Informacje dla osób niesłyszących

W ramach Centrum Interwencji Kryzysowej KARAN we Wrocławiu znajdującego się przy ul. Traugutta 119/1, realizowane są świadczenia medyczne finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia poprzez porady diagnostyczne, terapeutyczne, porady lekarskie, sesje psychoterapii indywidualnej, sesje psychoterapii grupowej, sesje psychoedukacyjne grupowe.

Działania realizowane są w:

 • Poradni terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
 • Poradni terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych
 • Oddziale Dziennym terapii uzależnień od substancji psychoaktywnych innych niż alkohol
 • Oddziale Dziennym terapii uzależnień od alkoholu

Ze spotkań mogą korzystać osoby eksperymentujące, uzależnione od substancji psychoaktywnych w tym alkoholu, z problemem uzależnień behawioralnych oraz ich bliskich i rodzin.

W ramach umowy z Gminą Wrocław realizowane są działania

 • poradnictwo psychologiczne
 • spotkania motywacyjno-informacyjne, interwencje rodzinne, dla osób eksperymentujących, uzależnionych od substancji psychoaktywnych oraz ich bliskich i rodzin
 • grupa wsparcia dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych utrzymujących abstynencję
 • warsztaty dla dzieci, młodzieży, rodziców we wrocławskich placówkach oświaty w ramach profilaktyki selektywnej, uniwersalnej

W ramach środków z Ministerstwa Zdrowia oraz Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii prowadzone są:

 • warsztaty dla dzieci, młodzieży oraz warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców
 • aktywizację zawodową
 • interwencje kryzysowe, indywidualne wsparcie terapeutyczne, poradnictwo rodzinne dla osób z problemem uzależnień behawioralnych, członków rodziny, krewnych żyjące z osobą uzależnioną
 • Candis - program terapii krótkoterminowej skierowanej do osób powyżej 16 r.ż., użytkowników przetworów konopi w sposób problemowy.

W projekcie partnerskim razem z Wrocławskim Centrum Integracji- Liderem Stowarzyszenie KARAN – Partnerem realizowane są działania w Klubie Integracji Społecznej we Wrocławiu przy ul. Skoczylasa 8. Celem projektu jest poprawa dostępu do usług reintegracji społecznej i zawodowej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Realizowane są formy wsparcia zmierzające do nabycia umiejętności interpersonalnych oraz poprawy funkcjonowania społecznego w formach zajęć indywidualnych i grupowych.

Realizowane są formy wsparcia zmierzające do odbudowania zdolności do
samodzielnego świadczenia pracy i pozyskania zatrudnienia w formie praktycznych zajęć

Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN, ul. Traugutta 119/1, 50-419 Wrocław warsztatowych. Udzielane wsparcie ma charakter zindywidualizowany i odbywa się w oparciu o diagnozę sytuacji społeczno-zawodowej każdego uczestnika.
Uczestnicy mogą bezpłatnie skorzystać z: konsultacji prawnych, doradztwa zawodowego, poradnictwa rodzinnego, wsparcia psychologa, warsztatów umiejętności społecznych, kursów zawodowych, wyjść integracyjnych (np. kino, teatr), warsztatów kulinarnych i prozdrowotnych, zajęć informatycznych, krawieckich oraz z zajęć terapii ruchem.

Zapewniamy: ubezpieczenie NNW i OC, zwrot kosztów dojazdu, pomoce szkoleniowe oraz dostęp do komputerów z Internetem. Uczestnikom oferujemy również środki higieny osobistej, stroje i sprzęt sportowy.

Z działań w Klubie mogą mieszkańcy Wrocławia bez zatrudnienia (bezrobotni, nieaktywni i bierni zawodowo, niepobierający emerytury i renty z wyjątkiem renty socjalnej) Projekt „Klub Integracji Społecznej we Wrocławiu”, współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Programy i dofinansowania

Działania w programach realizowane są bezpłatne. Programy są współfinansowane lub finansowane przez dotujące je Instytucje.

Instytucje i partnerzy

Zapraszamy do odwiedzenia stron instytucji i partnerów, którzy wspierają nasze działania.