Program dla osób zagrożonych uzależnieniem i uzależnionych od narkotyków oraz członków ich rodzin

„PROWADZENIE EDUKACJI, PORADNICTWA, DZIAŁAŃ ŚRODOWISKOWYCH ORAZ PROGRAMÓW OGRANICZANIA SZKÓD ZDROWOTNYCH I SPOŁECZNYCH WŚRÓD OSÓB ZAGROŻONYCH UZALEŻNIENIEM I UZALEŻNIONYCH OD NARKOTYKÓW ORAZ CZŁONKÓW ICH RODZIN”
Program finansowany przez Gminę Wrocław
Realizowany zgodnie z umową D/WZD/PN/6/2023 r.

Głównym celem będzie udzielanie pomocy osobom zagrożonym uzależnieniem, osobom uzależnionym i ich rodzinom, poprzez zapewnienie dostępu do informacji, poradnictwa specjalistycznego oraz programu profilaktyki selektywnej i wskazującej.


Cele szczegółowe:

Spotkania informacyjno – edukacyjne i motywujące będą realizowane poprzez:
• dostarczenie wiedzy dotyczącej zagrożeń zdrowotnych wynikających z używania środków psychoaktywnych;
• wspieranie zachowań pozytywnych, akceptujących powszechnie uznawane normy społeczne;
• ograniczenie zachowań ryzykownych oraz promocja zachowań konstruktywnych;
• ograniczenie stosowania substancji psychoaktywnych lub zmiana stylu używania na taki, który umożliwi podjęcie pracy zawodowej;
• wspieranie procesu reintegracji społecznej osób zmarginalizowanych w związku z używaniem narkotyków poprzez dostarczenie im odpowiednich narzędzi i instrumentów do działania;
• motywowanie do podejmowania działań w celu zmiany aktualnej sytuacji bytowej, zdrowotnej i społecznej;
• rozbudzenie i uświadomienie potrzeb uczestnika oraz pomoc w ich zaspokojeniu;
• zmiana perspektywy z „tu i teraz” na myślenie przyszłościowe;
• motywowanie do podjęcia terapii uzależnień oraz zmiany stylu życia;
• pomoc przy zapisywaniu się na oddziały detoksykacyjne oraz pomoc w znalezieniu miejsc w ośrodkach stacjonarnych;
• udostępnienie informacji o placówkach terapeutycznych, które prowadzą różne formy terapii;
• pomoc w podjęciu terapii przez osoby uzależnione;
• wsparcie w rozwiązywaniu problemów życiowych, w sytuacjach kryzysowych oraz w zmianie stylu życia;
• motywowanie do dbałości o rozwój osobisty oraz sprawy dotychczas zaniedbywane przez nałóg;
• zmniejszenie poczucia izolacji społecznej, marginalizacji i wykluczenia;
• podjęcie decyzji o utrzymaniu abstynencji od substancji psychoaktywnych;
• zwiększenie wiedzy na temat choroby i jej wpływu na funkcjonowanie w rodzinie oraz relacji z bliskimi.


Spotkania dla członków rodzin i bliskich – interwencje rodzinne:
• rozwiązanie sytuacji kryzysowych w rodzinie związanych z problemem zażywania substancji psychoaktywnych;
• udzielenie wsparcia emocjonalnego tym, którzy są w relacji z osobą używającą substancje psychoaktywne;
• zredukowanie lęku i pomoc w odreagowaniu trudnych emocji;
• przygotowanie bliskich osób do rozmowy, która konfrontowałaby ze skutkami używania substancji psychoaktywnych i motywowała do podjęcia leczenia;
• zmniejszenie poziomu lęku, niepokoju powstałego na wskutek pojawienie się problemu;
• przywrócenie równowagi psychicznej;
• zdobywanie umiejętności, dzięki którym, bliscy asertywnie poradzą sobie w relacjach z osobą z problemem zażywania substancji psychoaktywnych;
• zmobilizowanie swoich zasobów i rodziny;
• dostarczenie członkom rodzin wiedzy na temat problematyki związanego z zażywaniem substancji psychoaktywnych i możliwości poradzenia sobie z problemem w rodzinie;
• zwiększenie umiejętności członków rodzin w zakresie funkcjonowania w nowej rzeczywistości;
• blicy będą bardziej świadomi swoich uczuć, myśli, przekonań, potrzeb, będą mogli popracować nad prawidłową komunikacją z dzieckiem;
• nabędą umiejętności wyrażania oczekiwań.

Grupa postrehabilitacyjna poprzez:
• nabycie przez uczestników umiejętności pozwalających na utrzymanie trzeźwości;
• wspieranie w utrzymywaniu abstynencji;
• zapobieganie nawrotom choroby poprzez dostarczenie wiedzy oraz konfrontowania jej z rzeczywistością;
• rozwijanie umiejętności rozpoznawania nawrotu oraz sygnałów ostrzegawczych i reagowania na nie; wsparcie w sytuacji nawrotu;
• rozwijanie umiejętności konstruowania planu wyjścia z nawrotu;
• weryfikacji sposobów radzenia sobie z sytuacjami trudnymi w trzeźwym życiu, ocena ich skuteczności; pogłębianie wglądu w siebie i wsparcie w odnajdywaniu oparcia w sobie;
• wspieranie rozwijania hobby, pasji, zainteresowań jako alternatywy;
• towarzyszenie podczas kreowania zdrowego stylu życia;
• wsparcie podczas rozwijania konstruktywnych sposobów radzenia sobie z sytuacjami trudnymi;
• zachęcanie do dbania o siebie w czasie wolnym;
• wspieranie w sytuacjach kryzysowych oraz w konfrontacji zdobytych umiejętności z życiem codziennym.

Ważnym celem oferty jest zapobieganie rozwoju uzależnienia poprzez budowanie świadomości zagrożeń związanych z używaniem narkotyków. Równie ważne jest opanowanie umiejętności oceny ryzyka używania. Udział w spotkaniach zachęca do rozwoju kompetencji radzenia sobie z ryzykiem, które jest nieodłącznie związane z używaniem substancji psychoaktywnych. Zachęca do krytycznego dokonania przeglądu własnych wzorów używania, ma wzmacniać zdolność do oceny własnego zachowania, w tym zachowań ryzykownych w związku z zażywaniem.
Nasza oferta jest odpowiedzią na potrzeby rozwojowe osób nieletnich, deficytów u osób pełnoletnich a także rozwiązywanie kryzysów rodzinnych związanych z używaniem środków psychoaktywnych. Założeniem zadania jest inicjowanie działań, które wprowadzą pożądane zmiany w zachowaniu młodzieży z grup ryzyka. Aby ten cel osiągnąć chcemy jednocześnie oddziaływać na czynniki chroniące poprzez wzmacnianie ich oraz na czynniki ryzyka - eliminowania tych niepożądanych.
Osoby potrzebujące pomocy specjalistycznej będą kierowane do odpowiednich placówek. Długofalowy charakter realizacji programu pozwala na monitorowanie postępów uczestników w tym samym środowisku terapeutycznym, co stanowi dodatkowy czynnik leczący.
Korzystanie z pomocy pozwoli zdiagnozować problem, udzielić wsparcia w podejmowaniu decyzji o zmianie sposobu funkcjonowania. Motywowaniu do podjęcia leczenia. Wsparcia rodziców oraz osób bliskich w postaci edukacji oraz pomocy w ukierunkowaniu ich myślenia, najbardziej korzystnego, możliwego do akceptacji rozwiązania sytuacji problemowej z jaką zgłoszą się do placówki.


REALIZOWANE DZIAŁANIA


Spotkania informacyjno – edukacyjne i motywujące
- zawierać będą aspekt psychoedukacyjny na temat szkodliwości i rozwoju uzależnienia. W trakcie spotkań uczestnik uzyska podstawową wiedzę na temat mechanizmów i rozwoju uzależnienia oraz będzie uczył się w pierwszej kolejności umiejętności niezbędnych do utrzymywania abstynencji. Otrzyma wsparcie w bieżących trudnościach oraz będzie się uczyć jak radzić sobie z nimi w konstruktywny sposób. Ważna będzie praca nad uświadamianiem zasobów, które pozwolą zgłaszającym się osobom poradzić sobie z trudnościami bez używania substancji psychoaktywnych. W sytuacji używania szkodliwego praca nad motywacją do podjęcia pracy nad sobą z równoczesnym kontynuowaniem spotkań indywidualnych. Rozpoczęta będzie praca nad trwałym utrzymaniem abstynencji. Kolejne spotkania będą miały na celu poznanie siebie, zrozumienie i uporanie się z problemami emocjonalnymi, psychicznymi czy interpersonalnymi. To proces dokonywania zmian w dotychczasowym sposobie funkcjonowania. Praca nad motywacją do leczenia, utrzymywania abstynencji. Czasami jest to proces długotrwały wymagający większej pracy ze strony zgłaszającego jak i pomagającego. Wiąże się to z wspólnym wypracowywaniem narzędzi pomocnych podczas wprowadzania zmian do swojego życia. Przekazywania wiedzy dotyczącej konsekwencji łamania abstynencji. Nabycie zdolności do realizowania i urzeczywistniania pozytywnych możliwości i wartości osobistych. To spotkania dotyczące sposobów radzenia sobie z objawami głodu narkotykowego, nauka poszukiwania wsparcia, pomocy w zaistniałej sytuacji. Spotkania umożliwiają osiągnięcie autonomii i nawiązywania prawidłowych kontaktów z otoczeniem społecznym. Kształtując umiejętności realnego postrzegania rzeczywistości i satysfakcji z życia osobistego. Poprawy relacji z bliskimi.
Gdy postawiona zostanie diagnoza uzależnienia, uczestnik spotkań będzie motywowany do utrzymywania abstynencji i podjęcia w pierwszym kroku leczenia w warunkach ambulatoryjnych. W momencie pojawienia się trudności z utrzymywaniem abstynencji, osoba ta będzie motywowana do podjęcia leczenia w innych placówkach. Celem tych spotkań będzie również utrwalenie – utrzymanie zmiany, praca nad wzmacnianiem motywacji i sprawczości w różnych sytuacjach trzeźwego życia. Pomoc w rozpoznawaniu sytuacji zagrażających w codziennym życiu.
Rodzina i bliscy otrzymają informacje w postaci mikro edukacji na temat uzależnienia, współuzależnienia i funkcjonowania osoby z problemem zażywania substancji psychoaktywnych. Otrzymają również informacje na temat form pomocy dla nich.

Liczba jednostek w skali roku 2023: 424 h w skali zadania
poniedziałki 12.00-14.00, 15.00-20.00
wtorek 14:00 – 16.00  od 02.03.2023 zmiana dnia z wtorku na czwartek 14-16


Spotkania dla członków rodzin i bliskich – interwencje rodzinne
- spotkania prowadzone będą w ramach interwencji rodzinnych. Uczestnicy tych spotkań to rodziny, krewni, osoby żyjące z osobą-osobami, które są zagrożone uzalezbieniem lub są uzależnione. Spotkania będą mogły przebiegać z udziałem osoby, której dotyczy problem bądź bez jej udziału. Ilość spotkań interwencyjnych zależeć będzie od stanu emocjonalnego osób zgłaszających się, a przede wszystkim zdiagnozowania problemu i gotowości do przyjęcia pomocy. Na pierwszym spotkaniu rozpoznawana będzie sytuacja w jakiej znalazła się rodzina czy jej poszczególni członkowie. Kolejne spotkania decydują o planowaniu działań i podjęciu decyzji co do np. uczestnictwo w grupie wsparcia dla rodziców. Podczas spotkania omawiane są konkretne sytuacje. Uczestnicy pracują nad akceptacja sytuacji i możliwością jej zmiany, by ich jakość życia była dla nich bezpieczna, zadawalająca. Podczas spotkań będzie możliwość ugruntowania wiedzy na temat kryzysu jaki ich dotknął. Przeżywana niepewność swoich zachowań, decyzji, działania, pojawiające się wątpliwości, przy pomocy interwenta zostaną przeformułowane na pozytywne działanie. Ważne jest tu wzmocnienie siły samopomocy ukrytej w osobach, które dotyka problem uzależnienia.
Czas trwania spotkań od 1 do 2h w zależności od potrzeb oraz ilości zgłaszanych osób.
Dzień i godzina: poniedziałek 19 – 21.

Od 24.07.2023 odbywają się w środę 18-20


Liczba jednostek w skali roku 2023: 100 h


Grupa postrehabilitacyjna
- prowadzona będzie metodą procesu, wspierającą zmiany indywidualne i gupowe. Dodatkowo, biorąc pod uwagę bieżącą problematykę wnoszoną przez uczestników wprowadzane będą elementy pracy warsztatowej, połączonej z edukacją. Tematyka oscylowała będzie wokół zachowań zagrażających abstynencji oraz pogłębianiu wiedzy na temat nawrotu choroby. Uczestnicy będą uczyli się bądź doskonalili swoje umiejętności radzenia sobie z nawrotem lub jego zapobieganiu. W ramach grupy pacjenci będą pracowali nad wzmacnianiem poczucia bezpieczeństwa i przynależności oraz motywacją do utrzymywania abstynencji. Grupa zajmowała się będzie bieżącą problematyką, dotyczącą spraw zawodowych, rodzinnych czy finansowych oraz ich wpływem na równowagę emocjonalną i zdolność do utrzymywania abstynencji. Stosowane będą elementy terapii podtrzymującej.
Odbiorcy: osoby uzależnione od substancji psychoaktywnych utrzymujące abstynencję.
Czas trwania spotkania: 2h w tygodniu, piątek 18-20
Liczba jednostek w skali roku 2023: 94 h


Koordynacja zadania
- polegać będzie na sprawowaniu nadzoru merytorycznego nad realizacją zadania, kierowaniu działaniami, monitorowaniu sposobu prowadzenia dokumentacji, prowadzeniem sprawozdawczości. Koordynator będzie prowadził ewaluacje, która obejmować obejmuje poziom skali działań – dane ilościowe dotyczące liczby uczestników poszczególnych działań oraz liczby zrealizowanych godzin poszczególnych działań.
Liczba jednostek w skali roku 2023: 100 h


Obsługa finansowo-kadrowa
- polegać będzie na rozliczaniu programu w zakresie prowadzenia rozliczeń finansowych i sprawozdań, prowadzeniu dokumentacji księgowo-kadrowej, ewidencji dokumentów oraz obsługi płatności.

W sytuacji, gdy nie będzie można zrealizować spotkań indywidualnych w sposób tradycyjny, z uwagi na nadal trwająca epidemię COVID-19, będą możliwe spotkania przy pomocy teleporad oraz rozmowy audio-video przez Internet.
Zmiana formy prowadzenia działań będzie możliwa do momentu zniesienia ograniczeń wprowadzonych w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.
Każdorazowa zmiana terminu i godzin rejestracji oraz spotkań z realizatorem będzie zamieszczana na stronie internetowej realizatora www.karan.wroc.pl oraz przesyłana drogą mailowa do osoby wyznaczonej ze strony zleceniodawcy. Informowani będą również uczestnicy zadania.

Koordynator programu: mgr Dorota Furtak – Wlazińska

Programy i dofinansowania

Działania w programach realizowane są bezpłatne. Programy są współfinansowane lub finansowane przez dotujące je Instytucje.

Instytucje i partnerzy

Zapraszamy do odwiedzenia stron instytucji i partnerów, którzy wspierają nasze działania.