Programy zakończone - 2022

Reintegracja społeczno-zawodowa dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych

ZADANIE: "Programy reintegracji społecznej i zawodowej adresowane do osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych ze szczególnym uwzględnieniem zadań specjalnych kierowanych do kobiet w ciąży oraz matek dzieci do lat 3, z zapewnieniem opieki nad dziećmi"
Nazwa własna: „W drodze” program reintegracji społecznej i zawodowej
Realizowane zgodnie z umową 128/MK/L/2022 z dnia 04.01.2022 r.

„Zadanie publiczne jest realizowane ze środków będących w dyspozycji Ministra właściwego do spraw Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii."
W ramach programu proponujemy:
Interwencje kryzysowe - Indywidualne spotkania polegające na analizie sytuacji kryzysowej, rozpoznaniu podjętych działań, udzieleniu natychmiastowej pomocy osobie w kryzysie.

Działania te mają na celu:
- prowadzenia interwencji w sytuacjach kryzysów osobistych i rodzinnych,
- rozeznania rzeczywistości i przeciwdziałania tendencjom do zaprzeczania i zniekształcania, aby sformułować najważniejszy w danym momencie problem do rozwiązania,
- ocenić możliwości ryzyka popełnienia samobójstwa,
- uważnie odczytywać komunikaty, zwłaszcza niewerbalne,
- przywrócić równowagę psychiczną zapobiegającą dalszej dezorganizacji.
Indywidualna rozmowa motywująca - Spotkania, których celem będzie poznanie siebie, zrozumienie i uporanie się z problemami emocjonalnymi, psychicznymi czy interpersonalnymi. To proces dokonywania zmian w dotychczasowym sposobie funkcjonowania.
Metody pracy to terapia poznawczo behawioralna oraz terapia Akceptacji i Zaangażowania, terapia humanistyczna, elementy psychoanalizy, nauka kontroli bodźców emocjonalnych - rozwiązanie sytuacji kryzysowych.
Istotą spotkań będzie:
- pomoc w rozwiązaniu sytuacji problemowych,
- zredukowanie lęku i pomoc w odreagowaniu trudnych emocji,
- zdobycie umiejętności kontroli bodźców emocjonalnych oraz odnalezienie alternatywnych metod radzenia sobie z emocjami,
- uświadamianie, wgląd, modyfikacja schematów poznawczych,
- kształtowanie i wdrażanie konstruktywnych strategii zaradczych,
- techniki modelowania,
- analiza,
- uczenie się nowych wzorców zachowań,
- nabycie konstruktywnego stosunku do siebie,
-nabycie zdolności do realizowania i urzeczywistniania pozytywnych możliwości i wartości osobistych,
- umożliwienie osiągnięcia autonomii i nawiązywania prawidłowych kontaktów z otoczeniem społecznym,
- umiejętność realnego postrzegania rzeczywistości i satysfakcji z życia osobistego.

Koordynator programu: mgr Dorota Furtak – Wlazińska
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod nr tel. 71 349 15 56

Programy profilaktyczne we wrocławskich placówkach oświaty

 PROGRAMY PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ I PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY WE WROCŁAWSKICH PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH - MŁODOŚĆ- WOLNOŚĆ-PRZYSZŁOŚĆ
Program finansowany przez Gminę Wrocław Realizowany zgodnie z D/WZD/3048/1/2022 z dnia 01.03.2022

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Wrocławia na rok 2021 jasno wskazuje na potrzeby na które jesteśmy w stanie odpowiedzieć oferując szereg zajęć edukacyjno-profilaktycznych, z obszarów profilaktyki uniwersalnej oraz wskazującej. Działaniami profilaktycznymi zostaną objęte dzieci i młodzież w wieku od 5 do 19 r.ż., oraz rodzice i nauczyciele wrocławskich placówek edukacyjnych. Adresatami zadania są w szczególności młodzi ludzie, którzy są ufni i ciekawi nowych zjawisk, przez co podatni wpływom i namowom rówieśników, a także informacjom zawartym w mediach społecznościowych, reklamom i innym nie zawsze korzystnym wpływom społecznym. Dlatego, aby aktywnie przeciwdziałać podejmowaniu zachowań ryzykownych przez dzieci i młodzież należy jak najwcześniej rozmawiać o zagrożeniach dla rozwoju człowieka, zarówno mówimy tu o wpływie substancji psychoaktywnych, jak i o szeroko rozumianej cyberprzemocy
W przypadku wystąpienia epidemii lub pandemii, bądź innych ograniczeń niezależnych, uniemożliwiających w trybie tradycyjnym prowadzenie zajęć, zobowiązujemy się do ich prowadzenia w formie zdalnej/wirtualnej przez Internet. W przypadku braku zgody dyrekcji placówki dydaktycznej na bezpośrednią realizację działań zaplanowanych w ofercie zgodnie z ustaleniami z dyrekcją placówki, działania będą realizowane w formie zdalnej przez Internet.

W ramach naszej oferty proponujemy następujące realizcje:
1.Program profilaktyczno - wychowawczy „CUKIERKI”
Program ma za zadanie wprowadzenie do profilaktyki uzależnień. Udział w nim pozwala uczniom na nabycie wiedzy o zachowaniach ryzykownych i niebezpiecznych, uświadamia zagrożenia związane z kontaktem z osobami obcymi oraz kształtuje postawy ostrożności wobec nich, pozwala
na nabycie wiedzy na temat środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych oraz uczy współpracy w grupie i troski o bezpieczeństwo. Program rozwija inteligencję emocjonalną, wzmacnia samoocenę i ukształtuje troskę o zdrowie Program przeznaczony dla dzieci w wieku od 5 do 9 lat.

2. Program profilaktyki cyberprzemocy i uzależnień od sieci "CZARODZIEJSKIE OKONO”.
Program uczy odpowiedzialnego korzystania z Internetu i komputera, dostarcza wiedzy na temat uzależnień od sieci, jego form i sutków, uczy zasad bezpieczeństwa korzystania z mediów, dostarcza wiedzy na temat cyberprzemocy i jej skutków oraz sposobów ochrony przed nią, a także dostarcza wiedzy o zagrożeniach związanych z korzystaniem z sieci Program przeznaczony dla uczniów w wieku od 10 do 16 lat.

3. Program profilaktyczny „DEBATA”
Program kształtuje prawidłowe przekonania normatywne wobec substancji uzależniających, kształtuje też system wartości, uświadamia konsekwencje używania środków psychoaktywnych, uczy obrony swoich postanowień wobec grupy rówieśniczej, kształtuje postawy troski o zdrowie, nakłania do zaprzestania eksperymentowania z substancjami psychoaktywnymi, umożliwia podjęcie decyzji o życiu wolnym od nałogów Program przeznaczony dla uczniów w wieku od 12 do 15 lat.

4. Program profilaktyczny „STOP SUBSTANCJOM PSYCHOAKTYWNYM”.
Program dostarcza wiedzy na temat szkód powodowanych przez substancje uzależniające, uświadamia uczniom konsekwencje używania środków psychoaktywnych, kształtuje u uczestników postawę troski i dbałości o własne zdrowie, formuje system wartości oraz uczy podejmowania właściwych decyzji.
Program przeznaczony dla uczniów w wieku od 13 do 19 lat.

5. Program profilaktyczny „ARS, CZYLI JAK DBAĆ O MIŁOŚĆ?”
Program z zakresu profilaktyki uniwersalnej - Celem głównym programu jest ograniczenie niekorzystnych następstw zdrowotnych, prokreacyjnych i społecznych związanych z używaniem i nadużywaniem substancji psychoaktywnych przez młodzież wchodzącą w dorosłe życie.
Program przeznaczony dla uczniów szkół ponadpodstawowych od 16 do 19 lat.
Szkolenia dla nauczycieli, wywiadówki dla rodziców.

6. Szkolenia Rad Pedagogicznych z zakresu wiedzy o zagrożeniach związanych z korzystaniem z Internetu.
Udział w szkoleniu dostarczy profesjonalnej wiedzy na temat zagrożeń uzależnieniem od Internetu/komputera oraz cyberprzemocy i ich skutków.

7. SZKOLNA INTERWENCJA PROFILAKTYCZNA- Szkolenie Rad Pedagogicznych.
Dostarcza aktualnej wiedzy na temat substancji psychoaktywnych oraz szkód ponoszonych przez osoby używające substancje psychoaktywne

8. WYWIADÓWKI PROFILAKTYCZNE dla rodziców.
Wywiadówki dostarczą rodzicom i opiekunom profesjonalną wiedzę na temat zagrożeń uzależnieniem od Internetu /komputera oraz cyberprzemocy i ich skutków. Rodzice dowiedzą się, jakie są skutki nadmiernego korzystania z mediów oraz nauczą się jak rozpoznać problemowe korzystanie z komputera przez ich podopiecznych oraz dowiedzą się gdzie udać się po profesjonalna pomoc.
Koordynator programu: mgr Marian Totuszyński tel. 506 911 033
mail: marian.totuszynski@karan.pl

HARMONOGRAM 2022
Realizacje programu profilaktycznego „Stop substancjom psychoaktywnym”
Realizacje programu profilaktyki cyberprzemocy i uzależnień od sieci - „Czarodziejskie Okno”

Realizacje programu profilaktycznego „Stop substancjom psychoaktywnym”

7.04– Szkoła Podstawowa nr 85 ul. Generała Romualda Traugutta 37, 50-416 Wrocław

8.04– Szkoła Podstawowa nr 85 ul. Generała Romualda Traugutta 37, 50-416 Wrocław

11.04– Szkoła Podstawowa nr 85 ul. Generała Romualda Traugutta 37, 50-416 Wrocław

12.04- Szkoła Podstawowa nr 85 ul. Generała Romualda Traugutta 37, 50-416 Wrocław

12.04– Zespół Szkół Gastronomicznych ul. Kamienna 86, 50-547 Wrocław

20.04- Szkoła Podstawowa nr 85 ul. Generała Romualda Traugutta 37, 50-416 Wrocław

21.04– Szkoła Podstawowa nr 90 ul.Orzechowa 62, 50-540 Wrocław

22.04– Szkoła Podstawowa nr 90 ul.Orzechowa 62, 50-540 Wrocław

25.04– Szkoła Podstawowa nr 90 ul.Orzechowa 62, 50-540 Wrocław

27.04- Zespół Szkół Gastronomicznych ul. Kamienna 86, 50-547 Wrocław

28.04- Zespół Szkół Gastronomicznych ul. Kamienna 86, 50-547 Wrocław

Realizacje programu profilaktyki cyberprzemocy i uzależnień od sieci - „Czarodziejskie Okno”

8.03- Szkoła Podstawowa nr 61 ul. Skarbowców 8, 53-025 Wrocław

9.03- Szkoła Podstawowa nr 37 ul. Sarbinowska 10, 54-320 Wrocław

10.03- Szkoła Podstawowa nr 61 ul. Skarbowców 8, 53-025 Wrocław

14.03- Szkoła Podstawowa nr 47 ul. Januszowicka 35/37, 53-135 Wrocław

18.03- Szkoła Podstawowa nr 47 ul. Januszowicka 35/37, 53-135 Wrocław

23.03- Szkoła Podstawowa nr 61 ul. Skarbowców 8, 53-025 Wrocław

29.03- Szkoła Podstawowa nr 47 ul. Januszowicka 35/37, 53-135 Wrocław

31.03- Szkoła Podstawowa nr 47 ul. Januszowicka 35/37, 53-135 Wrocław

5.04- Szkoła Podstawowa nr 47 ul. Januszowicka 35/37, 53-135 Wrocław

8.04- Szkoła Podstawowa nr 47 ul. Januszowicka 35/37, 53-135 Wrocław

8.04- Szkoła Podstawowa nr 85 ul. Generała Romualda Traugutta 37, 50-416 Wrocław

11.04- Szkoła Podstawowa nr 85 ul. Generała Romualda Traugutta 37, 50-416 Wrocław

12.04- Szkoła Podstawowa nr 85 ul. Generała Romualda Traugutta 37, 50-416 Wrocław

20.04- Szkoła Podstawowa nr 85 ul. Generała Romualda Traugutta 37, 50-416 Wrocław

5.05- Szkoła Podstawowa nr 83 ul. Boya-Żeleńskiego 32, 51-160 Wrocław

6.05- Szkoła Podstawowa nr 83 ul. Boya-Żeleńskiego 32, 51-160 Wrocław

10.05- Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 103 ul. Nowodworska 70/82, 54-436 Wrocław

11.05- Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 103 ul. Nowodworska 70/82, 54-436 Wrocław

12.05- Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 103 ul. Nowodworska 70/82, 54-436 Wrocław

13.05 - Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 103 ul. Nowodworska 70/82, 54-436 Wrocław

Realizacje programu profilaktycznego " DEBATA"

11.03- Szkoła Podstawowa nr 19 ul. Koszykarska 2/4, 54-134 Wrocław

16.03- Szkoła Podstawowa nr 19 ul. Koszykarska 2/4, 54-134 Wrocław

23.03- Szkoła Podstawowa nr 19 ul. Koszykarska 2/4, 54-134 Wrocław

4.04- Szkoła Podstawowa nr 26 ul. Suwalska 5, 54-104 Wrocław

5.04- Szkoła Podstawowa nr 26 ul. Suwalska 5, 54-104 Wrocław

5.05- Szkoła Podstawowa nr 19 ul. Koszykarska 2/4, 54-134 Wrocław

8.06- Szkoła Podstawowa nr 19 ul. Koszykarska 2/4, 54-134 Wrocław

Realizacje Programu profilaktyczno - wychowawczego” CUKIERKI”

14.03-Szkoła Podstawowa nr 47 ul. Januszowicka 35/37, 53-135 Wrocław

11.03-Szkoła Podstawowa nr 19 ul. Koszykarska 2/4, 54-134 Wrocław

14.03- Szkoła Podstawowa nr 26 ul. Suwalska 5, 54-104 Wrocław

22.03-Szkoła Podstawowa nr 26 ul. Suwalska 5, 54-104 Wrocław

23.03- Szkoła Podstawowa nr 19 ul. Koszykarska 2/4, 54-134 Wrocław

24.03- Szkoła Podstawowa nr 47 ul. Januszowicka 35/37, 53-135 Wrocław

7.04- Szkoła Podstawowa nr 37 ul. Sarbinowska 10, 54-320 Wrocław

8.04- Szkoła Podstawowa nr 37 ul. Sarbinowska 10, 54-320 Wrocław

11.04- Szkoła Podstawowa nr 37 ul.Sarbinowska 10, 54-320 Wrocław

25.04- Szkoła Podstawowa nr 113 ul. Zemska 16C, 54-438 Wrocław

26.04 Szkoła Podstawowa nr 113 ul. Zemska 16C, 54-438 Wrocław

29.04- Szkoła Podstawowa nr 113 ul. Zemska 16C, 54-438 Wrocław

4.05- Szkoła Podstawowa nr 113 ul. Zemska 16C, 54-438 Wrocław

5.05-Szkoła Podstawowa nr 19 ul. Koszykarska 2/4, 54-134 Wrocław

5.05- Szkoła Podstawowa nr 113 ul. Zemska 16C, 54-438 Wrocław

6.05- Szkoła Podstawowa nr 113 ul. Zemska 16C, 54-438 Wrocław

12.05- Szkoła Podstawowa nr 113 ul. Zemska 16C, 54-438 Wrocław

27.05- Szkoła Podstawowa nr63 ul. Mennicza 21-23, 50-057 Wrocław

13.06 - Szkoła Podstawowa nr 19 ul. Koszykarska 2/4, 54-134 Wrocław

 

Leczenie uzależnień behawioralnych

 Program opieki i terapii patologicznych hazardzistów, osób z innymi uzależnieniami behawioralnymi, ich bliskich i rodzin. ”Nie igraj najwyższa stawka jest życie”.
Realizowany zgodnie z umową 13/HEK/2022 z dnia 03.01.2022 r.

Projekt jest dofinansowany ze Środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.
Działania realizowane w ofercie mają za zadanie zwiększenie dostępności dla osób, które w sposób patologiczny uprawiają hazard lub mają problem z innymi uzależnieniami behawioralnymi, ich bliskich i rodzin. Osoby zgłaszające się do placówki będą mogły skorzystać w formie spotkań indywidualnych z pomocy w ramach interwencji kryzysowych, poradnictwa rodzinnego, indywidualnego wsparcia terapeutycznego, wizyty lekarskiej. Opieką będzie objęta nie tylko osoba zgłaszająca się z problemem, ale również rodzina i jej bliscy. Ważna w pierwszym kontakcie jest diagnoza i propozycja odpowiedniej kierunku pomocy zmierzającego do zmiany sytuacji życiowej zgłaszających się osób.
Osoby z rozpoczętym procesem terapeutycznym w roku poprzedzającym obecne działania będą mogły go kontynuować a inne ukończyć.
Celem działań terapeutycznych będzie wspieranie pacjenta w trudnych momentach i motywowanie w dokonywaniu dalszych konstruktywnych zmian. zmianą nawyków. Znacząca będzie też nauka nowych sposobów radzenia sobie z emocjami, stresem i lękiem, wzrostem umiejętności psychospołecznych i dalszy rozwój osobisty. Dzięki przeprowadzonym działaniom możliwe będzie ograniczanie rozmiarów problemowych zachowań ryzykownych.

W ramach zadania realizowane są:
- interwencje kryzysowe
- indywidualne wsparcie terapeutyczne
- poradnictwo rodzinne
- konsultacje lekarskie.

Koordynator programu: mgr Dorota Furtak – Wlazińska
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod nr tel. 71 349 15 56

 

 Profilaktyka selektywna

 Realizacja programów profilaktyki selektywnej „Dziękuję nie biorę”

Zad. 2 Realizacja Programów profilaktyki selektywnej w ramach umowy 48/BO/P/2022 z dnia 04.01.2022

„Zadanie publiczne jest realizowane ze środków będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii."

W ramach projektu zostaną przeprowadzane programy w formie trzech 3 godzinnych spotkań “Emocje kolorami życia”, „Sztuka porozumiewania się” i „NIE substancjom psychoaktywnym” i warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców. Zajęcia uświadomią uczestnikom, czym są emocje i jak one wpływają na nasze myślenie i zachowania. Uczyły będą konstruktywnego radzenia sobie z trudnymi emocjami, nauczą porozumiewania bez przemocy. Zapoznają uczestników z barierami komunikacyjnymi oraz jak ich unikać. Uświadomią znaczenie komunikatów niewerbalnych. Zapoznają młodych ludzi z konsekwencjami zdrowotnymi i społecznymi wynikającymi z używania substancji psychoaktywnych. Wzmocnią postawy prozdrowotne budując pozytywną samoocenę.
Działania przedstawione w ofercie adresowane są do osób, które w stopniu wyższym niż przeciętny narażone są na rozwój problemów związanych z używaniem środków psychoaktywnych. Działania mają za zadanie zapobieganie, ograniczenie lub zaprzestanie podejmowania zachowań ryzykownych i zastępowanie ich normami prawidłowych postaw społecznych. Promują zdrowy styl życia, a jeśli już doszło do sięgnięcia po substancje psychoaktywne do wycofania się z tych zachowań.

W ramach projektu zostaną przeprowadzane warsztaty w formie 3 godzinnych spotkań.
- “Emocje kolorami życia”,
- „Sztuka porozumiewania się” ,
- „NIE substancjom psychoaktywnym”,
- „Warsztaty umiejętności wychowawczych- poprzedzone konsultacjami.”.

Uczestnikami projektu będą uczniowie placówek oświatowych I ośrodków szkolno - wychowawczych wskazanych w ofercie.

W ramach projektu realizowane będą „Warsztaty umiejętności wychowawczych” dla rodziców dzieci i młodzieży. Założenia programowe warsztatów bazują na wiedzy na temat czynników chroniących i czynników ryzyka i opierają się na założeniu, że nastolatkowie lepiej radzą sobie z problemami i zagrożeniami okresu dorastania wówczas, gdy ich rodzice stosują wobec nich konsekwentną dyscyplinę i potrafią udzielać wsparcia.

Koordynator programu: mgr Alicja Giezek

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt pod nr tel. 695 286 083

 

Program "Candis"

 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM:
Zadanie 8 Programy terapii kierowane do osób używających szkodliwie i uzależnionych od konopi oraz ich rodzin i bliskich
Nazwa własna: „Candis – nowe możliwości”

Realizowany w ramach umowy 216/KP/H15/2022 z dnia 04.01.2022

Projekt jest dofinansowany ze Środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

Candis – nowe możliwości - jest to program terapii krótkoterminowej skierowanej do osób powyżej 16 r.ż., użytkowników przetworów konopi w sposób problemowy. Bazuje na założeniach i metodach dialogu motywującego oraz wykorzystuje elementy terapii poznawczo – behawioralnej. W projekcie przedstawiona została oferta pomocowa dla odbiorców programu CANDIS oraz ich członków rodzin, bliskich. Oprócz jednej sesji diagnostycznej i 10 sesji programu CANDIS odbiorcy zadania skorzystają także z konsultacji psychiatrycznej w Poradni w której realizowany będzie Candis. Przewidujemy również ewaluację zadania zgodnie z wytycznymi Krajowego Biura do Spraw przeciwdziałania Narkomanii.
Celem zadania jest zachowanie abstynencji od przetworów konopi lub ograniczenie ich używania oraz udzielenie pomocy, wsparcia rodzinom i bliskim osób używających szkodliwie i uzależnionych od konopi.
W ramach projektu będziemy realizować następujące działania:
• realizację programu Candis zgodnie z założeniami i podręcznikiem programu Candis,
• pogłębione oddziaływania psychoterapeutyczne indywidualne,
• wsparcie psychologiczne dla rodzin i bliskich,
• konsultacje psychiatryczne,
• monitorowanie i ewaluacja programu Candis na podstawie przekazanych ankiet ewaluacyjnych.

W wyniku realizacji zadania zakładamy osiągnięcie następujących rezultatów u osób mających problemy z powodu używania przetworów konopi:
• dążenie do abstynencji, jako najważniejszego celu leczenia,
• nauczenie się adekwatnego i skutecznego rozwiązywania problemów psychologicznych i społecznych,
• pozostawanie w abstynencji przy zastosowaniu działań profilaktycznych zapobiegających nawrotom,
• rozpoznanie swoich problemów związanych z używaniem konopi.

W wyniku prowadzonego poradnictwa rodzinnego dla rodzin i bliskich osób zgłaszający się do placówki zakładamy osiągnięcie następujących rezultatów :
• otrzymanie pomocy i wsparcia w radzeniu sobie z trudnymi emocjami,
• wzrost świadomości na temat funkcjonowania osoby używającej problemowo przetworów konopi/ uzależnionej,
• otrzymanie wsparcia w rozumieniu i stworzeniu warunków do budowania prawidłowych relacji i funkcjonowania.

Adresatami będą osoby u których stwierdzono problemowe używanie przetworów konopi indyjskich. Zarówno osoby uczące się, jak również pracujące. Kobiety oraz Mężczyźni. Kryterium udziału w programie jest zakwalifikowanie pacjenta na podstawie sesji diagnostycznej prze specjalistę terapii uzależnień.

Koordynator programu: mgr Artur Kukulski
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt pod nr tel. 71 349 15 56

 

Wsparcie dla osób dotkniętych chorobą alkoholową w rodzinie

Program współfinansowany przez Gminę Wrocław
Realizowany zgodnie z umową Nr D/WZD/19A/25/2022 z dnia 02.03.2022

Zadanie bedzie realizowane w formie grupy wsparcia.

Uczestnictwo w grupie możliwe będzie po uprzedniej indywidualnej konsultacji z terapeutą prowadzącym grupę. Konsultacja ma na celu rozpoznanie sytuacji, w jakiej znajduje się osoba szukająca wsparcia i pomocy, ponadto podczas spotkania z terapeutą zostaną omówione cele i założenia grupy wsparcia oraz zasady uczestnictwa w grupie.
Możliwy będzie udział w jednodniowych „Warsztatach dotyczący budowanie poczucia własnej wartości”.

Uczestniczenie w grupie będzie miało na celu:
Zdobywanie orientacji we własnej sytuacji życiowej. Pierwszy etap spotkań powinien być nastawiony na umożliwienie uczestnikom orientacji w sytuacji, w jakiej się znajdują poprzez rozpoznanie schematów swojego postępowania w związku z osobą uzależnioną. Ważną rolę odgrywa tu edukacja na temat funkcjonowania rodziny alkoholowej i współuzależnienia, która daje punkt odniesienia do zrozumienia własnych problemów, poprzedzona edukacją na temat choroby alkoholowej. Istotna jest stała praca nad przestawieniem koncentracji z osoby
uzależnionej na siebie samą. Na tym etapie osoby współuzależnione przeżywają wiele intensywnych uczuć, toteż niezbędna jest praca nad emocjami, ukierunkowana na wsparcie, akceptację i oswojenie. W efekcie spotkań osoby uczestniczące w grupie będą mogły spojrzeć na swoją sytuację oraz postępowanie z większym dystansem i mieć poczucie, że są w stanie ją uporządkować. Powinien się też rozpocząć proces wyodrębniania się osoby współuzależnionej od osoby uzależnionej.
Zdanie ma na celu wsparcie osób, które pozostają w bliskiej relacji z osobami nadużywającymi alkoholu lub uzależnionymi, które chcą zmieniać, doskonalić umiejętności, pielęgnować posiadany potencjał. Są to działania, wzmacniające poczucie wartości i bezpieczeństwa oraz przekonania, iż schematy nie muszą być powielane.
Do placówek leczniczych najczęściej zgłaszają się żony lub partnerki życiowe osób uzależnionych, zdarza się, że również ich matki, siostry czy córki. Bliscy osób uzależnionych często nie radzą sobie z rzeczywistością, w jakiej przyszło im funkcjonować, odczuwają lęk, brak poczucia bezpieczeństwa, frustrację wynikającą z niemożności zapanowania nad nałogowymi zachowania bliskiej osoby, mają poczucie, że są zakładnikami alkoholizmu swoich bliskich.
Uczestnikami mogą byc osoby osoby, które wkraczają w dorosłość i podejmują pierwsze zobowiązania zawodowe, partnerskie, jak i osoby, które już od wielu lat pozostają w związkach małżeńskich czy partnerskich z osobami uzależnionymi. Doświadczenia w działaniach naszej placówki pokazują, iż jest to grupa osób, której niezbędna jest wiedza o samej chorobie alkoholowej, jak i problemach adaptacyjnych - tzw. współuzależnienie. Potrzebująca wsparcia i ukierunkowania, aby móc odseparować się od choroby swoich bliskich, zacząć przede wszystkim dbać o potrzeby swoje, jak i dzieci. Cierpienie, z jakim się mierzą w związku z chorobą bliskiej osoby, powoduje, iż cały system rodzinny wchodzi w spirale przykrych, destrukcyjnych zachowań.

Grupa spotyka sie we wtorki o godzinie 18:00

Warsztat jednodniowyodbędzie się 9 kwietnia w sobotę od godziny 9:00.

 

 „ Ja i nasz sekret wśród bliskich mi osób – choroba alkoholowa”

 Program realizowany w ramach decyzji nr 61/2/IV/2022 z przeznaczeniem na realizacje projektu pt; „Ja i nasz sekret wśród bliskich mi osób – choroba alkoholowa”

Program fanansowany przez Fundacje PGE

Nadużywanie alkoholu przez jednego z członków rodziny destabilizuje funkcjonowanie całego systemu rodzinnego, rodzi poważne problemy, jest przyczyną cierpienia dorosłych i dzieci. Narastanie problemu alkoholowego skłania niepijących członków rodziny do szukania sposobów pozwalających im przetrwać w sytuacji permanentnego stresu, braku poczucia bezpieczeństwa i stabilizacji, niemożności zaspokojenia elementarnych potrzeb psychologicznych, a czasami również biologicznych. Osoba pijąca z biegiem czasu coraz silniej koncentruje się na alkoholu, wycofuje się z pełnienia ról życiowych, przestaje świadczyć na rzecz rodziny zadania, a czasem nawet interesować się swoimi bliskimi. Na etapie końcowym swojego uzależnienia wymaga opieki i obsługi.
Konsekwencją życia z partnerem nadużywającym alkoholu może być zaburzenie adaptacyjne, określane mianem współuzależnienia.

Współuzależnienie nie jest chorobą - jest zespołem nieprawidłowego przystosowania się do sytuacji problemowej. Koncentrując się na szukaniu sposobu ograniczenia picia partnera, osoba współuzależniona nieświadomie przejmuje odpowiedzialność i kontrolę za jego funkcjonowanie, co w efekcie ułatwia pijącemu dalsze spożywanie alkoholu. U części osób współuzależnionych rozpoznaje się ostrą reakcję na stres, zaburzenia stresowe pourazowe lub zaburzenia adaptacyjne. Współuzależnienie diagnozuje się wyłącznie u osób dorosłych, które formalnie mogą wybrać inną drogę poradzenia sobie z problemem picia partnera. Dzieci nie mają żadnego wyboru. Są skazane na życie w takich warunkach, jakie stwarzają dla nich dorośli.

Nie wszystkie osoby żyjące z osobą mającą problem z alkoholem przejawiają objawy współuzależnienia. Są świadome problemu nadużywania alkoholu przez osoby dla nich bliskie. Często dzwoniąc lub podczas spotkań pytają czy ich postępowanie, rozumienie problemu jest prawidłowe i jak mają postępować by pomóc a nie pogłębiać problemu i wchodzić na drogę współuzależnienia. One też będą mogły uczestniczyć w spotkaniach.

Strategia terapeutyczna w początkowym etapie pracy obejmuje następujące kroki:
1. Określenie sytuacji w związku i w całej rodzinie - praca nad opisem sytuacji rodzinnej (struktury rodziny, ról, obowiązków, wszelkiego rodzaju zależności, sytuacji materialnej, przywilejów, udziału poszczególnych członków w życiu rodziny, ważnych wydarzeń itp.). Najważniejsze są tu relacje między partnerką /partnerem a osobą uzależnioną.
2. Edukacja dotycząca współuzależnienia i funkcjonowania rodziny z problemem alkoholowym oraz możliwości pomocy osobie uzależnionej — terapeuta dostarcza wiedzy na ten temat i pracuje w kierunku odnoszenia przez pacjentkę tej wiedzy do siebie i swojej sytuacji rodzinnej. Chodzi tu o lepsze zrozumienie tego, co dzieje się w życiu pacjentki („naukowe" wyjaśnienie obniża lęk i poczucie chaosu u wielu osób) oraz umożliwienie identyfikacji z innymi pacjentkami i korzystanie z ich wsparcia w terapii grupowej.
3. Zrozumienie własnego „uwikłania", „pułapki współuzależnienia" - pracuje się nad zrozumieniem przez pacjentkę patologicznych procesów, które w niej zachodzą pod wpływem przewlekłego stresu.
4. Uznanie prawa do wprowadzania korzystnych dla siebie zmian - pracuje się nad zmianą przekonania o braku prawa do sięgania o pomoc, do dbania o swoje potrzeby oraz przekonań o konieczności poświęcania się dla innych i przestrzegania tajemnicy rodzinnej. Wiele pacjentek współuzależnionych już przez sam fakt zgłoszenia się na terapię ma poczucie nielojalności, egoizmu, zdrady wobec osoby uzależnionej i całej rodziny. Pominięcie tego problemu może bardzo utrudnić proces zdrowienia.
5. Akceptacja i oswajanie emocji - praca nad wszystkimi poprzednimi krokami powoduje przeżywanie silnych, negatywnych uczuć (lęk, złość, żal, rozpacz, wstyd, bezsilność). Nad emocjami pracuje się wtedy, kiedy one się pojawiają. Nie jest więc to kolejny krok w terapii, tylko stały element strategii mający na celu uznanie przez pacjentkę prawa do własnych emocji, oswojenie ich i korzystanie ze wsparcia innych. Ponadto kierunki pracy nad poszczególnymi emocjami mogą być specyficzne, np. pracuje się nad oswojeniem i obniżeniem lęku, przekierowaniem złości na konstruktywne działanie i obronę, przywracanie nadziei przez zmianę oczekiwań z „on przestanie pić" na „mogę mieć udane życie niezależnie od tego, czy on się zmieni", itp.
(Strategia w oparciu o model Zofii Sobolewskiej Mellibrudy).

DZIAŁANIA MERYTORYCZNE:
1.Prowadzenie konsultacji indywidulanych, celem będzie diagnozowanie zgłaszanego problemu, a co za tym idzie dobór uczestników do grupy, warsztatów.
Spotkania odbywać się będą 1 raz w tygodniu w ciągu godziny poprzedzającej spotkanie grupowe.

2.Spotkania grupowe odbywać się będą raz w tygodniu. Czas trwania spotkania grupowego 2 h
Grupa będzie miała charakter otwarty.

Uczestniczenie w grupie będzie miało na celu:
Zdobywanie orientacji we własnej sytuacji życiowej. Pierwszy etap spotkań powinien być nastawiony na umożliwienie uczestnikom orientacji w sytuacji, w jakiej się znajdują poprzez rozpoznanie schematów swojego postępowania w związku z osobą uzależnioną. Ważną rolę odgrywa tu edukacja na temat funkcjonowania rodziny alkoholowej i współuzależnienia, która daje punkt odniesienia do zrozumienia własnych problemów, poprzedzona edukacją na temat choroby alkoholowej. Istotna jest stała praca nad przestawieniem koncentracji z osoby uzależnionej na siebie samą. Na tym etapie osoby współuzależnione przeżywają wiele intensywnych uczuć, toteż niezbędna jest praca nad emocjami, ukierunkowana na wsparcie, akceptację i oswojenie. W efekcie spotkań osoby uczestniczące w grupie będą mogły spojrzeć na swoją sytuację oraz postępowanie z większym dystansem i mieć poczucie, że są w stanie ją uporządkować. Powinien się też rozpocząć proces wyodrębniania się osoby współuzależnionej od osoby uzależnionej.

3. Warsztaty: „Warsztaty dotyczący budowania poczucia własnej wartości – duchowości”. „W systemie wartości człowieka nie ma nic ważniejszego – bardziej decydującego o jego rozwoju psychicznym i motywacjach – niż szacunek, którym darzy on samego siebie”(Nathaniel Branden).
„Nawrotów w chorobie” dla pacjentów uzależnionych od alkoholu po podstawowym procesie leczenia. Przewidziane będą dwa warsztaty i trwać będą 6 h każdy.

4. Interwencje dla rodzin w kryzysie. Uczestniczyć będą mogły osoby , które przeżywają trudności związane z funkcjonowaniem przeżywając różne kłopoty traumy rodzinne i osobiste.

REZULTATAMI będzie:

 ugruntowanie wiedzy na temat choroby swoich bliskich,
 rozpoznanie, nazwanie u siebie objawów i stanów emocjonalnych utrudniających funkcjonowanie.
 wsparcie osób, które pozostają w bliskiej relacji z osobami nadużywającymi alkoholu lub uzależnionymi,
 doskonalenie posiadanych umiejętności,
 pielęgnowanie posiadany potencjał,
 wzmacnianie poczucie wartości i bezpieczeństwa oraz przekonania, iż schematy nie muszą być powielane,
 rozwiązanie sytuacji problemowej wprowadzającej równowagę psychiczną.

Jeśli jedno z powyższych zadań nie będzie mogło być w pełni wykorzystane, istnieje możliwość realizacji innych zadań opisanych powyżej w stawkach obowiązujących w kosztorysie.

DZIAŁANIA ADMINISTRACYJNE:
1. Działania koordynacyjne
2. Obsługa księgowo – kadrowa
3. Doposażenie placówki.

Koordynator programu: mgr Dorota Furtak – Wlazińska
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod nr tel. 71 349 15 56

 

Programy i dofinansowania

Działania w programach realizowane są bezpłatne. Programy są współfinansowane lub finansowane przez dotujące je Instytucje.

Instytucje i partnerzy

Zapraszamy do odwiedzenia stron instytucji i partnerów, którzy wspierają nasze działania.