Poradnictwo Rodzinne

ORGANIZOWANIE I PROWADZENIE PUNKTÓW PORADNICTWA RODZINNEGO NA TERENIE WROCŁAWIA

Program współfinansowany przez Gminę Wrocław
Realizowany zgodnie z umową Nr D/WZD/3516/16/2024 z dnia 08.01.2024

Adresaci zadania: małżeństwa doświadczające kryzysu w relacji, w trakcie rozpadu, osoby doświadczające traumatycznych przeżyć w różnych okresach swojego życia, mające wpływ na ich funkcjonowanie, trwałość więzi rodzinnych, partnerskich. Osoby, których funkcjonowanie jest zaburzone z powodu dysfunkcyjności rodziny. Wsparciem objęci będą członkowie rodzin niepełnych, tworzący rodziny rekonstruowane, rodzice samotnie wychowujący dzieci, członkowie rodzin wielodzietnych. Działania kierowane będą również do rodziców lub opiekunów prawnych dzieci doświadczających trudności wychowawczych, chcących pracować nad poprawą relacji z dziećmi. Kobiety w ciąży. Osoby z problemami dotyczącymi tożsamości psychoseksualnej oraz ich rodziny. Doświadczających kryzysu w obszarze relacji z dziećmi, komunikacji z dziećmi, budowania klimatu zaufania i szacunku, lepszego zrozumienia potrzeb swoich dzieci, nabycia umiejętności rozwiązywania konfliktów, chcący udzielać dzieciom wsparcia w doświadczanych kryzysach i przeżywanych emocjach, chcący poradzić sobie z własnymi trudnymi emocjami w odpowiedzi na kryzysy na linii rodzic/opiekun – dziecko. Opieką też zostaną objęci członkowie rodzin ofiar wojny i osoby im bliskie.

Formy realizacji zadania:
PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE - prowadzenie przez psychologa konsultacji oraz udzielanie wsparcia psychologicznego w formie indywidualnej lub spotkań z członkami rodziny, par. Pomoc psychologiczna będzie dostosowana do potrzeb danej osoby, pary czy rodziny.
Zakłada pracę na zasobach, zwiększaniu mocnych stron i profilaktyce możliwych zagrożeń. Będzie współtowarzyszeniem w podejmowaniu właściwych decyzji przez zgłaszające się osoby. Będzie wsparciem przy odzyskiwaniu równowagi między życiem osobistym, rodzinnym, zawodowym, społecznym, wyrównywaniu szans w grupie rówieśniczej.
W zakresie: rozpoznawania sytuacji zgłaszających się osób, formułowaniu określonych obszarów problemowych, dokonania wyboru sposobu pomocy wobec zgłaszanych powodów spotkania, oraz trudności, formułowania celów i generowanie obszarów zmian.

PORADNICTWO PEDAGOGICZNE – prowadzenie przez pedagoga konsultacji w formie indywidualnej. Spotkania indywidualne kierowane do rodziców lub opiekunów prawnych dzieci doświadczających trudności wychowawczych, chcących pracować nad poprawą relacji z dziećmi.
Spotkania będą też kierowano do rodzin w kryzysie, w tym rodzin, których kryzys wynika z problemu alkoholowego członka rodziny. W spotkaniach będą też mogły uczestniczyć osoby z problemem nadużywania substancji psychoaktywnych, alkoholu, w celu wzmacniania motywacji i udzielenia wsparcia w czasie oczekiwania na terapie uzależnienia. Również spotkania będą kierowane dla osób uzależnionych, które szukają wsparcia w nawrocie choroby lub w odbudowywaniu relacji rodzinnych.
Wsparcie otrzymają rodzice/opiekunowie prawni doświadczający kryzysu w obszarze relacji z dziećmi lub chcący pracować nad budowaniem lepszych relacji, nabyciem umiejętności lepszej komunikacji z dziećmi, budowania w rodzinie klimatu zaufania i szacunku, lepszego zrozumienia potrzeb swoich dzieci, nabycia umiejętności rozwiązywania konfliktów, chcący udzielić dzieciom wsparcia w doświadczanych przez nie kryzysach i przeżywanych trudnych emocjach, chcący poradzić sobie z własnymi trudnymi emocjami w odpowiedzi na kryzysy na linii rodzic/opiekun – dziecko.

W zakresie: rozpoznaniu sytuacji zgłaszających się osób, rozpoznaniu trudności wychowawczych, rozpoznaniu sytuacji kryzysowej, z jaką zgłasza się członek rodziny, np. nastoletnie dziecko, przekazywanie wiedzy adekwatnej do potrzeb uczestnika spotkania potrzebnej do podniesienia kompetencji wychowawczych lub do rozwiązania trudnej sytuacji, udzieleniu wsparcia w przeżywanych kryzysach, rozpoznawaniu zasobów uczestnika i uruchamianiu ich/wzmacnianiu, kierowaniu do innych form pomocy, jeśli zaistnieje taka potrzeba.


KONSULTACJE dla osób, które zgłosiły chęć udziału w warsztatach umiejętności wychowawczych
W zakresie: rozpoznanie i zdiagnozowanie trudnych obszarów wychowawczych, omówienie celów założeń warsztatów oraz zasad udziału w nich.


WARSZTATY UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZYCH – to cztery cykle, (1 cykl 4 spotkań - łącznie 20 h), podczas których uczestnicy zdobędą wiedzę na temat rozwoju dziecka i umiejętności, pozwalające im poradzić sobie w nowych, trudnych dla nich sytuacjach, związanych z procesem wychowania.
Tematyka prowadzonych warsztatów to m.in.: budowanie bezpiecznej więzi z dzieckiem, zasady i wymagania w wychowaniu, rozpoznawanie i wyrażanie uczuć, aktywne słuchanie, rozwiązywanie konfliktów, budowanie granic, problem respektowania wymagań w wychowaniu, współpraca z dzieckiem, zagrożenia.


SUPERWIZJA
Osoby mające zawód pomagający zrozumieć problem osobom zgłaszający się na spotkania od wielu lat cenią sobie spotkania superwizyjne traktując je jako obowiązkowe. Superwizja jak opisał J. Kottler ma spowodować: dokładne i pełne rozumienie natury problemów klienta, wyrażanie przekonania o słuszności stosowanych metod, świadomość własnych ograniczeń i zjawiska przenoszenia swoich reakcji na klienta, stosowanie określonych metod w pracy, których wybór można racjonalnie uzasadnić (Kottler,2003).
Superwizja to zadanie polegające na odpowiedzialności w pracy za drugiego człowieka. Prof.C. Czabała w jednym z artykułów powołując się na słowa dr. D. Milne, opisuje funkcje superwizji; „ to kontrola jakości pracy psychoterapeuty (poziom jakości pracy i jej zgodności z zasadami etycznymi) oraz rozwijanie umiejętności i kompetencji psychoterapeuty, czyli uczenie się przez całe życie."

 

Zapisy osobiście w placówce lub telefonicznie 71 349 15 56
Koordynator programu: mgr Dorota Furtak – Wlazińska

Programy i dofinansowania

Działania w programach realizowane są bezpłatne. Programy są współfinansowane lub finansowane przez dotujące je Instytucje.

Instytucje i partnerzy

Zapraszamy do odwiedzenia stron instytucji i partnerów, którzy wspierają nasze działania.