Kadra

Kierownik placówki – mgr DOROTA FURTAK - WLAZIŃSKA
Kierownik do spraw medycznych – dr n. med. AGNIESZKA CZERWIŃSKA - BŁASZCZYK
Superwizor pracy zespołu - mgr RENATA MARCINIAK - ANTOSZEK

Zespół realizujący działania w placówce pracuje pod stałą superwizją certyfikowanego specjalisty psychoterapii uzależnień, licencjonowanego trenera I i II st. PTP, certyfikowanego superwizora KBdsPN

Członkowie kadry, którzy wyrazili zgodę na umieszczenie i przetwarzanie swoich danych osobowych, w ramach promowania działań w Centrum Interwencji Kryzysowej KARAN:

DOROTA FURTAK-WLAZIŃSKA - mgr pedagogiki, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, trener ART., coach. Współtwórczyni i koordynatorka programów profilaktycznych, leczenia i terapii osób z problemem uzależnienia od substancji psychoaktywnych, alkoholu, programów dotyczących uzależnień behawioralnych oraz programów w zakresie poradnictwa rodzinnego. Prowadzi diagnozę i psychoterapię osób z problemem uzależnienia, spotkania dla rodzin w kryzysie. Doświadczenie zawodowe dotyczące pracy z osobami z problemem uzależnienia oraz osobami z doświadczeniem choroby psychicznej zdobywała pracując w państwowych oraz prywatnych placówkach medycznych.
Posiada Certyfikat Zarządzania projektami PRINCE2® FOUNDATION, oraz PRINCE2® PRACTITIONNER, Certyfikat Zarządzania ryzykiem M_o_R® FOUNDATION.
Swoją pracę zawodową wzbogaca uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach.

AGNIESZKA CZERWIŃSKA-BŁASZCZYK - Stopień doktora nauk medycznych uzyskała w Katedrze Psychiatrii Zakładu psychoterapii i chorób psychosomatycznych, absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Jest lekarzem specjalistą psychiatrii oraz certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień.
Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w szpitalu psychiatrycznym, zarówno na oddziałach stacjonarnych oraz dziennych, w ośrodkach leczenia uzależnień oraz w poradniach zdrowia psychicznego i leczenia uzależnień.
W sposób szczególny zajmuje się problematyką leczenia uzależnień od alkoholu, innych substancji psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych, zarówno u osób dorosłych jak i u młodzieży. Zajmuje się działalnością dydaktyczną, prowadząc szkolenia z dziedziny psychiatrii oraz uzależnień. W czasie swojej pracy zawodowej miała przyjemność być autorem lub współautorem publikacji z dziedziny psychiatrii. Swoją wiedzę wciąż poszerza, uczestnicząc w konferencjach i szkoleniach. Swoją pracę terapeutyczną poddaje regularnej superwizji.
Uznaje, że człowiek jest całością, a leczenie to proces, w którym oprócz stosowania farmakologii ważna jest sfera emocjonalna oraz zdrowie fizyczne. Ważna jest dla niej relacja z pacjentem oraz wzajemny szacunek i życzliwość. Dba o to, by ta relacja dawała poczucie bezpieczeństwa pacjentom oraz by pacjenci rozumieli przyczyny swoich dolegliwości i związany z tym plan leczenia oraz czynnie w nim uczestniczyli.

LUCYNA ŁUKJANOWICZ - BORDER - mgr filologii, psycholog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, ukończyła szkolenie w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej w Krakowie, uczestniczyła w szkoleniu "Dialog motywujący- procesy, zasady i metody pracy" oraz "Stawka większa niż życie - program szkoleniowy dla terapeutów uzależnień podnoszący kwalifikacje w zakresie pomocy psychoterapeutycznej dla osób uzależnionych od hazardu i innych uzależnień behawioralnych. W placówce zajmuje się diagnozą oraz terapią indywidualną osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych i innych uzależnień behawioralnych, diagnozą i terapią indywidualną osób bliskich i rodzin osób uzależnionych, prowadzi grupę wsparcia dla rodziców dzieci z problemem uzależnienia.

ALICJA GIEZEK - mgr psychologii klinicznej i osobowości WSB - National Louis University w Nowym Sączu oraz poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego DSW we Wrocławiu, certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień, absolwentka Szkoły Trenerów SIEĆ PTP, ukończyła dwustopniowe szkolenie Systemowej Terapii Rodzin oraz szkolenie dla specjalistów pracujących ze sprawcami przemocy. Uczestniczyła w szkoleniu z zakresu profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych w ramach projektu „Szkoła trenerów profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych” oraz w szkoleniu „Doskonalenie umiejętności zawodowych profesjonalistów w obszarze uzależnień behawioralnych”. Udział w szkoleniu „Implikacje do terapii w zakresie uzależnień behawioralnych na bazie wiedzy seksuologicznej”. Ukończyła cykl szkoleniowy TPB, uczestniczyła w szkoleniu “Dialog motywujący w terapii grupowej osób uzależnionych lub używających narkotyków” oraz “Doskonalenie umiejętności pracy terapeutycznej z osobami uzależnionymi w pogłębionym programie terapii uzależnień dla absolwentów szkół psychoterapii”, a także “Terapia osób z uzależnieniami behawioralnymi”. Pracuje w Centrum Interwencji Kryzysowej KARAN we Wrocławiu oraz Poradni Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień Centrum IKAR we Wrocławiu. Aktualnie dzieli się też swoim doświadczeniem i wiedzą ze studentami studiów podyplomowych WSB - National Louis University w Nowym Sączu i w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu. Autorka oraz realizatorka szeregu szkoleń, warsztatów i wielu programów profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży. Zainteresowania zawodowe i naukowe, poza szeroko pojętą psychologią dotyczą problematyki uzależnień, rozwoju osobistego, problemów rodziny oraz dzieci i młodzieży.

KATARZYNA TRYBEK - mgr pedagogiki, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień. W placówce zajmuje się diagnozą oraz terapią indywidualną i grupową osób z problemem uzależnienia. Prowadzi poradnictwo – spotkania motywacyjno-informacyjne dla osób eksperymentujących, uzależnionych od substancji psychoaktywnych oraz ich bliskich i rodzin. Jako pedagog prowadzi spotkania dotyczące tematyki w zakresie umiejętności wychowawczych.

HUBERT GIEZEK – mgr poradnictwa pedagogicznego, posiada licencjat pedagogiki rodzinnej, ukończył studia podyplomowew zakresie resocjalizacji i socjoterapii, profilaktyk, realizator programów profilaktycznych: "Debata"," "NOE", "Stop Substancjom Psychoaktywnym", Spójrz Inaczej”, "Unplugged", ARS – jak dbać o miłość, ukończył program szkoleniowy ”Studium profilaktyki problemów czynnościowych, ukończył szkolenie: „Implikacje do terapii w zakresie uzależnień behawioralnych na bazie wiedzy seksuoligicznej”, realizator szkoleń rad pedagogicznych i wywiadówek profilaktycznych.

KAMILA BALCERZAK – mgr pedagogiki, doradca zawodowy, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego. Na terenie województwa dolnośląskiego prowadzi dla dzieci i młodzieży warsztaty profilaktyczne tj. Pracuje w szkole jako pedagog i doradca zawodowy. Doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą zdobywała prowadząc drużynę harcerską, organizując eventy, wyjazdy, półkolonie. Stale zdobywa nowe kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach i kontynuując naukę na studiach podyplomowych z terapii pedagogicznej. W placówce realizuje programy profilaktyczne.

AGATA KWASIŃSKA – mgr psychologii, obecnie uczestniczy w programie szkoleniowym w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień, uczestniczka 4-letniej szkoły psychoterapii poznawczo-behawioralnej w warszawskiej Akademii Edukacji i Motywacji. Ukończyła kurs interwencji kryzysowej. Kompetencje zawodowe zdobywała pracując z dorosłymi osobami z problemem uzależnienia, osobami z doświadczeniem choroby psychicznej oraz współprowadząc warsztaty umiejętności wychowawczych. Koordynuje działania w Oddziale Dziennym Terapii Uzależnienia od Środków Psychoaktywnych, prowadzi terapię indywidualną i grupową.

JOANNA LISOWSKA - PASZKIEWICZ – mgr psychologii, licencjat pedagogiki. Studia ukończyła na Uniwersytecie Wrocławskim. Obecnie kształci się w zakresie terapii systemowej (WTTS) oraz skoncentrowanej na rozwiązaniach (LETSR). Doświadczenie zdobywała m.in w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, przedszkolu. Stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach, a swoją pracę poddaje regularnej superwizji. Od ponad 10 lat pomaga ludziom zmagającym się z różnego rodzaju kryzysami. Pomaga dotrzeć do swoich potrzeb, zrozumieć trudności oraz odnaleźć zasoby i rozwiązania. Realizuje działania w ramach Poradnictwa Rodzinnego.

MARTYNA KRZYŻAK - mgr psychologii klinicznej Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała w fundacji NON LICET pomagając osobom doświadczającym przemocy. Ukończyła szkolenie w obszarze tematyki uzależnień organizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urząd Miasta Wrocławia szkolenie pn. “Ograniczanie picia jako cel terapii osób uzależnionych od alkoholu”. Ukończyła również szkolenie pn. “Przemoc w rodzinie - terapia osób doświadczających przemocy i osób stosujących przemoc” organizowane przez Dolnośląskie Centrum Psychoterapii. W placówce pracuje na Oddziale Dziennym terapii uzależnienia od Alkoholu, prowadzi spotkania indywidualne i grupowe. Realizuje poradnictwo rodzinne w ramach spotkań indywidualnych.

KORNELA KOWALSKA - mgr psychologii, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, psychoterapeuta w trakcie szkolenia i certyfikacji w Krakowskiej Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Jest absolwentką kierunku Psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła szkolenie na Specjalistę Psychoterapii Uzależnień akredytowaną przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Ukończyła również Dziennikarstwo i Komunikację Społeczną na Uniwersytecie Wrocławskim.
Kwalifikacje i wiedzę psychologiczną systematycznie poszerza poprzez uczestnictwo w różnych szkoleniach i kursach zawodowych, którą wykorzystuje w pracy terapeutycznej. Pracuje w nurcie psychodynamicznym.
Wsparcia udziela w obszarze dotyczącym problemów związanych z uzależnieniami a także współuzależnieniem, z syndromem DDA       (Dorosłych Dzieci Alkoholików), osobom z problemem uzależnienia od alkoholu, substancji psychoaktywnych oraz z problemem uzależnienia od czynności (hazard, nadmiernie korzystającymi z komputera, Internetu, pracoholizm, seksoholizm, zakupoholizm). Ponadto wspieram osoby zmagające się z depresją, lękami, nerwicą, zaburzeniami osobowości oraz różnymi trudnościami w życiu codziennym.
Specjalizuję się w prowadzeniu zarówno terapii indywidualnej, jak i grupowej. Wsparciem obejmuje osoby dorosłe, młodzież, pary, rodziny. Swoją pracę psychoterapeutyczną poddaje stałej superwizji.

EWA KAZANOWSKA – studentka V roku psychologii SWPS w Warszawie. Ukończyła akredytowane przez Ministerstwo Zdrowia szkolenie w zakresie Terapii Uzależnień oraz Program Ograniczania Picia. Obecnie uczestniczy w 4 - letniej szkole psychoterapii Gestalt w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt. Korzysta z metod Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR) oraz z założeń i metod pracy poprzez ciało z objawami traumy i chronicznego stresu Somatic Experiencing® (w trakcie 3 – letniego szkolenia). Uczestniczka wielu szkoleń w zakresie interwencji kryzysowej oraz warsztatów pracy z ciałem.
Doświadczenie zdobywała m.in. w Fundacji Nagle Sami, w której wspierała osoby, które utraciły kogoś bliskiego, oraz w Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, gdzie podejmowała interwencje i prowadziła konsultacje z osobami doświadczającymi i stosującymi przemoc. Prowadziła terapię indywidualną oraz grupową osób dorosłych w Centrum Odwykowym i w Poradni Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia w Szpitalu Wolskim w Warszawie.
W placówce pracuje w Oddziale Dziennym Terapii Uzależnienia od Środków Psychoaktywnych; prowadzi spotkania indywidualne dla osób dorosłych uzależnionych od substancji psychoaktywnych oraz z zaburzeniami behawioralnymi, współuzależnionych oraz identyfikujących się jako DDA lub DDD. Prowadzi również grupę wsparcia dla osób z problemem uzależnienia w rodzinie oraz doznających przemocy.
Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

PAULA FLORCZYK - z wykształcenia - ale także z pasji i zamiłowania - jest psycholożką. Ukończyła dzienne 5-letnie studia magisterskie z psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim, realizując specjalność kliniczną oraz studium interwencji kryzysowej w nurcie humanistycznym i poznawczo-behawioralnym w Instytucie Terapii Poznawczo-Behawioralnej. Szkoli się w obszarze obejmującym tematykę wsparcia okołoporodowego - szczególnie bliska jest mi praca z doświadczeniem straty bądź trudnej płodności. Swoją wiedzę i doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w Oddziale Klinicznym Psychiatrycznym i Psychogeriatrycznym Kliniki Psychiatrii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, gdzie udzielała indywidualnej i grupowej pomocy psychologicznej pacjentom z zaburzeniami afektywnymi, lękowymi, psychotycznymi, neurorozwojowymi, psychosomatycznymi, osobowości i uzależnieniami. W placówce pracuje w Oddziale Dziennym Terapii Uzależnienia od Środków Psychoaktywnych; prowadzi spotkania indywidualne dla osób dorosłych uzależnionych od substancji psychoaktywnych.

 IDA KAUL – mgr psychologii, diagnosta ADHA u dorosłych, psychoterapeutka w trakcie procesu szkolenia. Jest absolwentką Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, obecnie w trakcie pięcioletniego szkolenia Wrocławskiego Instytutu Psychoterapii akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Psychiatryczne. Odbyła staż kliniczny w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego na Dziennym Oddziale Psychiatrycznym, a także praktyki w MONARze przy ul. Roosevelta we Wrocławiu. Zdobywała doświadczenie pracując z mieszkankami ośrodka dla kobiet w trudnej sytuacji życiowej, doświadczających przemocy i wykluczenia społecznego, zmagających się z uzależnieniem. W placówce pracuje indywidualnie i grupowo w ramach Oddziału Dziennego Terapii Uzależnienia od Środków Psychoaktywnych, a także w ramach poradni dla osób uzależnionych.

Programy i dofinansowania

Działania w programach realizowane są bezpłatne. Programy są współfinansowane lub finansowane przez dotujące je Instytucje.

Instytucje i partnerzy

Zapraszamy do odwiedzenia stron instytucji i partnerów, którzy wspierają nasze działania.