnozą aktualnej sytuacji osoby zgłaszającej się i jej rodziny, ustaleniem obszarów problemowych i zasobów uczestnika. Oddziaływania będą dopasowywane do potrzeb uczestnika i będą polegać na interwencji kryzysowej lub na przekazywaniu podstawowej wiedzy z zakresu kompetencji wychowawczych, w tym dotyczącej radzenia sobie z własnymi emocjami, udzielania wsparcia dziecku w radzeniu sobie z jego trudnymi emocjami asertywnej komunikacji, rozwiązywaniu konfliktów, motywowaniu dzieci do współpracy, stawianiu granic, zastąpieniu tradycyjnych form karania metodami opartymi na klimacie szacunku i zaufania, dopasowywaniu wymagań wobec dziecka do jego etapu rozwojowego i tworzeniu optymalnych warunków do rozwoju dziecka i funkcjonowania wszystkich członków rodziny, rozpoznawanie własnego stylu wychowania i wprowadzanie w nim zmian, by był jak najbardziej korzystny dla rozwoju dziecka, motywowaniu dzieci do samodzielności.
Mikroedukacja będzie dopasowana do indywidualnych potrzeb uczestników i zgłaszanych
przez nich problemów. Jeśli będzie taka potrzeba, uczestnicy będą kierowani do innych form oddziaływania.
Poradnictwo pedagogiczne będzie prowadzone w następujące dni tygodnia:
piątki od 12:00 do 15:00
Ilość udzielonych porad w roku 2023 to: 129 h
Czas trwania jednej porady wynosić będzie od 1 h do 2 h.
Działanie rozpocznie się od 13.01.2023 r. do 29.12.2023 r.


KONSULTACJE DLA OSÓB, które zgłosiły chęć udziału w warsztatach umiejętności wychowawczych – 10 godzin
W zakresie: rozpoznanie i zdiagnozowanie trudnych obszarów wychowawczych, omówienie celów założeń warsztatów oraz zasad udziału w nich. dotyczyć będzie:
• omówienie celów I założeń warsztatów,
• omówienie zasad udziału w warsztatach.
Ilość konsultacji 10 h. Poprzedzać będą uczestnictwo w warsztatach. Odbędą się w maju 2023 r.


WARSZTATY UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZYCH – to 1 cykl 4 spotkań - łącznie 24 h, podczas których uczestnicy zdobędą wiedzę na temat rozwoju dziecka i umiejętności, pozwalające im poradzić sobie w nowych, trudnych dla nich sytuacjach, związanych z procesem wychowania.
Tematyka prowadzonych warsztatów to m.in.: akceptacja jak wyrażać ją w sposób czytelny dla dziecka, zasady i wymagania w wychowaniu, rozpoznawanie i wyrażanie uczuć, aktywne słuchanie, bariery komunikacyjne, rozwiązywanie konfliktów metodą T. Gordona, budowanie granicy a nie muru, problem kar w wychowaniu, współpraca z dzieckiem, zagrożenia.


SUPERWIZJA
Osoby mające zawód pomagający zrozumieć problem osobom przychodzącym na spotkania od wielu lat cenią sobie spotkania superwizyjne. W ostatnich latach traktując je jako obowiązkowe. Sama superwizja jak opisał J. Kottler ma spowodować: dokładne i pełne rozumienie natury problemów klienta, wyrażanie przekonania o słuszności stosowanych metod, świadomość własnych ograniczeń i zjawiska przenoszenia swoich reakcji na klienta, stosowanie określonych metod w pracy, których wybór można racjonalnie uzasadnić (Kottler,2003).
Superwizja dziś jest nieodłącznym elementem pracy z drugim człowiekiem. To wzięcie odpowiedzialności w pracy za drugiego człowieka. Prof.C. Czabała w jednym z artykułów powołując się na słowa dr. D. Milne, opisuje funkcje superwizji; „ to kontrola jakości pracy psychoterapeuty (poziom jakości pracy i jej zgodności z zasadami etycznymi) oraz rozwijanie umiejętności i kompetencji psychoterapeuty,
czyli uczenie się przez całe życie."

 

Adresatami zadania są rodziny oraz poszczególnyi jej członkowie.
Zapisy osobiście w placówce lub telefonicznie 71 349 15 56
Koordynator programu: mgr Dorota Furtak – Wlazińska

Programy i dofinansowania

Działania w programach realizowane są bezpłatne. Programy są współfinansowane lub finansowane przez dotujące je Instytucje.

Instytucje i partnerzy

Zapraszamy do odwiedzenia stron instytucji i partnerów, którzy wspierają nasze działania.