DEKLARACJA DOSTEPNOŚCI

 

Wstęp deklaracji

Centrum Interwencji Kryzysowej „KARAN” we Wrocławiu ul. Traugutta 119/1 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Centrum Interwencji Kryzysowej we Wrocławiu https://karan.wroc.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2009-03-01

Data publikacji deklaracji: 2021-08-23

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-06-21

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych z powodu niezgodności poniżej:

 1. dokumenty Word i Pdf umieszczone na stronie nie posiadają formatu zapewniającego dostępność cyfrową

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki:

 1. Skróty klawiaturowe przeglądarki Google Chrome
 2. Skróty klawiaturowe przeglądarki Mozilla Firefox
 3. Skróty klawiaturowe przeglądarki Opera
 4. Skróty klawiaturowe przeglądarki Microsoft Edge

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono w dniu: 2021-08-05 .
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest Rafał Wlaziński, rafal.wlazinski@karan.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 71 349 15 56, tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także wnioskować o udostępnienie informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Wniosek o udostępnienie powinien zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba wnioskująca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot powinien zrealizować wniosek niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot niezwłocznie informuje o tym wnoszącego wniosek, kiedy realizacja wniosku będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z wnioskiem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji wniosku zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący wniosek może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich).

Dostępność architektoniczna

Centrum Interwencji Kryzysowej znajduje się przy ul. Traugutta 119/1 we Wrocławiu

Dojazd do Centrum Interwencji Kryzysowej „KARAN”:

 1. W odległości około 150 metrów od wejścia do budynku w którym znajduje się CIK jest przystanek tramwajowy MPK – nazwa przystanku: Pl. Zgody w kierunku Książe Małe.
 2. W odległości około 20 metrów na przeciwko wejścia do budynku w którym znajduje się CIK jest przystanek tramwajowy MPK – nazwa przystanku: Pl. Zgody, w kierunku Centrum.
 3. Szczegółowe informacje na temat funkcjonowania transportu miejskiego oraz dostępności dostępne są na stronie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego: https://www.wroclaw.pl/rozklady-jazdy

Dostępność wejścia i budynku:

 1. Do CIK prowadzi wejście do klatki ul.Traugutta119 a następnie drzwi wewnętrzne z numerem 1 . Aby dostać się do Placówki należy wybrać na domofonie numer 1. Drzwi otworzą się automatycznie. Ze względu na umiejscowienie CIK na wysokim parterze od głównego wejścia do CIK prowadzą schody.
 2. Osoby poruszające się na wózku mogą skorzystać z platformy przyschodowej, która znajduje się na klatce schodowej budynku. Potrzebę skorzystania z platformy prosimy zgłosić telefonicznie lub mailowo 71 349 15 56, rejestracja.wroclaw@karan.pl
 3. Obustronne poręcze, znajdują się przy każdym biegu schodów na klatce schodowej.
 4. Wszystkie pomieszczenia znajdują się na jednej kondygnacji. Wejścia do poszczególnych pomieszczeń pozbawione są progów.
 5. Pomieszczenia oraz plan placówki oznaczone są przy użyciu znaków alfabetu Braille'a.
 6. Strefa wejściowa oraz korytarz są doświetlone.
 7. Istnieje możliwość wejścia do budynku osobie ze szczególnymi potrzebami z psem asystującym.

Obsługa osób z niepełnosprawnością wzroku:

 1. Drzwi wejściowe o kolorystyce białej mają odpowiednie wymiary (szerokość i wysokość w świetle ościeżnicy). Drzwi nie otwierają się automatycznie.
 2. Nazwa gabinetów jest wyraźne oznaczona.
 3. Jednokolorowe jasne framugi drzwi pozwalają dobrze zidentyfikować wejścia do danych pomieszczeń.
 4. Okna w drzwiach do pomieszczenia rejestracyjno – informacyjnego mają przeszklenia, które pozwalają osobom z niepełnosprawnością słuchową mieć wgląd do nich.
 5. Możliwy jest wstęp z psem asystującym do placówki.

Obsługa osób z niepełnosprawnością słuchu:

 1. Brak usługi tłumaczenia języka migowego dla osób z niepełnosprawnością sluchu znajdującego się na miejscu. Zapotrzebowanie na tłumacza należy zgłaszać z tygodniowym wyprzedzeniem telefonicznie lub mailowo 71 349 15 56, rejestracja.wroclaw@karan.pl
 2. Istnieje możliwość skorzystania z przenośnej pętli Indukcyjnej Geemarc LoopHEAR LH102 V2., z której może korzystać również osoba nie posiadająca jeszcze aparatu.
 3. Istnieje możliwość odsłuchania informacji na temat działań zamieszczonych na stronie internetowej z udziałem tłumacza migowego

Dostępność toalety dla osób ze szczególnymi potrzebami:

 1. W placówce zapewniona jest dostępność pomieszczeń sanitarnych dla osób ze szczególnymi potrzebami .

Dostępność miejsc parkingowych:

 1. Przed budynkiem brak jest miejsca parkingowego dla osób ze szczególnymi potrzebami.
 2. Informacje dotyczące miejsc parkingowych dla osób ze szczególnymi potrzebami można uzyskać za pomocą mobilnej aplikacji ParkDots służąca informowaniu użytkowników o wolnych i zajętych miejscach parkingowych przeznaczonych dla pojazdów osób ze szczególnymi potrzebami. Aplikacja dostępna jest dla systemów Android oraz IoS. Można ją pobrać na oficjalnych platformach dystrybucyjnych Google Play oraz App Store. Korzystanie z niej jest darmowe, bez potrzeby rejestracji czy logowania. Działa zarówno w trybie online jak i offline.

 Ewakuacja

Placówka zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób poprzez oznaczenia dróg ewakuacyjnych, skorzystania z noszy ewakuacyjnych.


Udzielanie informacji i pomocy w pokonaniu większych barier w budynku

     1. Personel CIK znajdujący się w placówce udzieli w pełnym zakresie informacji i pomocy w poruszaniu się po budynku.
     2. Zapewni osobie ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji. Za ewakuacje odpowiedzialny jest personel będący w bezpośrednim kontakcie z osobą ze szczególnymi potrzebami.
     3. Zapewni wsparcie osobie ze szczególnymi potrzebami z wykorzystaniem nowoczesnych technologii prowadząc spotkania on-line za pomocą dostępnych komunikatorów.
    4. Personel CIK stworzy taką organizacje działań, która umożliwi realizację potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami w niezbędnym zakresie dla tych osób.

 

Programy i dofinansowania

Działania w programach realizowane są bezpłatne. Programy są współfinansowane lub finansowane przez dotujące je Instytucje.

Instytucje i partnerzy

Zapraszamy do odwiedzenia stron instytucji i partnerów, którzy wspierają nasze działania.