"Wsparcie dla osób dotkniętych problemem uzależnienia w rodzinie"


Program finansowany przez Gminę Wrocław
Realizowany zgodnie z umową D/WZD/W/1/2024

1.Spotkania informacyjno – edukacyjne
W spotkaniach będą mogły wziąć udział osoby borykające się ze swoim problemem uzależniania jak i członkowie rodzin pozostających w relacji z osobami z problemem uzależnienia. Osoby często doświadczające przemocy ze strony osób z problemem uzależnienia. Osoby pijące szkodliwie i lżej uzależnione. Spotkania będą miały charakter motywacyjny, psychoedukacyjny oraz zgodne z założeniami redukcji szkód. W trakcie spotkań uczestnicy uzyskają podstawową wiedzę na temat mechanizmów i rozwoju uzależnienia. Otrzymają wsparcie w bieżących trudnościach wykorzystując swój potencjał.
Rozpoczęta będzie praca nad trwałym utrzymaniem abstynencji. Kolejne spotkania będą miały na celu poznanie siebie, zrozumienie i uporanie się z problemami emocjonalnymi, psychicznymi czy interpersonalnymi. To proces dokonywania zmian w dotychczasowym sposobie funkcjonowania. Praca nad motywacją do zrozumienia i akceptacji sytuacji w jakie się znaleźli.
Liczba jednostek w skali zadania: 199 h
Dzień i godzina:
Poniedziałek 12:00
Poniedziałek 14.00-17.00
Środa 12:00 – 16.00

2. Poradnictwo indywidualne, grupowe
W ramach poradnictwa udzielenie wsparcia emocjonalnego tym, którzy są w relacji z osobą z problemem uzależnienia. Poradnictwo polegać będzie na zredukowaniu napięcia, pomoc w odreagowaniu trudnych emocji, w relacji z osobą uzależnioną, kształtowaniu konstruktywnych strategii zaradczych, radzenie sobie ze stresem, nauce wyznaczania granic osobistych oraz wyrażania krytyki i złości, wzrostu umiejętności interpersonalnych, dzięki którym bliscy asertywnie poradzą sobie w relacjach z osobą uzależnioną, zmniejszeniu wpływu uzależnienia na rodzinę i poprawa, jakości życia rodziny.
Efektem końcowym będzie mogło być przygotowanie interwencji wobec osoby uzależnionej wspólna sesja z osobą, której dotyczy problem, gdy wyrazi na to zgodę. Podczas kolejnych spotkań możliwe będzie pokazanie rodzinie wpływu na sytuację oraz wypracowanie umiejętności zmotywowania osoby do wzięcia udziału w kolejnym spotkaniu
Liczba jednostek w skali zadania: 80 h
Od 19 lipca 2023
środa 12.00-14.00
piątek 12:00 – 14.00

3. Grupa wsparcia dla członków rodzin/partnerów osób z problemem uzależnienia
Oferowana forma pomocy skierowana do tej grupy osób zakłada grupowe spotkania edukacyjno –wsparciowe. Konsekwencją życia z partnerem nadużywającym alkoholu może być współuzależnienie.
Osoba współuzależniona:

- przejawia silną koncentrację myśli, uczuć i zachowań na zachowaniach alkoholowych osoby pijącej

- szuka usprawiedliwień sytuacji picia, zaprzeczania problemowi

- ukrywa problem picia przed innymi

- przejmuje kontrolę nad piciem osoby bliskiej (ogranicza sytuacje alkoholowe, wylewa alkohol, odmierza ilości, kupuje alkohol, aby pijący nie wychodził z domu itp.),przejmuje odpowiedzialność za zachowania pijącego partnera, łagodzi konsekwencje picia: kłamie, płaci długi, dba o higienę pijącego, o jego wizerunek itp.

- przejmuje za osobę pijącą obowiązki domowe, które ona zaniedbuje.

Bez pomocy z zewnątrz, bardzo trudno osobie współuzależnionej zmienić ten niekonstruktywny sposób przystosowania się do destrukcyjnej relacji i sytuacji.
Życie w długotrwałym stresie spowodowanym piciem osoby bliskiej i brak skuteczności własnych działań nakierowanych na rozwiązanie problemu picia powodują poważne konsekwencje psychologiczne:


- zaburzenia psychosomatyczne:
- nerwice
- zaburzenia życia emocjonalnego (chaos emocjonalny, huśtawka nastrojów, stany lękowe i depresyjne, napięcie i stan ciągłego pogotowia emocjonalnego)
- zakłócenia czynności poznawczych (zagubienie, chaos poznawczy, brak poczucia sensu i celu, zakłócenie wzorców normy i zdrowia, nierealistyczne oczekiwania)
- pustkę duchową i brak nadziei
- samotność
- poczucie niemożności rozstania się
- czasami nadużywanie substancji psychoaktywnych (zwłaszcza leków nasennych i uspokajających, jak również alkoholu)
- trudności w rozpoznawaniu własnych potrzeb, w realizacji własnych pragnień, ambicji i celów
- wyraźnie odczuwane obniżenie jakości życia.

Wymienione objawy są zespołem nieprawidłowego przystosowania się do sytuacji problemowej. U części osób rozpoznaje się ostrą reakcję na stres, zaburzenia stresowe pourazowe lub zaburzenia adaptacyjne.
Wymagają one wsparcia i mogą uzyskać poprawę stanu zdrowia psychosomatycznego, jeśli skorzystają z pomocy jaka mogą u nas uzyskać.
Grupa pracuje nad podstawowymi problemami związanymi ze współuzależnieniem, ma na celu zmobilizowanie współuzależnionych do zmiany i zachęcenie do dalszej pracy nad rozwojem osobistym.
Biorąc pod uwagę bieżącą problematykę wnoszoną przez uczestników prowadzane będą elementy pracy warsztatowej połączonej z edukacją.
Ze względu na duże zainteresowanie będą prowadzone 2 grupy
Liczba jednostek w realizowanych w zadaniu:
I grupa od 26 lipca 2023-29.12.2023 środa w godzinach 18-20
II grupa od 03 października 2023 wtorek w godzinach 18 – 20

4. Grupa rozwoju osobistego
Uczestnikami będą osoby po ukończonej terapii podstawowej.
od 4 września 2023 poniedziałek w godzinach 19 – 21

5. Grupa dla absolwentów
Jest odpowiedzią na potrzeby osób, które z różnych powodów nie mogą uczestniczyć w sposób tradycyjny, ze stałą częstotliwością w dalszym procesie terapeutycznym po ukończonym podstawowym etapie leczenia.
Możliwość korzystania z uczestnictwa w tej grupie ma istotny wpływ na utrzymanie trwałej abstynencji i doświadczanie poprawy funkcjonowania w istotnych sferach życia osobistego i społecznego osoby podejmującej leczenie. Dla absolwentów jest to potwierdzenie sensu i celu realizowanej przez nich zmiany osobistej, Jest to często moment istotny w zatrzymaniu nawrotu choroby często występującym w po pierwszym etapie leczenia. Wzmacnianie uzyskanej wiedzy jest często gwarantem zatrzymania choroby. Jest to okazja do wzmocnienia swoich zasobów, jak również zaopiekowania się swoją chorobą. Osoby będą mogły opowiedzieć o zmianach, jakie zaszły w ich życiu od czasu rozpoczęcia procesu trzeźwienia. Mają możliwość spotkania się ze swoimi kolegami np. z którymi leczyli się razem (z niektórymi utrzymują stały kontakt). Niezwykle istotne jest, aby spotykali się w miejscu, gdzie rozpoczęli zmianę swojego życia. Nadają charakter trwałego poczucia bezpieczeństwa w kształtowaniu tożsamości osoby chcącej w pełni korzystać z życia, przy jednoczesnym pielęgnowaniu swoich wartości.
Spotkania będą odbywać się w pierwszą sobotę każdego miesiąca, w godzinach 9:00 – 12:00 (3h)
Grupa otwarta
6. Grupa wsparcia dla rodziców dzieci z problemem uzależnienia
Zadaniem grupy będzie wzajemne wsparcie poprzez wymianę doświadczeń rodziców, których dzieci dotknął problem uzależnienia. Uczestnicy oprócz wsparcia zdobędą informacje dotyczące uzależnienia, procesu terapii oraz zmian zachodzących w systemie rodzinnym i w nich samych – jednostkach tego systemu. Zdobędą wiedze jak mogą zadbać o siebie by nie zatracić się w pomaganiu swoim dzieciom. Będą mogli poznać, na czym polega skuteczna pomoc oraz przekazywanie odpowiedzialności, jako części procesu wspomagającego leczenie swoich dzieci.
Dzień i godzina: czwartek w godzinach 18 – 20
Grupa będzie liczyła do 12 osób, grupa otwarta - prowadząca

Programy i dofinansowania

Działania w programach realizowane są bezpłatne. Programy są współfinansowane lub finansowane przez dotujące je Instytucje.

Instytucje i partnerzy

Zapraszamy do odwiedzenia stron instytucji i partnerów, którzy wspierają nasze działania.