Programy profilaktyczne we wrocławskich placówkach edukacyjnych

PROGRAMY PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ I PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY REALIZOWANE WE WROCŁAWSKICH PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH - PROGRAMY PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ I PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY MŁODOŚĆ-WOLNOŚĆ-PRZYSZŁOŚĆ
Zgodnie z umowa D/WZD/3623/3/2024 z dnia 01.03.2024

Adresaci zadania:
Działaniami profilaktycznymi zostaną objęte dzieci i młodzież w wieku od 6 do 19 r.ż. oraz rodzice i nauczyciele wrocławskich placówek oświatowych.

Ilość programów, szkoleń i wywiadówek jest ograniczona.
Działaniami zostaną objęte zgłaszające się placówki oświatowe według dostępności poszczególnych programów, szkolen i wywiadówek

1. Program profilaktyczno – wychowawczy CUKIERKI. Ogólnopolski program profilaktyczny z zakresu wczesnej profilaktyki uzależnień, przemocy i rozwijania umiejętności życiowych. Udział w nim pozwala uczniom na nabycie wiedzy o zachowaniach ryzykownych i niebezpiecznych, uświadamia zagrożenia związane z kontaktem z osobami obcymi oraz kształtuje postawy ostrożności wobec nich, pozwala na nabycie wiedzy na temat środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych oraz uczy współpracy w grupie i troski o bezpieczeństwo. Program rozwija inteligencję emocjonalną, wzmacnia samoocenę i ukształtuje troskę o zdrowie. Program przeznaczony dla dzieci klas I-III szkoły podstawowej.

2. Program profilaktyki cyberprzemocy i uzależnień od sieci "CZARODZIEJSKIE OKONO". Program uczy odpowiedzialnego korzystania z Internetu i komputera, dostarcza wiedzy na temat uzależnień od sieci, jego form i sutków, uczy zasad bezpieczeństwa korzystania z mediów, dostarcza wiedzy na temat cyberprzemocy i jej skutków oraz sposobów ochrony przed nią, a także dostarcza wiedzy o zagrożeniach związanych z korzystaniem z sieci. Program przeznaczony dla dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 16 lat.

3. Program Profilaktyczny "#Powstrzymajhejt". Warsztat systematyzuje wiedzę na temat form przemocy, uczestnikom przybliżany jest temat hejtu. Uczniowie starają się znaleźć różnice, jakie są pomiędzy przemocą psychiczną w życiu realnym a wirtualnym. Ważnym elementem jest praca z filmem, który obrazuje konsekwencje, jakie może ponieść młodzież stosująca przemoc. Systematyzuje wiedzę na temat form przemocy, przekazuje wiedzę na temat cyberprzemocy i hejtu, uwrażliwia młodzież na zjawisko cyberprzemocy, uczy reagowania na doświadczaną cyberprzemoc. Program przeznaczony dla dzieci i młodzieży w wieku od 12 do 15 lat.

4. Program profilaktyczny "DEBATA". Program rekomendowany z zakresu profilaktyki uniwersalnej - Program kształtuje prawidłowe przekonania normatywne wobec substancji uzależniających, kształtuje też system wartości, uświadamia konsekwencje używania środków psychoaktywnych, uczy obrony swoich postanowień wobec grupy rówieśniczej, kształtuje postawy troski o zdrowie, nakłania do zaprzestania eksperymentowania z substancjami psychoaktywnymi, umożliwia podjęcie decyzji o życiu wolnym od nałogów. Program przeznaczony dla dzieci i młodzieży w wieku od 12 do 15 lat.

5. Program profilaktyczny "STOP SUBSTANCJOM PSYCHOAKTYWNYM". Program zakresu profilaktyki uniwersalnej - dostarcza wiedzy na temat szkód powodowanych przez substancje uzależniające, uświadamia uczniom konsekwencje używania środków psychoaktywnych, kształtuje u uczestników postaw troski i dbałości o własne zdrowie. Program umożliwia podjęcie decyzji o abstynencji od substancji psychoaktywnych, ukształtuje system wartości oraz uczy podejmowania właściwych decyzji. Program przeznaczony dla dzieci i młodzieży w wieku od 12 do 16 lat.
6. Program profilaktyczny "ARS, CZYLI JAK DBAĆ O MIŁOŚĆ?" Program rekomendowany z zakresu profilaktyki uniwersalnej - Celem głównym programu jest ograniczenie niekorzystnych następstw zdrowotnych, prokreacyjnych i społecznych związanych z używaniem i nadużywaniem substancji psychoaktywnych przez młodzież wchodzącą w dorosłe życie. Program przeznaczony dla uczniów szkół ponadpodstawowych od 16 do 19 lat.

7. Szkolenia rad pedagogicznych z zakresu wiedzy o zagrożeniach związanych z korzystaniem z Internetu. Udział w szkoleniu dostarczy profesjonalną wiedzę na temat zagrożeń uzależnieniem od Internetu/komputera oraz cyberprzemocy i ich skutków. Nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy i inni pracownicy pedagogiczni dowiedzą się, jakie są skutki nadmiernego korzystania z mediów oraz jakie zagrożenia występują w sieci, nauczą się jak rozpoznać problemowe korzystanie z sieci przez ich podopiecznych oraz dowiedzą się gdzie udać się po profesjonalna pomoc.

8. Wywiadówki profilaktyczne dla rodziców. Wywiadówki dostarczą rodzicom i opiekunom profesjonalną wiedzę na temat zagrożeń uzależnieniem od Internetu /komputera oraz cyberprzemocy i ich skutków. Rodzice dowiedzą się, jakie są skutki nadmiernego korzystania z mediów oraz nauczą się jak rozpoznać problemowe korzystanie z komputera przez ich podopiecznych oraz dowiedzą się gdzie udać się po profesjonalna pomoc.

Koordynator programu: mgr Marian Totuszyński tel. 506 911 033
mail: marian.totuszynski@karan.plProgramy i dofinansowania

Działania w programach realizowane są bezpłatne. Programy są współfinansowane lub finansowane przez dotujące je Instytucje.

Instytucje i partnerzy

Zapraszamy do odwiedzenia stron instytucji i partnerów, którzy wspierają nasze działania.