Program dla osób zagrożonych uzależnieniem i uzależnionych od narkotyków oraz członków ich rodzin

Program finansowany przez Gminę Wrocław
Realizowany zgodnie z umową D/WZD/PN/9/2024 r.

Adresaci zadania: osoby nieletnie oraz pełnoletnie, osoby zagrożone uzależnieniem i uzależnione od narkotyków oraz członkowie rodzin. Osoby z podwójna diagnozą, które oprócz diagnozy uzależnienia posiadają diagnozę choroby psychicznej lub zaburzeń funkcjonowania. Przewidujemy około 150 osób mogących skorzystać z realizowanych działań.


Realizowane działania
Spotkania informacyjno – edukacyjne i motywujące
- zawierać będą aspekt psychoedukacyjny na temat szkodliwości i rozwoju uzależnienia. W trakcie spotkań uczestnik uzyska podstawową wiedzę na temat mechanizmów i rozwoju uzależnienia oraz będzie uczył się w pierwszej kolejności umiejętności niezbędnych do utrzymywania abstynencji. Otrzyma wsparcie w bieżących trudnościach oraz będzie się uczyć jak radzić sobie z nimi w konstruktywny sposób. Ważna będzie praca nad uświadamianiem zasobów, które pozwolą zgłaszającym się osobom poradzić sobie z trudnościami bez używania substancji psychoaktywnych. W sytuacji używania szkodliwego praca nad motywacją do podjęcia pracy nad sobą z równoczesnym kontynuowaniem spotkań indywidualnych. Rozpoczęta będzie praca nad trwałym utrzymaniem abstynencji. Kolejne spotkania będą miały na celu poznanie siebie, zrozumienie i uporanie się z problemami emocjonalnymi, psychicznymi czy interpersonalnymi. To proces dokonywania zmian w dotychczasowym sposobie funkcjonowania. Praca nad motywacją do leczenia, utrzymywania abstynencji. Czasami jest to proces długotrwały wymagający większej pracy ze strony zgłaszającego jak i pomagającego. Wiąże się to z wspólnym wypracowywaniem narzędzi pomocnych podczas wprowadzania zmian do swojego życia. Przekazywania wiedzy dotyczącej konsekwencji łamania abstynencji. Nabycie zdolności do realizowania i urzeczywistniania pozytywnych możliwości i wartości osobistych. To spotkania dotyczące sposobów radzenia sobie z objawami głodu narkotykowego, nauka poszukiwania wsparcia, pomocy w zaistniałej sytuacji. Spotkania umożliwiają osiągnięcie autonomii i nawiązywania prawidłowych kontaktów z otoczeniem społecznym. Kształtując umiejętności realnego postrzegania rzeczywistości i satysfakcji z życia osobistego. Poprawy relacji z bliskimi.
Gdy postawiona zostanie diagnoza uzależnienia, uczestnik spotkań będzie motywowany do utrzymywania abstynencji i podjęcia w pierwszym kroku leczenia w warunkach ambulatoryjnych. W momencie pojawienia się trudności z utrzymywaniem abstynencji, osoba ta będzie motywowana do podjęcia leczenia w innych placówkach. Celem tych spotkań będzie również utrwalenie – utrzymanie zmiany, praca nad wzmacnianiem motywacji i sprawczości w różnych sytuacjach trzeźwego życia. Pomoc w rozpoznawaniu sytuacji zagrażających w codziennym życiu.
Rodzina i bliscy otrzymają informacje w postaci mikro edukacji na temat uzależnienia, współuzależnienia i funkcjonowania osoby z problemem zażywania substancji psychoaktywnych. Otrzymają również informacje na temat form pomocy dla nich.
Dzień i godzina:
1 realizator 82 godziny: poniedziałek 12-14
2 realizator 153 godzin: poniedziałek 15-18 , piątek 17 – 18 (15 h)
3 realizator 90 godzin: czwartek 14-16
Liczba jednostek łącznie w skali roku 2024: 325 h
Realizatorzy tych działań to osoby posiadające doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi uzależnieniem i uzależnionymi od narkotyków oraz członkami rodzin. Również z doświadczeniem w pracy z osobami z podwójną diagnozą, które oprócz diagnozy uzależnienia posiadają diagnozę choroby psychicznej lub zaburzeń funkcjonowania.
Spotkania dla członków rodzin i bliskich – interwencje rodzinne
- spotkania prowadzone będą w ramach interwencji rodzinnych. Uczestnicy tych spotkań to rodziny, krewni, osoby żyjące z osobą-osobami, które są zagrożone uzależnieniem lub są uzależnione. Spotkania będą mogły przebiegać z udziałem osoby, której dotyczy problem bądź bez jej udziału. Ilość spotkań interwencyjnych zależeć będzie od stanu emocjonalnego osób zgłaszających się, a przede wszystkim zdiagnozowania problemu i gotowości do przyjęcia pomocy. Na pierwszym spotkaniu rozpoznawana będzie sytuacja w jakiej znalazła się rodzina czy jej poszczególni członkowie. Kolejne spotkania decydują o planowaniu działań i podjęciu decyzji co do np. uczestnictwo w grupie wsparcia dla rodziców. Podczas spotkania omawiane są konkretne sytuacje. Uczestnicy pracują nad akceptacja sytuacji i możliwością jej zmiany, by ich jakość życia była dla nich bezpieczna, zadawalająca. Podczas spotkań będzie możliwość ugruntowania wiedzy na temat kryzysu jaki ich dotknął. Przeżywana niepewność swoich zachowań, decyzji, działania, pojawiające się wątpliwości, przy pomocy interwenta zostaną przeformułowane na pozytywne działanie. Ważne jest tu wzmocnienie siły samopomocy ukrytej w osobach, które dotyka problem uzależnienia.
Czas trwania spotkań od 1 do 2h w zależności od potrzeb oraz ilości zgłaszanych osób.
Dzień i godzina: środa 18 – 20
Liczba jednostek w skali roku 2024: 90 h
Realizator tego działania ma wieloletnie doświadczenie w pracy z rodzinami i bliskimi osób zagrożonych uzależnieniem, osobami uzależnionymi z doświadczeniem choroby psychicznej oraz zaburzeniami funkcjonowania.


Grupa wsparcia dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych
Celem grupy jest wzmacnianie wewnętrznej motywacji uczestników do podjęcia kroków w kierunku trzeźwości. Przez aktywny udział w grupie, uczestnicy mogą być bardziej otwarci na rozważenie zmiany swojego stylu życia. Uczestnictwo będzie mogło dać motywacje do podjęcia mimo wszystko leczenia. Dostarczenie uczestnikom wiedzy na temat uzależnienia jako choroby i zrozumienia skutków używania substancji psychoaktywnych na zdrowie psychiczne i fizyczne w postaci psychoedukacji. Grupa ma na celu uświadomienie uczestnikom konkretnych zagrożeń zdrowotnych związanych z używaniem narkotyków, co może motywować do podjęcia działań zmierzających do trzeźwości.
Uczestnicy będą mogli rozwijać konkretne umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, zidentyfikowanych jako potencjalne wyzwania dla utrzymania trzeźwości. Uczestnikami będą mogły być osoby, które z różnych powodów nie będą mogły uczestniczyć w popularnych formach terapii dostępnych w placówkach terapii uzależnieni. Zapotrzebowanie na taki rodzaj grupy wynika z doświadczenia wcześniej realizowanych działań w obszarze wsparcia osób z problemem zagrożenia lub uzależnienia.
Czas trwania spotkania: 2h w tygodniu, piątek 18-20 prze okres 26 tygodni.
Liczba jednostek w skali roku 2024: 52 h
Grupę poprowadzi osoba z doświadczeniem w pracy z osobami zagrożonymi uzależnieniem i uzależnionymi od narkotyków oraz członkami rodzin. Również z doświadczeniem w pracy z osobami z podwójną diagnozą, które oprócz diagnozy uzależnienia posiadają diagnozę choroby psychicznej lub zaburzeń funkcjonowania.

Grupa postrehabilitacyjna
- prowadzona będzie metodą procesu, wspierającą zmiany indywidualne i grupowe. Dodatkowo, biorąc pod uwagę bieżącą problematykę wnoszoną przez uczestników wprowadzane będą elementy pracy warsztatowej, połączonej z edukacją. Tematyka oscylowała będzie wokół zachowań zagrażających abstynencji oraz pogłębianiu wiedzy na temat nawrotu choroby. Uczestnicy będą uczyli się bądź doskonalili swoje umiejętności radzenia sobie z nawrotem lub jego zapobieganiu. W ramach grupy uczestnicy będą pracowali nad wzmacnianiem poczucia bezpieczeństwa i przynależności oraz motywacją do utrzymywania abstynencji. Grupa zajmowała się będzie bieżącą problematyką, dotyczącą spraw zawodowych, rodzinnych czy finansowych oraz ich wpływem na równowagę emocjonalną i zdolność do utrzymywania abstynencji. Stosowane będą elementy terapii podtrzymującej.
Odbiorcy: osoby uzależnione od substancji psychoaktywnych utrzymujące abstynencję.
Czas trwania spotkania: 2h w tygodniu, piątek 18-20
Liczba jednostek w skali roku 2024: 92 h
Grupę poprowadzi osoba z doświadczeniem w pracy z osobami zagrożonymi uzależnieniem i uzależnionymi od narkotyków oraz członkami rodzin. Z doświadczeniem w pracy z osobami z podwójną diagnozą, które oprócz diagnozy uzależnienia posiadają diagnozę choroby psychicznej lub zaburzeń funkcjonowania.

 

Koordynator programu: mgr Dorota Furtak – Wlazińska

Programy i dofinansowania

Działania w programach realizowane są bezpłatne. Programy są współfinansowane lub finansowane przez dotujące je Instytucje.

Instytucje i partnerzy

Zapraszamy do odwiedzenia stron instytucji i partnerów, którzy wspierają nasze działania.