Realizowane programy

PROGRAMY REALIZOWANE W ROKU 2021

ORGANIZOWANIE I PROWADZENIE PUNKTÓW PORADNICTWA RODZINNEGO NA TERENIE WROCŁAWIA „Wsparcie rodzi nadzieje”
Program współfinansowany przez Gminę Wrocław
Realizowany zgodnie z umową D/WZD/2735/20/2021 z dnia 11.01.2021

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE
Poprzez wnikliwe poznanie przyczyn problemów klienta, diagnozę sytuacyjną podczas spotkania indywidualnego z psychologiem zostaną zaproponowane właściwe formy pomocy, np. wsparcie psychologiczne, konsultacja, interwencja kryzysowa, porada, psychoedukacja, profilaktyka. W zależności od potrzeb klienci będą mogli skorzystać z wsparcia w sytuacjach kryzysowych, szczególnie znajdujący się w trudnej sytuacji życiowej, np. po śmierci bliskiej osoby, rozwodu, rozstania z partnerem, doświadczający przemocy fizycznej, psychicznej, ekonomicznej, seksualnej, utraty pracy, trudnościami związanymi z wyborem drogi życiowej itd. w zakresie poprawy komunikacji z partnerami życiowymi, z dziećmi, z rodzicami, w radzeniu sobie z problemami wychowawczymi, przewlekłymi chorobami somatycznymi osobistymi, swoich bliskich, samotnością, bezrobociem, konfliktami w pracy. Również będą mogli otrzymać pomoc i wsparcie w problemach uzależnienia.
Poradnictwo prowadzone będzie w następujące dni tygodnia: czwartek 16-20, piątki 9-13

Poradnictwo w zakresie UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZYCH
Spotkania rozpoczną się od diagnozy zgłaszanego problemu i ustaleniu możliwości formy pomocy. Kolejne spotkania poświęcone będą pracy nad konkretnymi sytuacjami problemowymi. W spotkaniach będą mogli uczestniczyć oboje rodzice.
Uczestnicy spotkań będą mogli poprawić komunikacje wewnątrzrodzinną, co pozwoli na zmniejszenie ilości konfliktów w rodzinie oraz rozwiązywanie ich w sposób konstruktywny, dopasowanie wymagań rodzicielskich do możliwości rozwojowych dzieci, aktywnego wspieranie rozwoju dzieci przez rodziców, zwiększenia bliskości między członkami rodziny, w tym między dziećmi a rodzicami. Łatwiejsze przechodzenie przez kryzysy, na które napotyka rodzina. Rodzice będą mogli nabyć umiejętności komunikowania się ze swoimi dziećmi w oparciu o klimat zaufania i szacunku, rozwiną lepsze rozumienie swoich dzieci, rozpoznają obszary funkcjonowania rodziny wymagające większej uwagi, rozwiną metody potrzebne do pracy nad przejawianymi trudnościami.
Poradnictwo pedagogiczne prowadzone będzie w następujące dni tygodnia: piątek w godzinach 12-15
Czas trwania jednej porady może wynosić od 1 h do 2 h.

W sytuacji, gdy nie będzie można zrealizować spotkań indywidualnych w sposób tradycyjny, z uwagi na nadal trwająca epidemię COVID-19, będą możliwe spotkania przy pomocy teleporad oraz rozmowa audio-video przez Internet.

Adresatami zadania są rodziny oraz poszczególnych jej członków (dzieci, młodzieży oraz ich rodziców
lub opiekunów). Do rodzin niepełnych, w trakcie rozpadu, a także wielodzietnych doświadczających trudnych ,czasem traumatycznych doświadczeń, które wystawiają na próbę więzi rodzinne, partnerskie, ale też wpływają na jej stabilność. Osób pełnoletnich i nieletnich. Dla rodziców tworzących rodziny pełne, rodziny rekonstruowane, rodziców samotnie wychowujących dzieci) lub opiekunów prawnych dzieci w wieku szkolnym/nastolatków. Rodziców doświadczających trudności wychowawczych i zainteresowanych podnoszeniem swoich kompetencji wychowawczych. Osoby samodzielnie zgłaszające się na spotkania. Osoby kierowane przez pracowników socjalnych lub kuratorów.

Zapisy osobiście w placówce lub telefonicznie 71 349 15 56
Koordynator programu: Dorota Furtak – Wlazińska

PROWADZENIE EDUKACJI, PORADNICTWA, DZIAŁAŃ ŚRODOWISKOWYCH ORAZ PROGRAMÓW OGRANICZANIA SZKÓD ZDROWOTNYCH I SPOŁECZNYCH WŚRÓD OSÓB ZAGROŻONYCH UZALEŻNIENIEM I UZALEŻNIONYCH OD NARKOTYKÓW ORAZ CZŁONKÓW ICH RODZIN.
"ZDĄŻYĆ BY ŻYĆ"

Program finansowany przez Gminę Wrocław
Realizowany zgodnie z umową D/WZD/PN/7/2020-2021 z dnia 31.12.2020 r.
Działania realizowane w projekcie są ukierunkowane na udzieleniu pomocy osobom zagrożonym uzależnieniem, uzależnionym i ich rodzinom poprzez zapewnienie do informacji, poradnictwa specjalistycznego. Polegały będą na udzielaniu indywidualnego poradnictwa specjalistycznego, spotkań o charakterze informacyjno – edukacyjnym i motywującym w postaci spotkań indywidualnych, Spotkań dla członków rodzin i bliskich w postaci interwencji rodzinnych. Działania grupowe będą przeznaczone dla osób po ukończonym procesie leczenia oraz tych, które utrzymują dłuższy okres abstynencji. Po zakwalifikowaniu przez terapeutę będą mogły uczestniczyć w grupie wsparcia – Grupie postrehabilitacyjnej. Działania przewidziane w ofercie zwiększą szanse wyjścia z nałogu, zminimalizowania szkód zdrowotnych, społecznych, rodzinnych i osobistych.
Adresatami będą mogły być osoby nieletnie oraz pełnoletnie. Korzystanie z pomocy pozwoli zdiagnozować problem, udzielić wsparcia w podejmowaniu decyzji o zmianie sposobu funkcjonowania. Motywowaniu do podjęcia leczenia. Wsparcia rodziców oraz osób bliskich w postaci edukacji oraz pomocy w ukierunkowaniu ich myślenia, najbardziej korzystnego, możliwego do akceptacji rozwiązania sytuacji problemowej z jaką zgłoszą się do placówki.
Zajęcia dla rodzin i bliskich
Realizowane działania:
Poradnictwo – spotkania motywacyjno-informacyjne dla osób eksperymentujących, uzależnionych od substancji psychoaktywnych oraz ich bliskich i rodzin
Zawierać będą aspekt psychoedukacyjny na temat szkodliwości i rozwoju uzależnienia od narkotyków. W trakcie tych spotkań uczestnik uzyska podstawową wiedzę na temat mechanizmów i rozwoju uzależnienia oraz będzie uczył się w pierwszej kolejności umiejętności niezbędnych do utrzymywania abstynencji. Otrzyma wsparcie w bieżących trudnościach oraz będzie się uczyć jak radzić sobie z nimi w konstruktywny sposób. Dodatkowo ważna będzie praca nad uświadamianiem zasobów, które pozwolą zgłaszającym się osobom poradzić sobie z trudnościami bez używania substancji psychoaktywnych. W sytuacji używania szkodliwego praca nad motywacją do podjęcia pracy nad sobą z równoczesnym kontynuowaniem spotkań indywidualnych. Rozpoczęta będzie praca nad trwałym utrzymaniem abstynencji. Kolejne spotkania będą miały na celu poznanie siebie, zrozumienie i uporanie się z problemami emocjonalnymi, psychicznymi czy interpersonalnymi. To proces dokonywania zmian w dotychczasowym sposobie funkcjonowania. Praca nad motywacją do leczenia, utrzymywania abstynencji. Czasami jest to proces długotrwały wymagający większej pracy ze strony zgłaszającego jak i pomagającego.
Gdy pojawi się diagnoza uzależnienia, uczestnik spotkań będzie motywowany do utrzymywania abstynencji i podjęcia w pierwszym kroku leczenia w warunkach ambulatoryjnych. W momencie pojawienia się trudności z utrzymywaniem abstynencji, osoba ta będzie motywowana do podjęcia leczenia w innych placówkach. Celem tych spotkań będzie również utrwalenie – utrzymanie zmiany, praca nad wzmacnianiem motywacji i sprawczości w różnych sytuacjach trzeźwego życia. Pomoc w rozpoznawaniu sytuacji zagrażających w codziennym życiu.
Rodzina i bliscy otrzymają informacje w postaci mikro edukacji na temat uzależnienia i funkcjonowania osoby uzależnionej. Otrzymają również informacje na temat form pomocy dla nich.

Spotkania odbywać się będą w następujące dni i godziny:
poniedziałki godzina 13-16
wtorek 10:00 – 13:00
środy 12.00-14.00
czwartki 12.00-14.00
piątek 12:00 - 14:00, 16:00-18:00
Spotkania dla członków rodzin i bliskich – interwencje rodzinne
Zajęcia prowadzone będą w ramach interwencji rodzinnych. Uczestnicy tych spotkań to rodziny, krewni, osoby żyjące z osobą-osobami, które są zagrożone narkomanią lub są uzależnione. Spotkania będą mogły przebiegać z udziałem osoby, której dotyczy problem bądź bez jej udziału. Ilość spotkań interwencyjnych zależeć będzie od stanu emocjonalnego osób zgłaszających się, a przede wszystkim zdiagnozowania problemu i gotowości do przyjęcia pomocy. Na pierwszym spotkaniu rozpoznawana będzie sytuacja w jakiej znalazła się rodzina czy jej poszczególni członkowie. Kolejne spotkania decydują o planowaniu działań i podjęciu decyzji co do np. uczestnictwo w grupie wsparcia dla rodziców. Podczas spotkania omawiane są konkretne sytuacje. Uczestnicy pracują nad akceptacja sytuacji i możliwością jej zmiany, by ich jakość życia była dla nich bezpieczna, zadawalająca. Podczas spotkań będzie możliwość ugruntowania wiedzy na temat kryzysu w jaki ich dotknął. Przeżywana niepewność swoich zachowań, decyzji, działania, pojawiające się wątpliwości, przy pomocy interwenta zostaną przeformułowane na pozytywne działanie. Ważne jest tu wzmocnienie siły samopomocy ukrytej w osobach, które dotyka problem uzależnienia.
Czas trwania spotkań od 1 do 2h w zależności od potrzeb oraz ilości zgłaszanych osób.
Dzień i godzina: poniedziałek 19 – 21

Grupa wsparcia – Grupa postrehabilitacyjna
Grupa prowadzona będzie metodą procesu, wspierającą zmiany indywidualne i zbiorowe. Dodatkowo, biorąc pod uwagę bieżącą problematykę wnoszoną przez pacjentów wprowadzane będą elementy pracy warsztatowej, połączonej z edukacją. Tematyka oscylowała będzie wokół zachowań zagrażających abstynencji oraz pogłębianiu wiedzy na temat nawrotu choroby. Uczestnicy będą uczyli się bądź doskonalili swoje umiejętności radzenia sobie z nawrotem lub jego zapobieganiu. W ramach grupy pacjenci będą pracowali nad wzmacnianiem poczucia bezpieczeństwa i przynależności oraz motywacją do utrzymywania abstynencji. Grupa zajmowała się będzie bieżącą problematyką, dotyczącą spraw zawodowych, rodzinnych czy finansowych oraz ich wpływem na równowagę emocjonalną i zdolność do utrzymywania abstynencji. Stosowane będą elementy terapii podtrzymującej.
Odbiorcy: osoby uzależnione od substancji psychoaktywnych utrzymujące abstynencję.
Czas trwania spotkania: 2h w tygodniu, piątek 18-20
Zapisy osobiście w placówce lub telefonicznie 71 349 15 56
Koordynator programu: Dorota Furtak – Wlazińska


PROGRAMY PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ I PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY WE WROCŁAWSKICH PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH - MŁODOŚĆ- WOLNOŚĆ-PRZYSZŁOŚĆ
Program finansowany przez Gminę Wrocław
Realizowany zgodnie z D/WZD/2787/1/2021 z dnia 18.02.2021
Działaniami profilaktycznymi zostaną objęte dzieci i młodzież w wieku od 5 do 19 r.ż., oraz rodzice i nauczyciele wrocławskich placówek edukacyjnych. Adresatami zadania są w szczególności młodzi ludzie, którzy są ufni i ciekawi nowych zjawisk, przez co podatni wpływom i namowom rówieśników, a także informacjom zawartym w mediach społecznościowych, reklamom i innym nie zawsze korzystnym wpływom społecznym. Dlatego, aby aktywnie przeciwdziałać podejmowaniu zachowań ryzykownych Wszystkie działania przewidziane w ofercie mogą być przeprowadzone za pośrednictwem systemów teleinformatycznych - między innymi na platformach edukacyjnych takich jak Microsoft Teams, który jest używany w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Działania są także możliwe do przeprowadzenia na innych platformach do komunikacji z możliwością transmisji wideo, dźwięku i tekstu. Beneficjenci będą mieli możliwość korzystania z zajęć zarówno poprzez komputer jaki i smartfon z dostępem do Internetu. Realizacje wymienionych powyżej programów, szkoleń i wywiadówek odbywać się będzie poprzez przekaz wideo i bezpośrednią interakcję z odbiorcami, a także projekcje filmów, prezentacje multimedialne, pracę w grupach, pytania i odpowiedzi, burzę mózgów, ćwiczenia indywidualne, dzielenie się wnioskami i refleksjami.
W przypadku wystąpienia epidemii lub pandemii, bądź innych ograniczeń niezależnych, uniemożliwiających w trybie tradycyjnym prowadzenie zajęć, zobowiązujemy się do ich prowadzenia w formie zdalnej/wirtualnej przez Internet. W przypadku braku zgody dyrekcji placówki dydaktycznej na bezpośrednią realizację działań zaplanowanych w ofercie zgodnie z ustaleniami z dyrekcją placówki, działania będą realizowane w formie zdalnej przez internet.
1.Program profilaktyczno - wychowawczy CUKIERKI
Program przeznaczony dla dzieci w wieku od 5 do 9 lat.
2. Pogram profilaktyki cyberprzemocy i uzależnień od sieci "CZARODZIEJSKIE OKONO.
Program przeznaczony dla uczniów w wieku od 10 do 16 lat.
3. Program profilaktyczny DEBATA. Program DEBATA
Program przeznaczony dla uczniów w wieku od 12 do 16 lat.
4. Program profilaktyczny STOP SUBSTANCJOM PSYCHOAKTYWNYM.
Program przeznaczony dla uczniów w wieku od 12 do 19 lat.
5.Szkolenia Rad Pedagogicznych z zakresu wiedzy o zagrożeniach związanych z korzystaniem z Internetu.
6. SZKOLNA INTERWENCJA PROFILAKTYCZNA- szkolenie Rad Pedagogicznych.
7. WYWIADÓWKI PROFILAKTYCZNE dla rodziców.

Koordynator programu: Marian Totuszyński 506 911 033

ZADANIE: "Programy reintegracji społecznej i zawodowej adresowane do osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych ze szczególnym uwzględnieniem zadań specjalnych kierowanych do kobiet w ciąży oraz matek dzieci do lat 3, z zapewnieniem opieki nad dziećmi"
Nazwa własna: „W drodze” program reintegracji społecznej i zawodowej
Realizowane zgodnie z umową 72/MK/L/2021 z dnia 04.01.2020 r.
„Zadanie publiczne jest realizowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra właściwego do spraw Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii."
Założenia projektu i realizowane w nim działania skierowane są na reintegrację społeczną i zawodową. Dla niektórych uczestników działania będą dodatkowym wsparciem a dla innych jedynym. Celem programu jest udzielenie wsparcia osobom uzależnionym oraz ich rodzinom w ich reintegracji społecznej i zawodowej, a także w sytuacjach kryzysowych wymagających interwencji. Często ze względów rodzinnych czy uwarunkowań zawodowych nie chcą podejmować leczenia wiążącego z wyjazdem do ośrodka czy leczeniem w oddziale dziennym.

W ramach programu proponujemy:
Interwencje kryzysowe
- Indywidualne spotkania polegające na analizie sytuacji kryzysowej, rozpoznaniu podjętych działań, udzieleniu natychmiastowej pomocy osobie w kryzysie.
Indywidualne rozmowy motywujące - Spotkania z terapeutą, których celem będzie poznanie siebie, zrozumienie i uporanie się z problemami emocjonalnymi, psychicznymi czy interpersonalnymi. To proces dokonywania zmian w dotychczasowym sposobie funkcjonowania.
Aktywizacje zawodową
- W trakcie spotkań z doradcą zawodowym podczas rozmowy możliwa będzie diagnoza obecnej sytuacji, aktualnych potrzeb i możliwości uczestnika. Następnie zostanie omówiona możliwa droga rozwoju zawodowego optymalna dla danej osoby w obecnej sytuacji życiowej.
Poradnictwo Rodzinne
- W ramach poradnictwa rodzinnego beneficjentom udzielana będzie pomoc w budowaniu na nowo poczucia bezpieczeństwa w nowej sytuacji rodziny, dostarczenie wsparcia, pomoc w zrozumieniu bieżącej sytuacji, omawianie trudnych dla bliskich sytuacji z którymi mierzą się w związku z życiem z osoba uzależnioną, pomoc w odnalezieniu się w często diametralnie innej dla rodziny sytuacji związanej z leczeniem osoby uzależnionej oraz zmianami tym spowodowanymi, edukacja w obszarze uzależnienia, analiza uczuć, ocena realnego zakresu trudności.
Koordynator programu: Dorota Furtak – Wlazińska
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt pod nr tel. 71 349 15 56

Program opieki i terapii patologicznych hazardzistów, osób z innymi uzależnieniami behawioralnymi, ich bliskich i rodzin.
”Nie igraj najwyższa stawka jest życie”

,,Projekt jest dofinansowany ze Środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.”

Realizowany zgodnie z umową 25/HE/2021 z dnia 11.01.2021 r.

Działania realizowane w ofercie mają za zadanie zwiększenie dostępności dla osób, które w sposób patologiczny uprawiają hazard lub mają problem z innymi uzależnieniami behawioralnymi, ich bliskich i rodzin. Osoby zgłaszające się do placówki będą mogły skorzystać w formie spotkań indywidualnych z pomocy w ramach interwencji kryzysowych, poradnictwa rodzinnego, indywidualnego wsparcia terapeutycznego, wizyty lekarskiej. Opieką będzie objęta nie tylko osoba zgłaszająca się z problemem, ale również rodzina i jej bliscy. Ważna w pierwszym kontakcie jest diagnoza i propozycja odpowiedniej kierunku pomocy zmierzającego do zmiany sytuacji życiowej zgłaszających się osób.
Osoby z rozpoczętym procesem terapeutycznym w roku poprzedzającym obecne działania będą mogły go kontynuować a inne ukończyć.
Celem działań terapeutycznych będzie wspieranie pacjenta w trudnych momentach i motywowanie w dokonywaniu dalszych konstruktywnych zmian. zmianą nawyków. Znacząca będzie też nauka nowych sposobów radzenia sobie z emocjami, stresem i lękiem, wzrostem umiejętności psychospołecznych i dalszy rozwój osobisty.
Dzięki przeprowadzonym działaniom możliwe będzie ograniczanie rozmiarów problemowych zachowań ryzykownych.

W ramach zadania realizowane są:
- interwencje kryzysowe
- indywidualne wsparcie terapeutyczne
- poradnictwo rodzinne
- konsultacje lekarskie

Program adresowany jest do osób u których rozpoznano uzależnienie od hazardu oraz innych osób z innymi uzależnieniami behawioralnymi, rodzin i bliskich osób uzależnionych.

Koordynator programu: Dorota Furtak – Wlazińska
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt pod nr tel. 71 349 15 56

REALIZACJA PROGRAMÓW PROFILAKTYKI SELEKTYWNEJ
„Dziękuję nie biorę”

Zad. 2 Realizacja Programów profilaktyki selektywnej
w ramach umowy 120/BO/P/2021 z dnia 04.01.2021

Program finansowany przez Ministerstwo Zdrowia - Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii
W ramach projektu zostaną przeprowadzane programy w formie trzech 3 godzinnych spotkań “Emocje kolorami życia”, „Sztuka porozumiewania się” i „NIE substancjom psychoaktywnym” i warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców. Zajęcia uświadomią uczestnikom, czym są emocje i jak one wpływają na nasze myślenie i zachowania. Uczyły będą konstruktywnego radzenia sobie z trudnymi emocjami, nauczą porozumiewania bez przemocy. Zapoznają uczestników z barierami komunikacyjnymi oraz jak ich unikać. Uświadomią znaczenie komunikatów niewerbalnych. Zapoznają młodych ludzi z konsekwencjami zdrowotnymi i społecznymi wynikającymi z używania substancji psychoaktywnych. Wzmocnią postawy prozdrowotne budując pozytywną samoocenę.
Działania przedstawione w ofercie adresowane są do osób, które w stopniu wyższym niż przeciętny narażone są na rozwój problemów związanych z używaniem środków psychoaktywnych. Działania mają za zadanie zapobieganie, ograniczenie lub zaprzestanie podejmowania zachowań ryzykownych i zastępowanie ich normami prawidłowych postaw społecznych. Promują zdrowy styl życia, a jeśli już doszło do sięgnięcia po substancje psychoaktywne do wycofania się z tych zachowań.

W ramach projektu zostaną przeprowadzane warsztaty w formie 3 godzinnych spotkań.
- “Emocje kolorami życia”,
- „Sztuka porozumiewania się” ,
- „NIE substancjom psychoaktywnym”,
- „Warsztaty umiejętności wychowawczych- poprzedzone konsultacjami.”.
Uczestnikami projektu będą uczniowie placówek oświatowych I ośrodków szkolno - wychowawczych wskazanych w ofercie. W projekcie weźmie też udział rodzice dzieci biorących udział w cyklu warsztatów.
Koordynator programu: Alicja Giezek
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt pod nr tel. 695 286 083

REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM:
Zadanie 8 Programy terapii kierowane do osób używających szkodliwie i uzależnionych
od konopi oraz ich rodzin i bliskich

Nazwa własna: Candis – nowe możliwości

,,Projekt jest dofinansowany ze Środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.”

w ramach umowy 133/MK/H/5/2021 z dnia 11.01.2021

Candis – nowe możliwości - jest to program terapii krótkoterminowej skierowanej do osób powyżej 16 r.ż., użytkowników przetworów konopi w sposób problemowy. Bazuje na założeniach i metodach dialogu motywującego oraz wykorzystuje elementy terapii poznawczo – behawioralnej. W projekcie przedstawiona została oferta pomocowa dla odbiorców programu CANDIS oraz ich członków rodzin, bliskich. Oprócz jednej sesji diagnostycznej i 10 sesji programu CANDIS odbiorcy zadania skorzystają także z konsultacji psychiatrycznej w Poradni w której realizowany będzie Candis. Przewidujemy również ewaluację zadania zgodnie z wytycznymi Krajowego Biura do Spraw przeciwdziałania Narkomanii.
Celem zadania jest zachowanie abstynencji od przetworów konopi lub ograniczenie ich używania oraz udzielenie pomocy, wsparcia rodzinom i bliskim osób używających szkodliwie i uzależnionych od konopi.
W ramach projektu będziemy realizować następujące działania:
• realizację programu Candis zgodnie z założeniami i podręcznikiem programu Candis,
• pogłębione oddziaływania psychoterapeutyczne indywidualne,
• wsparcie psychologiczne dla rodzin i bliskich,
• konsultacje psychiatryczne,
• monitorowanie i ewaluacja programu Candis na podstawie przekazanych ankiet ewaluacyjnych.
W wyniku realizacji zadania zakładamy osiągnięcie następujących rezultatów u osób mających problemy z powodu używania przetworów konopi:
• dążenie do abstynencji, jako najważniejszego celu leczenia,
• nauczenie się adekwatnego i skutecznego rozwiązywania problemów psychologicznych i społecznych,
• pozostawanie w abstynencji przy zastosowaniu działań profilaktycznych zapobiegających nawrotom,
• rozpoznanie swoich problemów związanych z używaniem konopi.
W wyniku prowadzonego poradnictwa rodzinnego dla rodzin i bliskich osób zgłaszający się do placówki zakładamy osiągnięcie następujących rezultatów :
• otrzymanie pomocy i wsparcia w radzeniu sobie z trudnymi emocjami,
• wzrost świadomości na temat funkcjonowania osoby używającej problemowo przetworów konopi/ uzależnionej,
• otrzymanie wsparcia w rozumieniu i stworzeniu warunków do budowania prawidłowych relacji i funkcjonowania.
Adresatami będą osoby w wieku powyżej 16 r.ż., u których stwierdzono problemowe używanie przetworów konopi indyjskich. Zarówno osoby uczące się, jak również pracujące. Kobiety oraz Mężczyźni. Kryterium udziału w programie jest zakwalifikowanie pacjenta na podstawie sesji diagnostycznej prze specjalistę terapii uzależnień.

Koordynator programu: Paweł Łamasz
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt pod nr tel. 71 349 15 56

Programy i dofinansowania

Działania w programach realizowane są bezpłatne. Programy są współfinansowane lub finansowane przez dotujące je Instytucje.

Instytucje i partnerzy

Zapraszamy do odwiedzenia stron instytucji i partnerów, którzy wspierają nasze działania.