Programy Zakończone - 2020

PROGRAMY REALIZOWANE W ROKU 2020
ORGANIZOWANIE I PROWADZENIE PUNKTÓW PORADNICTWA RODZINNEGO NA TERENIE WROCŁAWIA „Wsparcie rodzi nadzieje”

Program współfinansowany przez Gminę Wrocław

Realizowany zgodnie z umową D/WZD/2495/19/2020 z dnia 07.01.2020 r.

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE

Polegało będzie na diagnozowaniu sytuacji zgłaszających się osób, dokonaniu wyboru, sposobu pomocy. Omawianiu przyczyny zgłaszanych problemów. Stanowi podstawę do formułowania określonych obszarów problemowych. Ustalenie relacji pomiędzy członkami rodzin. Wypracowanie sieci utrzymywanych kontaktów społecznych (z rodziną; przyjaciółmi; poświęcanych pracy). Wypracowywanie metod pracy w terapii. Pokazuje, jak udzieli adekwatnej pomocy przy zgłaszanych trudnościach. Udział w spotkaniach ma na celu analizę i rozpoznanie zasobów indywidualnych i rodzinnych, zwiększenie poczucia sprawczości i odpowiedzialności za sytuację, ustaleniu zadań służących zmianie sytuacji, szukanie kompromisu pomiędzy celami indywidualnymi i celami systemu rodzinnego, wzmocnienie relacji i więzi w rodzinie oraz poprawie podstawowych kompetencji relacyjnych, takich jak kompetencje komunikacyjne. Opieka nad dzieckiem, budowanie więzi. Wypracowanie wizji wychowywania dziecka. Realizacja potrzeb małżeńskich. Wsparcie rodziców samotnie wychowujących dzieci oraz Kobiet w różnym okresie swojego spełnienia. Poradnictwo prowadzone będzie w następujące dni tygodnia: środy 16-19 i 17-20, czwartek 17-20. Ilość udzielonych porad w roku 2020 to 384 godzin, w tym 30 h wolontariatu.

Wolontariat będzie prowadzony w każdy pierwszy tydzień miesiąca 1h . Czas trwania jednej porady może wynosić od 1 h do 2 h. Działania rozpoczną się od 08.01.2020 do 31.12.2020

Od 06.03.2020 zmiana dnia przyjmowania przez jednego z psychologów. Spotkania odbywać się będą w piątki w godzinach od 9-12.

Od dnia 16.03.2020 i do momentu zniesienia ograniczeń wprowadzonych w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, jednak nie dłużej niż do dnia zakończenia realizacji zadania publicznego 31.12.2020 realizatorzy zadań (psycholodzy i pedagog) mają możliwość wykonywania swoich obowiązków zdalnie/online/ za pomocą dostępnych zarówno dla specjalistów jak i odbiorców zadania komunikatorów internetowych.

Zmiana godzin w piątek od 26.06.2020. Zmiana godzin w czwartek od 06 sierpnia 2020. Po zmianie:

Czwartek 16-20

Piątek 8:30-13:30

Środa 17-18 od 26.06 do 30.07.2020

2. KONSULTACJE DOTYCZĄCE KWALIFIKACJI NA WARSZTATY UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZYCH Spotkania mające na celu rekrutacji osób uczestniczących w warsztatach umiejętności wychowawczych. Skierowane do osób reprezentujących trudności wychowawcze ale i tych rodziców, które chcą zdobyć wiedzę by uniknąć w przyszłości trudności zainteresowane udziałem w warsztatach dla rodziców. Podczas konsultacji omawiany będzie szczegółowo zakres trudności i ocena czy udział w warsztatach będzie adekwatną formą pomocy. Udzielana będzie informacja dotycząca tematyki i formy zajęć oraz czasu ich trwania. Konsultacje odbywać się będą przed rozpoczęciem warsztatów. Przewidziana liczba uczestników w jednej grupie warsztatowej to około 12 osób w jednym cyklu zajęć.

Przewidziane są 2 cykle warsztatów w skali roku, a zarazem dwie edycje konsultacji co daje łącznie 24 h konsultacji w skali roku.

Konsultacje do pierwszej edycji odbędą się 5.III, 12.III, 19.III. 2020; do drugiej edycji 1.X, 8.X, 15.X. 2020r. W godzinach 16-20.

3. WARSZTATY UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZYCH

Warsztaty będą poprzedzone konsultacjami kwalifikacyjnymi. Działania będą realizowane w dwóch edycjach. Celem warsztatów jest pomoc rodzinie w kryzysie poprzez doskonalenie kompetencji wychowawczych, wzmacnianie więzi między członkami rodziny, promowanie świadomego rodzicielstwa, zmianę klimatu rodziny na przyjazny rozwojowi każdego z jej członków, poprawę relacji z dziećmi. Uczestnicy warsztatów rozwiną swoje kompetencje wychowawcze poprzez: - nabycie wiedzy na temat rozwoju dziecka, rozpoznanie potrzeb swoich dzieci wynikających z etapu rozwojowego, na którym się znajdują i dopasowanie swoich wymagań do możliwości rozwojowych swoich dzieci oraz tworzenie im szans rozwojowych; - rozpoznanie zasobów swojego dziecka oraz koncentrowanie się na nich, zamiast na brakach i deficytach; -rozpoznanie stosowanego przez siebie stylu wychowawczego i konsekwencji, jakie niesie dl relacji z dzieckiem, wprowadzenie zmian w dotychczasowym stylu wychowania, by był jak najbardziej korzystny dla rozwoju dziecka i budowania więzi emocjonalnej opartej na zaufaniu i życzliwości; - zdobycie wiedzy na temat znaczenia zdrowych, elastycznych granic w relacjach rodzinnych i wspieranie w odbudowywaniu tych granic; - uwrażliwienie na emocje własne i swoich dzieci, nabycie umiejętności rozpoznawania i rozumienia emocji swoich dzieci, poznanie związku między zachowaniem dziecka, a przeżywanymi przez nie emocjami, pomoc dziecku w wyrażaniu swoich emocji w akceptowany społecznie sposób, a także nabycie umiejętności konstruktywnego radzenia sobie z własną złością; - poprawa jakości komunikacji w rodzinie poprzez rozwinięcie umiejętności aktywnego słuchania członków rodziny, nabycie umiejętności asertywnej komunikacji, zmianę przekonań na temat konfliktów w rodzinie i rozwinięcie umiejętności konstruktywnego ich rozwiązywania; - rozwinięcie umiejętności nakłaniania dzieci do współpracy przy użyciu metod budujących klimat zaufania i wzajemnej współpracy zamiast naruszania godności osobistej dzieci i wywoływania u nich przykrych uczuć; - uświadomienie sobie zagrożeń wynikających z eksperymentowania przez dzieci z alkoholem, substancjami psychoaktywnymi, nadmiernym używaniem mediów (telefon, komputer) i stosowania innych zachowań kompulsywnych, a także rozwijanie sposobów zapobiegania uzależnieniom. To cykl zajęć dla rodziców/opiekunów dzieci szkolnych oraz nastolatków. Zajęcia prowadzone będą metodą warsztatową, gdzie uczestnicy trenują kompetencje społeczne i wychowawcze (radzenie sobie w sytuacjach trudnych, radzenie sobie z emocjami, profilaktyka uzależnień). Uczestnicy uczą się jak radzić sobie w sytuacjach trudnych, udzielać pomocy, korzystać z pomocy i wzmacniać pożądane postawy wychowawcze.

W ciągu realizacji zadania przewidziane są 2 cykle warsztatów. Każdy po 6 spotkań. Jedno spotkanie trwa 3 h. Jeden cykl to 18 h. Łącznie 36 h w skali roku.

Warsztaty rozpoczną się po zakończeniu rekrutacji.

I edycja od 23.III - 11.V.2020 ( z wyjątkiem 4.V.2020),

II edycja od 19.X - do 30.X.2020

Zmiana od 21.03.2020 r.

I edycja: 21 III, 28 III, 04 IV, 18 IV, 25 IV, 9 V.2020

II edyja: 17 X, 24 X, 7 XI, 14 XI, 21 XI, 28 XI.2020

Z powodu Stanu Epidemiologicznego Covid -19 odstąpiono od zajęć grupowych zamieniając godziny warsztatowe z dwóch edycji na spotkania indywidualne poruszające tematykę warsztatów.

Łącznie daje to 42 h spotkań.

Terminy spotkań po 17 marca: czwartek od dnia 21.05.2020 z wyłączeniem 11.05 i 13.05.2020

w godzinach 16-20 do 16.07. 2020; w sobotę 8-12. Dnia 27 i 04 lipca 2020 w godzinach 8-13.

Zapisy osobiście w placówce lub telefonicznie 71 349 15 56

Koordynator programu: Dorota Furtak – Wlazińska

PROWADZENIE EDUKACJI, PORADNICTWA, DZIAŁAŃ ŚRODOWISKOWYCH ORAZ PROGRAMÓW OGRANICZANIA SZKÓD ZDROWOTNYCH I SPOŁECZNYCH WŚRÓD OSÓB ZAGROŻONYCH UZALEŻNIENIEM I UZALEŻNIONYCH OD NARKOTYKÓW ORAZ CZŁONKÓW ICH RODZIN.

"ZDĄŻYĆ BY ŻYĆ"

Program współfinansowany przez Gminę Wrocław

Realizowany zgodnie z aneksem nr 4 umową D/WZD/PN/4/2019-2020 z dnia 01.01.2019 r.

W ramach programu działa:

Punkt konsultacyjny

W ramach punktu konsultacyjnego odbywają spotkania indywidualne oraz rodzinne. Konsultacje są nakierowane na szybkie rozpoznawanie problemu i reagowanie w zakresie ograniczania rozmiaru ryzykownych zachowań. Zadaniem terapeuty jest informowanie o możliwościach i zasadach podjęcia leczenia, biorąc pod uwagę zarówno nasza placówkę, jak i inne instytucje niosące pomoc osobom uzależnionym oraz motywowanie do podjęcia leczenia.

Konsultacje telefoniczne (numer telefonu 71 349 55 02)

Przeznaczone dla osób cierpiących z powodu uzależnień od środków psychoaktywnych i ich bliskich, a także dla osób pragnących zdobyć informacje na temat szkodliwości oraz zagrożeń wynikających z zażywania substancji psychoaktywnych.

Kiedy:

Piątek 11-13

Spotkania informacyjno - motywacyjne

Dotyczące sposobów radzenia sobie z objawami głodu narkotykowego, nauki poszukiwania wsparcia, pomocy w zaistniałej sytuacji. W trakcie spotkania wspólne z terapeutą pracuje się nad wprowadzaniem konstruktywnych zmian w swoim życiu. Spotkania mają na celu poznanie siebie, zrozumienie i uporanie się z problemami emocjonalnymi, psychicznymi czy interpersonalnymi.

Przekazywana wiedza dotyczy konsekwencji łamania abstynencji.

Dla kogo?

Osoby pełnoletnie i niepełnoletnie, eksperymentujące, zażywające szkodliwie bądź uzależnione od substancji psychoaktywnych, ich rodziny i bliscy, osoby będące w kryzysie oraz pragnące uzyskać informacji na temat szkodliwości oraz zagrożeń wynikających z używania substancji psychoaktywnych, nauczyciele, pedagodzy i psycholodzy szkolni, pracownicy socjalni, kuratorzy itp.

Kiedy i gdzie?

ul. Traugutta 119/1

Poniedziałek 14:00 -17:00

Środa: 12:00 -14:00

Czwartek: 12:00 -14:00, 16-19 pierwszy i trzeci czwartek miesiąca

Piątek: 12:00 -14:00

Zajęcia dla rodzin i bliskich

Zajęcia prowadzone w ramach interwencji rodzinnych. Spotkania mogą przebiegać z udziałem osoby, której dotyczy problem bądź bez jej udziału.

Spotkania mają na celu:

- rozwiązanie sytuacji kryzysowych związanych z problemem uzależnienia,

- udzielenie wsparcia emocjonalnego tym, którzy są w relacji z osobą używającą substancje psychoaktywne,

- zredukowanie lęku i pomoc w odreagowaniu trudnych emocji,

- przygotowanie bliskich osób do rozmowy, która konfrontowała by ze skutkami używania substancji psychoaktywnych i motywowała do podjęcia leczenia,

- zmniejszenie poziomu lęku, niepokoju powstałego na wskutek pojawienie się problemu.

Dla Kogo?

Rodziny, krewni, osoby żyjące z osobą-osobami, które są zagrożone narkomanią lub są uzależnione.

Kiedy

Poniedziałek 19:00-21:00

Grupa wsparcia – postrehabilitacyjna

Grupa prowadzona metodą procesu, wspierającą zmiany indywidualne i grupowe. Dodatkowo, biorąc pod uwagę bieżącą problematykę wnoszoną przez uczestników wprowadzane są elementy pracy warsztatowej, połączonej z edukacją. Tematyka oscyluje wokół zachowań zagrażających abstynencji oraz pogłębianiu wiedzy na temat nawrotu choroby. Uczestnicy doskonalą swoje umiejętności radzenia sobie z nawrotem lub jego zapobieganiem. Pracują nad wzmacnianiem poczucia bezpieczeństwa i przynależności. Wzmacniają motywację do utrzymywania abstynencji. Zajmują się bieżącą problematyką, dotyczącą spraw zawodowych, rodzinnych, finansowych oraz ich wpływem na równowagę emocjonalną i zdolność do utrzymywania abstynencji.

Dla kogo?

Osoby uzależnione od substancji psychoaktywnych, utrzymujące abstynencję, po ukończonym podstawowym programie leczenia

Kiedy?

Piątek 18:00-20:00

Grupa wsparcia dla rodziców

Celem grupy jest wzajemne wsparcie poprzez wymianę doświadczeń rodziców, których dzieci dotknął problem z zażywaniem substancji psychoaktywnych. Uczestnicy oprócz wsparcia zdobywają informacje dotyczące uzależnienia, procesu terapii oraz zmian zachodzących w systemie rodzinnym i w nich samych - jednostkach tego systemu. Uczestnicy poznają, na czym polega skuteczna pomoc oraz przekazywanie odpowiedzialności, jako części procesu wspomagającego leczenie swoich dzieci.

Dla kogo?

Rodziny, krewni, osoby żyjące z osobą, zagrożoną uzależnieniem lub uzależnioną.

Kiedy?

Środa: 18:00-20:00

"Programy reintegracji społecznej i zawodowej adresowane do osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych"

Realizowany zgodnie z umową nr umowy 93/MK/H9/2019 z dnia 02.01.2020 r.

„Zadanie publiczne jest realizowane w ramach Narodowego Programu Zdrowia i współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii."

Osoby korzystające z terapii całodobowej, często chcą zmienić miejsce zamieszkania. Zamierzają rozpocząć nowy etap swojego życia nie tylko utrzymując abstynencje, ale ucząc się rozwiązywania sytuacji kryzysowych, zwiększając umiejętności psychospołeczne oraz umiejętności poruszania się na rynku pracy. Chcąc realizować swoje plany na tym etapie zmiany potrzebują wsparcia, towarzyszenia przy podejmowaniu ważnych dla nich decyzji zwiększających stopień samodzielności.

Warunkiem uczestnictwa w programie jest:

• ukończenie procesu terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych w placówce leczenia uzależnień,

• utrzymywanie abstynencji przez osoby, które nie ukończyły pełnego procesu terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych,

• osoby będące w trakcie terapii.

Udział w programie będzie możliwy przez 12 miesięcy. W tym czasie zapewnione będzie wsparcie dla stabilizacji życia, pomoc w uzupełnieniu wykształcenia lub możliwość dalszego dokształcania, zdobycie zawodu oraz pomoc w uzyskaniu stałych dochodów finansowych.

W ramach programu proponujemy:

- interwencje kryzysowe,

- indywidualne rozmowy motywujące,

- aktywizacje zawodową.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt pod nr tel. 713491556

„Szkolenia dla studentów - uzależnienia behawioralne"

Zadanie konkursowe nr 4 pod tytułem: Realizacja projektów szkoleniowych w zakresie problematyki uzależnień behawioralnych adresowanych do studentów kierunków mających zastosowanie w obszarze zdrowia publicznego.

"Projekt jest dofinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii"

Projekt realizowany zgodnie z umową 130/HEK/2020 z dnia 02.01.2020 r.

Celem projektu jest:

Zwiększenie poziomu wiedzy studentów medycyny, psychologii, resocjalizacji i pracy socjalnej w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych, w tym problemowego i patologicznego hazardu.

Projekt ma formę szkolenia wykładowo – warsztatowego o wymiarze 30 godzin dla jednej grupy,

przewiduje tematykę w zakresie:

1. Skutecznych metod profilaktyki.

2. Metod leczenia.

3. Terapii osób z uzależnieniami behawioralnymi

Ramowy zakres tematyczny zajęć:

1. Uzależnienia behawioralne – klasyfikacje, definicje, postacie, nazewnictwo.

2. Diagnozowanie- objawy charakterystyczne dla poszczególnych faz rozwoju problemu, metody diagnozy.

3. Profilaktyka – strategie metody.

4. Leczenie uzależnień behawioralnych, wczesna interwencja, interwencje kryzysowe.

5. Profilaktyka nawrotów.

6. Praca z rodziną z problemem uzależnień behawioralnych.

7. Współwystępowanie uzależnień behawioralnych i uzależnień od substancji psychoaktywnych

– metody diagnozy.

8. Aspekt medyczny (metody leczenia) uzależnień behawioralnych i uzależnień od substancji psychoaktywnych – metody terapii.

Prowadzący zajęcia: mgr Alicja Giezek,

Dla kogo?

Studenci medycyny, psychologii, pedagogiki, resocjalizacji oraz pracy socjalnej.

Telefon kontaktowy: 71 349 15 56

Miejsce realizacji szkolenia:

Wrocław, ul. Traugutta 119 (domofon naciśnij 1)

Koordynator programu: mgr Dorota Furtak – Wlazińska

Formularz zgłoszeniowy uczestnika

Zadanie 3: Przeprowadzenie projektów szkoleniowych adresowanych do studentów medycyny, psychologii, pedagogiki, resocjalizacji i pracy socjalnej w zakresie problematyki dotyczącej uzależnienia od hazardu lub innych uzależnień behawioralnych. "Szkolenia dla studentów - uzależnienia behawioralne" zgodnie z umową 130/HEK/2020 Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będącyh w dyspozycji Ministra Zdrowia. Temat szkolenia: Szkolenia dla studentów - uzależnienia behawioralne

Dane osobowe

Imię i nazwisko (wymagane)

do korespondencji

Adres e-mail (wymagane)

Telefon kontaktowy (wymagane)

Uczelnia

Nazwa

Kierunek / wydział

Rok studiów

Wybór terminu szkolenia

Termin szkolenia

Potwierdzam chęć uczestnictwa w szkoleniu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN, 26-605 Radom, ul. Pułaskiego 9 (dalej Stowarzyszenie KARAN) moich Danych osobowych w celu realizacji zadań statutowych. Oświadczam, że zostałam/-em poinformowana/-y, o tym, że:

1. Administratorem moich Danych osobowych jest Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN w Radomiu, ul. Pułaskiego 9,

2. kontakt z Administratorem – daneosobowe@karan.pl,

3. podstawą prawną przetwarzania moich Danych osobowych będzie udzielona zgoda,

4. moje Dane osobowe będą przetwarzane w celach niezbędnych do realizacji zadań statutowych, promocji, sprawozdania i ewaluacji oraz rozliczenia i kontroli,

5. moje Dane osobowe mogą być przekazywane procesorom w związku ze zleconymi przez Stowarzyszenie KARAN zadaniami oraz podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,

6. moje Dane osobowe nie będą przekazane do państw trzecich,

7. okres przetwarzania moich Danych osobowych będzie zgodny z obowiązującymi przepisami prawa,

8. podanie moich Danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa w szkoleniu,

9. mam prawo: żądania dostępu do moich Danych osobowych, ich sprostowania, żądania uzupełnienia niekompletnych danych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec dalszego ich przetwarzania, przeniesienia.

10. mam prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania moich Danych osobowych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania moich danych przez Stowarzyszenie KARAN, mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

11. podanie danych jest warunkiem uczestnictwa w szkoleniu.

Program opieki i terapii patologicznych hazardzistów, osób z innymi uzależnieniami behawioralnymi, ich bliskich i rodzin.

”Nie igraj najwyższa stawka jest życie”

,,Projekt jest dofinansowany ze Środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.”

Realizowany zgodnie z umową 152/HTK/2020 z dnia 02.01.2020 r.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności i rozszerzenie oferty profesjonalnej pomocy patologicznym hazardzistom, osobom z innymi uzależnieniami behawioralnymi, ich bliskim i rodzinom.

Do podstawowych celów realizacji programu należą:

- ograniczanie rozmiarów problemów związanych z patologicznym hazardem oraz innymi uzależnieniami behawioralnymi.

- ograniczenie zachowań ryzykownych dotyczących patologicznego hazardu oraz innych uzależnień behawioralnych - oddziaływania ukierunkowane na ograniczanie szkód indywidualnych oraz społecznych,

- zmniejszenie negatywnego wpływu hazardowego grania na życie uczestnika projektu i osób jemu najbliższych,

- nauka nowych, konstruktywnych sposobów radzenia sobie z emocjami i problemami w życiu.

wypracowanie nowego modelu codziennego funkcjonowania, bez problemowych, destrukcyjnych zachowań, włączając w to rozrywkę i kontakty towarzyskie.

W ramach zadania realizowane są:

- interwencje kryzysowe

- indywidualne wsparcie terapeutyczne poradnictwo rodzinne - konsultacje prawne - konsultacje lekarskie

Dla kogo?

Program adresowany jest do osób u których rozpoznano uzależnienie od hazardu oraz innych osób z innymi uzależnieniami behawioralnymi, rodzin i bliskich osób uzależnionych.

REALIZACJA PROGRAMÓW PROFILAKTYKI SELEKTYWNEJ

„Dziękuję nie biorę”

REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM:

Zad. 7 Realizacja Programów profilaktyki selektywnej w ramach umowy 91/BO/P/2020 Z dnia 02.01.2020

Program finansowany przez Ministerstwo Zdrowia - Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii

W ramach projektu zostaną przeprowadzane warsztaty w formie 3 godzinnych spotkań.

- “Emocje kolorami życia”,

- „Sztuka porozumiewania się” ,

- „NIE substancjom psychoaktywnym”,

- „Warsztaty umiejętności wychowawczych”.

Dla kogo?

- dzieci i młodzieży, rodziców.

Uczestników placówek:

Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy nr 10, Wrocław, ul. Parkowa 27

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Dzieci Niewidomych im. Marii Grzegorzewskiej 54-034 Wrocław,ul. Kamiennogórska 16,

Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. M. Lutra 54-239 Wrocław, ul. Wejherowska 28

Realizacja działań profilaktyki uniwersalnej skierowanej do dzieci i młodzieży z zakresu problematyki uzależnień behawioralnych, ze szczególnym uwzględnieniem nadużywania komputera i Internetu.

„Horyzont zdarzeń - poza siecią”

,,Projekt jest dofinansowany ze Środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.”

Realizowany zgodnie z umową 210/HT/2020 z dnia 02.01.2020 r.

W ramach proponowanego projektu zostaną przeprowadzone programy profilaktyki uniwersalniej przeciwdziałające uzależnieniom behawioralnym ze szczególnym uwzględnieniem e – uzależnień. Działania profilaktyczne realizowane będą w formie warsztatowej metodami aktywnymi dla jednej klasy w trakcie 3 godzin dydaktycznych.

Aby wzmocnić skuteczność działań odbędą się szkolenia Rad Pedagogicznych i Wywiadówki profilaktyczne dla rodziców uczniów.

Dla kogo?

- młodzież w wieku do 10 do 18 lat, uczniowie wrocławskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych, pedagogów, nauczycieli, rodziców.

 

Programy i dofinansowania

Działania w programach realizowane są bezpłatne. Programy są współfinansowane lub finansowane przez dotujące je Instytucje.

Instytucje i partnerzy

Zapraszamy do odwiedzenia stron instytucji i partnerów, którzy wspierają nasze działania.