Programy profilaktyczne we wrocławskich placówkach edukacyjnych

PROGRAMY PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ I PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY WE WROCŁAWSKICH PLACÓWKACH EDUKACYJNYCH - MŁODOŚĆ- WOLNOŚĆ-PRZYSZŁOŚĆ 2023
Program finansowany przez Gminę Wrocław Realizowany zgodnie z nr umowy D/WZD/3370/2/2023 z dnia 14.03.2023
Uzależnienie jakiejkolwiek sfery życia by nie dotyczyło, ma zawsze destrukcyjny wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne jednostki oraz kręgu osób bliskich i rodziny będących w relacji z tą osobą. Warto podkreślić, że każde uzależnienie, czy to od substancji psychoaktywnych, czy od określonych zachowań, stanowi złożony i skomplikowany mechanizm. Zwykle w większości przypadków nałóg zaczyna się niewinnie. Wraz z biegiem czasu zmienia się jednak w podstępną i niezwykle niebezpieczną chorobę, mogącą mieć dramatyczne skutki. Młodzież i dzieci to szczególna grupa, która może być dotknięta problemem uzależnień. Podstawową zasadą pracy związanej z rozwiązywaniem problemów społecznych jest to, że skuteczniej jest zapobiegać ich powstawaniu niż likwidować skutki.
Wychodząc naprzeciw potrzebom „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla miasta Wrocławia na lata 2022-2025” proponujemy następujące działania profilaktyczno – edukacyjne:

1.Program profilaktyczno - wychowawczy „CUKIERKI”
Program ma za zadanie wprowadzenie do profilaktyki uzależnień. Udział w nim pozwala uczniom na nabycie wiedzy o zachowaniach ryzykownych i niebezpiecznych, uświadamia zagrożenia związane z kontaktem z osobami obcymi oraz kształtuje postawy ostrożności wobec nich, pozwala na nabycie wiedzy na temat środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych oraz uczy współpracy w grupie i troski o bezpieczeństwo. Program rozwija inteligencję emocjonalną, wzmacnia samoocenę i ukształtuje troskę o zdrowie Program przeznaczony dla dzieci w wieku od 5 do 9 lat.
2. Program profilaktyki cyberprzemocy i uzależnień od sieci "CZARODZIEJSKIE OKONO”.
Program uczy odpowiedzialnego korzystania z Internetu i komputera, dostarcza wiedzy na temat uzależnień od sieci, jego form i skutków, uczy zasad bezpieczeństwa korzystania z mediów, dostarcza wiedzy na temat cyberprzemocy i jej skutków oraz sposobów ochrony przed nią, a także dostarcza wiedzy o zagrożeniach związanych z korzystaniem z sieci Program przeznaczony dla uczniów w wieku od 10 do 16 lat.
3. Program profilaktyczny „DEBATA”
Program kształtuje prawidłowe przekonania normatywne wobec substancji uzależniających, kształtuje też system wartości, uświadamia konsekwencje używania środków psychoaktywnych, uczy obrony swoich postanowień wobec grupy rówieśniczej, kształtuje postawy troski o zdrowie, nakłania do zaprzestania eksperymentowania z substancjami psychoaktywnymi, umożliwia podjęcie decyzji o życiu wolnym od nałogów Program przeznaczony dla uczniów w wieku od 12 do 15 lat.
4. Program profilaktyczny „STOP SUBSTANCJOM PSYCHOAKTYWNYM”.
Program dostarcza wiedzy na temat szkód powodowanych przez substancje uzależniające, uświadamia uczniom konsekwencje używania środków psychoaktywnych, kształtuje u uczestników postawę troski i dbałości o własne zdrowie, formuje system wartości oraz uczy podejmowania właściwych decyzji.
Program przeznaczony dla uczniów w wieku od 13 do 19 lat.
5. Program profilaktyczny „ARS, CZYLI JAK DBAĆ O MIŁOŚĆ?”
Program z zakresu profilaktyki uniwersalnej - Celem głównym programu jest ograniczenie niekorzystnych następstw zdrowotnych, prokreacyjnych i społecznych związanych z używaniem i nadużywaniem substancji psychoaktywnych przez młodzież wchodzącą w dorosłe życie.
Program przeznaczony dla uczniów szkół ponadpodstawowych od 16 do 19 lat.
Szkolenia dla nauczycieli, wywiadówki dla rodziców.
6. Program Profilaktyczny "#Powstrzymajhejt". Warsztat systematyzuje wiedzę na temat form przemocy, uczestnikom przybliżany jest temat hejtu. Uczniowie starają się znaleźć różnice, jakie są pomiędzy przemocą psychiczną w życiu realnym a wirtualnym. Ważnym elementem jest praca z filmem, który obrazuje konsekwencje, jakie może ponieść młodzież stosująca przemoc. Systematyzuje wiedzę na temat form przemocy, przekazuje wiedzę na temat cyberprzemocy i hejtu, uwrażliwia młodzież na zjawisko cyberprzemocy, uczy reagowania na doświadczaną cyberprzemoc. Program przeznaczony dla uczniów w wieku od 12 do 14 lat
7. Szkolenia Rad Pedagogicznych z zakresu wiedzy o zagrożeniach związanych z korzystaniem z Internetu. Udział w szkoleniu dostarczy profesjonalnej wiedzy na temat zagrożeń uzależnieniem od Internetu/komputera oraz cyberprzemocy i ich skutków.
8. Szkolna Interwencja Profilaktyczna - Szkolenie Rad Pedagogicznych.
Dostarcza aktualnej wiedzy na temat substancji psychoaktywnych oraz szkód ponoszonych przez osoby używające substancje psychoaktywne
9. Wywiadówki Profilaktyczne - dla rodziców.
Wywiadówki dostarczą rodzicom i opiekunom profesjonalną wiedzę na temat zagrożeń uzależnieniem od Internetu /komputera oraz cyberprzemocy i ich skutków. Rodzice dowiedzą się, jakie są skutki nadmiernego korzystania z mediów oraz nauczą się jak rozpoznać problemowe korzystanie z komputera przez ich podopiecznych oraz dowiedzą się gdzie udać się po profesjonalna pomoc.
W przypadku wystąpienia epidemii lub pandemii, bądź innych ograniczeń niezależnych, uniemożliwiających w trybie tradycyjnym prowadzenie zajęć, zobowiązujemy się do ich prowadzenia w formie zdalnej/wirtualnej przez Internet. W przypadku braku zgody dyrekcji placówki dydaktycznej na bezpośrednią realizację działań zaplanowanych w ofercie zgodnie z ustaleniami z dyrekcją placówki, działania będą realizowane w formie zdalnej przez Internet.
Działaniami objęte będą placówki edukacyjne według kolejności zgłoszeń, oraz dostępności poszczególnych programów i szkoleń.

Koordynator programu: mgr Marian Totuszyński tel. 506 911 033
mail: marian.totuszynski@karan.plProgramy i dofinansowania

Działania w programach realizowane są bezpłatne. Programy są współfinansowane lub finansowane przez dotujące je Instytucje.

Instytucje i partnerzy

Zapraszamy do odwiedzenia stron instytucji i partnerów, którzy wspierają nasze działania.