Działania

PROGRAMY ZAKOŃCZONE

PROGRAMY REALIZOWANE W ROKU 2020

***

DZIAŁANIA W ZAKRESIE ZWALCZANIA ZAKAŻENIA, ZAPOBIEGANIA ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ, PROFILAKTYKI ORAZ ZWALCZANIA SKUTKÓW COVID-19- "Chrońmy się wzajemnie - szycie maseczek w związku z pandemią koronawirusa

Celem zadania było zapewnienie środków ochrony osobistej w postaci szycia i dystrybucji maseczek wśród osób nie mających możliwości ich zakupienia czy też otrzymania, dla tych, których dbanie i dostosowanie się do potrzeb wynikających z sytuacji było trudne ze względu na ich zaniżony status materialno – bytowy oraz brak umiejętności społecznych.

Dystrybucja maseczek wzmacniała informacje o celowości stosowania się do panujących zasad w sytuacji obopólnego chronienia się w związku z potencjalnym ryzykiem wzajemnego zakażenia. Działania były skierowane wprost na minimalizacje ryzyka zakażeniem koronawirusem.

Odbiorcami zadania były osoby starsze, członkowie rodzin wielodzietnych, osoby będące w trudnej sytuacji materialno – bytowej, osoby korzystające z pomocy placówek Służby Zdrowia, dzieci, młodzież będąca mieszkańcami terenu Leśnicy i okolic. Uszyto i rozdano 3022 maseczki.

Dzięki powyższym działaniom maseczki otrzymały osoby korzystające z usług:

- Ekumenicznej Stacji Opieki we Wrocławiu przy ul. Wysoka 4,

- Wrocławskiego Dziennego Domu Seniora przy ul. Kazimierza Wielkiego 31-33 we Wrocławiu,

- Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego przy ul. Borowskiej 213 we Wrocławiu,

- Klubu Seniora Fantazja we Wrocławiu,

- Koła nr 1 Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów we Wrocławiu,

- Centrum Rozwoju Aktywności dzieci i młodzieży „Źródełko” przy ul. Wolskiej 9 we Wrocławiu,

-Centrum Rozwoju Aktywności dzieci i młodzieży „Tęcza” przy ul. Brodzkiej 160 we Wrocławiu,

- Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii przy ul. Kieleckiej 2 we Wrocławiu.

- Klubu Integracji Społecznej przy ul. Skoczylasa 8 we Wrocławiu.

Cel został osiągnięty a rezultatem było:

- wykonanie oraz dystrybucja maseczek wśród osób potrzebujących i wybranych instytucji,

- zapobieganie zakażeń w grupach najbardziej narażonych,

- wsparcie tych, którym na co dzień z racji trudnej sytuacji towarzyszy lęk i obawa o swoje życie,

- powiększenie grona wolontariuszy chcących wspierać działania mające na celu niesienia pomocy innym.

- dzielenie się wsparciem oraz umiejętnościami wykorzystanymi podczas realizacji zadania.

Umowa nr D/COVID-19/WSS/9/2020

Współpraca z Gminą Miękinia - Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Miękini
Realizowane działania:

uczestnictwo w spotkaniach z rodzinami lub osobami indywidualnymi wskazanymi przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miękini,
uczestnictwo w spotkaniach z rodzinami lub osobami indywidualnymi wskazanymi przez Zespół Interdyscyplinarny w Miękini,
podejmowanie działań wynikających z interwencji kryzysowej w tym wizyty w środowisku wspólnie z pracownikiem socjalnym,
sporządzanie opinii i zaleceń do dalszej pracy z rodziną lub osobami indywidualnymi wynikających z posiadanych kompetencji,
wykonywanie innych czynności wynikających z potrzeb Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miękini w ramach posiadanych kompetencji.

Umowa nr GOPS.4.2020

Programy i dofinansowania

Działania w programach realizowane są bezpłatne. Programy są współfinansowane lub finansowane przez dotujące je Instytucje.

Instytucje i partnerzy

Zapraszamy do odwiedzenia stron instytucji i partnerów, którzy wspierają nasze działania.