Programy zakończone - 2019

PROGRAMY REALIZOWANE W ROKU 2019

ORGANIZOWANIE I PROWADZENIE PUNKTÓW PORADNICTWA RODZINNEGO NA TERENIE WROCŁAWIA „WSPARCIE RODZI NADZIEJE”

Program współfinansowany przez Gminę Wrocław
Realizowany zgodnie z umową D/WZD/2056/7/2018-2019 z dnia 08.01.2018 r.
Poradnictwo to udzielanie pomocy psychologicznej, pedagogicznej. Udzielane jest wsparcie przy podejmowaniu ważnych decyzji życiowych, wyboru drogi życiowej i aktywnego przygotowania się do pełnienia ról w małżeństwie. Poradnictwo wspiera osoby i rodziny w rozwiązywaniu problemów w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych. Polega również na uświadomieniu problemu, możliwości jego rozwiązania. Udzielane są porady osobom potrzebującym wskazówek w konkretnych sytuacjach życiowych, w których czują się bezradni i zagubieni. Podjęte oddziaływania psychologiczne, pedagogiczne zmierzają do pomagania członkom rodziny w osiąganiu rozwoju, otwartości, zdolności do bliskiego kontaktu ze sobą, poprawy komunikacji wewnątrzrodzinnej, radzenia sobie z zagrożeniami.
W ramach programu proponujemy:
Diagnozę, poradnictwo psychologiczne i pedagogiczne
Dla kogo?
Dzieci, młodzież, dorośli.
Kiedy?
Środy: 17:00-20:00
Czwartek: 17:00-20:00
Warsztaty podnoszące kompetencje wychowawcze
Cykl zajęć dla rodziców/opiekunów dzieci szkolnych oraz nastolatków chcących poznać lub wzmocnić swoje kompetencje wychowawcze. Zajęcia prowadzone metodą warsztatową, gdzie uczestnicy trenują kompetencje społeczne i wychowawcze. Uczestnicy uczą się jak, korzystać z pomocy i wzmacniać pożądane postawy wychowawcze przez 6 spotkań.
Jedno spotkanie trwa 3 h.
Warsztaty rozpoczną się po zakończeniu rekrutacji – konsultacji
Kiedy?
I cykl 01.03 -05.04.2019 r.; II cykl 25.10 – 06.12.2019 r.
Piątek 17:00-20:00
Termin konsultacji:
do I cyklu warsztatów 12.02 -26.02.2019r.; do II cyklu warsztatów 01.10 -15.10.2019 r.
Kiedy?
wtorek w godzinach 16:00 -20:00
Zapisy osobiście w placówce lub telefonicznie 71 349 15 56

PROWADZENIE EDUKACJI, PORADNICTWA, DZIAŁAŃ ŚRODOWISKOWYCH ORAZ PROGRAMÓW OGRANICZANIA SZKÓD ZDROWOTNYCH I SPOŁECZNYCH WŚRÓD OSÓB ZAGROŻONYCH UZALEŻNIENIEM I UZALEŻNIONYCH OD NARKOTYKÓW ORAZ CZŁONKÓW ICH RODZIN.

Program współfinansowany ze środków Gminy Wrocław
Realizowany zgodnie z umową D/WZD/PN/4/2019-2020 z dnia 01.01.2019r.
W ramach programu dział:
Punkt konsultacyjny
W ramach punktu konsultacyjnego odbywały się spotkania indywidualne oraz rodzinne. Konsultacje były nakierowane na szybkie rozpoznawanie problemu i reagowanie w zakresie ograniczania rozmiaru ryzykownych zachowań. Zadaniem terapeuty było informowanie o możliwościach i zasadach podjęcia leczenia, biorąc pod uwagę zarówno nasza placówkę, jak i inne instytucje niosące pomoc osobom uzależnionym oraz motywowanie do podjęcia leczenia.
Konsultacje telefoniczne (numer telefonu 71 349 55 02)
Przeznczone dla osób cierpiących z powodu uzależnień od środków psychoaktywnych i ich bliskich, a także dla osób pragnących zdobyć informacje na temat szkodliwości oraz zagrożeń wynikających z zażywania substancji psychoaktywnych.
Kiedy:
Piątek 11-13
Spotkania informacyjno - motywacyjne
Dotyczące sposobów radzenia sobie z objawami głodu narkotykowego, nauki poszukiwania wsparcia, pomocy w zaistniałej sytuacji. W trakcie spotkania wspólne z terapeutą pracuje się nad wprowadzaniem konstruktywnych zmian w swoim życiu. Spotkania miały na celu poznanie siebie, zrozumienie i uporanie się z problemami emocjonalnymi, psychicznymi czy interpersonalnymi.
Przekazywana wiedza dotyczyła konsekwencji łamania abstynencji.
Dla kogo?
Osoby pełnoletnie i niepełnoletnie, eksperymentujące, zażywające szkodliwie bądź uzależnione od substancji psychoaktywnych, ich rodziny i bliscy, osoby będące w kryzysie oraz pragnące uzyskać informacji na temat szkodliwości oraz zagrożeń wynikających z używania substancji psychoaktywnych, nauczyciele, pedagodzy i psycholodzy szkolni, pracownicy socjalni, kuratorzy itp.
Kiedy i gdzie?
ul. Traugutta 119/1
Środa: 12:00-14:00
Czwartek: 12:00-14:00, 16-19 pierwszy i trzeci czwartek miesiąca
Piątek: 12:00-14:00
ul. Skoczylasa 8
Piątek: 12:00-15:00, 20:00-21:00 w sierpniu przerwa wakacyjna.
Sobota: 9:00-12:00 (dwie soboty w miesiącu)
Zajęcia dla rodzin i bliskich
Zajęcia prowadzone były w ramach interwencji rodzinnych. Spotkania przebiegały z udziałem osoby, której dotyczy problem bądź bez jej udziału.
Spotkania miały na celu:
- rozwiązanie sytuacji kryzysowych związanych z problemem uzależnienia,
- udzielenie wsparcia emocjonalnego tym, którzy są w relacji z osobą używającą substancje psychoaktywne,
- zredukowanie lęku i pomoc w odreagowaniu trudnych emocji,
- przygotowanie bliskich osób do rozmowy, która konfrontowała by ze skutkami używania substancji psychoaktywnych i motywowała do podjęcia leczenia,
- zmniejszenie poziomu lęku, niepokoju powstałego na wskutek pojawienie się problemu.
Dla Kogo?
Rodziny, krewni, osoby żyjące z osobą-osobami, które są zagrożone narkomanią lub są uzależnione.
Kiedy?
Poniedziałek 19:00-21:00
Grupa wsparcia – postrehabilitacyjna
Grupa prowadzona metodą procesu, wspierającą zmiany indywidualne i grupowe. Dodatkowo, biorąc pod uwagę bieżącą problematykę wnoszoną przez uczestników wprowadzane są elementy pracy warsztatowej, połączonej z edukacją. Tematyka oscylowała wokół zachowań zagrażających abstynencji oraz pogłębianiu wiedzy na temat nawrotu choroby. Uczestnicy doskonalili swoje umiejętności radzenia sobie z nawrotem lub jego zapobieganiem. Pracowali nad wzmacnianiem poczucia bezpieczeństwa i przynależności. Wzmacniali motywację do utrzymywania abstynencji. Zajmowali się bieżącą problematyką, dotyczącą spraw zawodowych, rodzinnych, finansowych oraz ich wpływem na równowagę emocjonalną i zdolność do utrzymywania abstynencji.
Dla kogo?
Osoby uzależnione od substancji psychoaktywnych, utrzymujące abstynencję, po ukończonym podstawowym programie leczenia.
Kiedy?
Piątek 18:00-20:00
Grupa wsparcia dla rodziców
Celem grupy jest wzajemne wsparcie poprzez wymianę doświadczeń rodziców, których dzieci dotknął problem z zażywaniem substancji psychoaktywnych. Uczestnicy oprócz wsparcia zdobywają informacje dotyczące uzależnienia, procesu terapii oraz zmian zachodzących w systemie rodzinnym i w nich samych - jednostkach tego systemu. Uczestnicy poznają, na czym polega skuteczna pomoc oraz przekazywanie odpowiedzialności, jako części procesu wspomagającego leczenie swoich dzieci.
Dla kogo?
Rodziny, krewni, osoby żyjące z osobą, zagrożoną uzależnieniem lub uzależnioną.
Kiedy?
Środa: 18:00-20:00

ZADANIE: "PROGRAMY REINTEGRACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ ADRESOWANE DO OSÓB UZALEŻNIONYCH OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH"

Realizowane zgodnie z umową nr umowy 308/MK/H9/2019 z dnia 02.01.2019 r.
„Zadanie publiczne realizowane w ramach Narodowego Programu Zdrowia i wspófinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii."
Program został opracowany z myślą o osobach potrzebujących dodatkowej pomocy po zakończeniu terapii podstawowej. Biorąc po uwagę trudną sytuację osób, które opuszczają placówki stacjonarne i ambulatoryjne - hostel jest miejscem które wspomaga start życiowy osób uzależnionych oraz umacnia ich w podjętej decyzji dotyczącej trzeźwego życia.
W ramach programu odbywały się:
- interwencje kryzysowe,
- indywidualne rozmowy motywujące
- aktywizacja zawodowa
Ważnym elementem wzmacniającym proces zdrowienia są takie czynniki jak:
- możliwość zmiany otoczenia, nie wracania do środowiska zagrażającego,
- możliwość zabezpieczenia mieszkalnego na dłuższy okres, co umożliwia podjęcie lub utrzymanie pracy, kontynuowanie nauki, podniesienie kwalifikacji zawodowych, rozwijanie zainteresowań,
- wsparcie w sytuacjach trudnych oraz w konfrontacji zdobytych umiejętności z życiem codziennym.
Dla kogo?
Osoby, które ukończyły proces terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych, utrzymujące abstynencje. Osoby, które nie ukończyły pełnego procesu terapii uzależnień, oraz osoby będące w trakcie terapii.
Zgłoszenie telefoniczne i uzgodnienie terminu przyjęcia (od poniedziałku do piątku
– w godz. 11:00—16:00, 71 349 15 56.

„Szkolenia dla studentów - uzależnienia behawioralne"

ZADANIE KONKURSOWE NR 4 POD TYTUŁEM: REALIZACJA PROJEKTÓW SZKOLENIOWYCH W ZAKRESIE PROBLEMATYKI UZALEŻNIEŃ BEHAWIORALNYCH ADRESOWANYCH DO STUDENTÓW KIERUNKÓW MAJĄCYCH ZASTOSOWANIE W OBSZARZE ZDROWIA PUBLICZNEGO.

"Projekt jest dofinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii"

Projekt realizowany zgodnie z umową 326/HE/2019 z dnia 01.07.2019 r.

Celem projektu jest:
Zwiększenie poziomu wiedzy studentów medycyny, psychologii, resocjalizacji i pracy socjalnej w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych, w tym problemowego i patologicznego hazardu.

Projekt ma formę szkolenia wykładowo – warsztatowego o wymiarze 30 godzin dla jednej grupy,
przewiduje tematykę w zakresie:

1. Skutecznych metod profilaktyki.
2. Metod leczenia.
3. Terapii osób z uzależnieniami behawioralnymi.
Ramowy zakres tematyczny zajęć:
1. Uzależnienia behawioralne – klasyfikacje, definicje, postacie, nazewnictwo.
2. Diagnozowanie- objawy charakterystyczne dla poszczególnych faz rozwoju problemu, metody diagnozy.
3. Profilaktyka – strategie metody.
4. Leczenie uzależnień behawioralnych, wczesna interwencja, interwencje kryzysowe.
5. Profilaktyka nawrotów.
6. Praca z rodziną z problemem uzależnień behawioralnych.
7. Współwystępowanie uzależnień behawioralnych i uzależnień od substancji psychoaktywnych
– metody diagnozy.
8. Aspekt medyczny (metody leczenia) uzależnień behawioralnych i uzależnień od substancji psychoaktywnych – metody terapii.

Dla kogo?
Studenci medycyny, psychologii, pedagogiki, resocjalizacji oraz pracy socjalnej.
Telefon kontaktowy: 71 349 15 56

Miejsce realizacji szkolenia:
Wrocław, ul. Traugutta 119 (domofon naciśnij 1)
Koordynator programu: mgr Dorota Furtak – Wlazińska

Formularz zgłoszeniowy uczestnika
Zadanie 3: Przeprowadzenie projektów szkoleniowych adresowanych do studentów medycyny, psychologii, pedagogiki, resocjalizacji i pracy socjalnej w zakresie problematyki dotyczącej uzależnienia od hazardu lub innych uzależnień behawioralnych.
"Szkolenia dla studentów - uzależnienia behawioralne" zgodnie z umową 150/HEK/2018
Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będącyh w dyspozycji Ministra Zdrowia.

Temat szkolenia: Szkolenia dla studentów - uzależnienia behawioralne
DANE OSOBOWE
Imię i nazwisko (wymagane)
Adres do korespondencji
Adres e-mail (wymagane)
Telefon kontaktowy (wymagane)
UCZELNIA
Nazwa
Kierunek / wydział
Rok studiów
WYBÓR TERMINU SZKOLENIA
Termin szkolenia

Potwierdzam chęć uczestnictwa w szkoleniu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN, 26-605 Radom, ul. Pułaskiego 9 (dalej Stowarzyszenie KARAN) moich Danych osobowych w celu realizacji zadań statutowych.
Oświadczam, że zostałam/-em poinformowana/-y, o tym, że:
1. Administratorem moich Danych osobowych jest Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN w Radomiu, ul. Pułaskiego 9,
2. kontakt z Administratorem – daneosobowe@karan.pl,
3. podstawą prawną przetwarzania moich Danych osobowych będzie udzielona zgoda,
4. moje Dane osobowe będą przetwarzane w celach niezbędnych do realizacji zadań statutowych, promocji, sprawozdania i ewaluacji oraz rozliczenia i kontroli,
5. moje Dane osobowe mogą być przekazywane procesorom w związku ze zleconymi przez Stowarzyszenie KARAN zadaniami oraz podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,
6. moje Dane osobowe nie będą przekazane do państw trzecich,
7. okres przetwarzania moich Danych osobowych będzie zgodny z obowiązującymi przepisami prawa,
8. podanie moich Danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa w szkoleniu,
9. mam prawo: żądania dostępu do moich Danych osobowych, ich sprostowania, żądania uzupełnienia niekompletnych danych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec dalszego ich przetwarzania, przeniesienia.
10. mam prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania moich Danych osobowych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania moich danych przez Stowarzyszenie KARAN, mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
11. podanie danych jest warunkiem uczestnictwa w szkoleniu.


PROGRAM OPIEKI I TERAPII PATOLOGICZNYCH HAZARDZISTÓW, OSÓB Z INNYMI UZALEŻNIENIAMI BEHAWIORALNYMI, ICH BLISKICH I RODZIN. ”NIE IGRAJ NAJWYŻSZA STAWKA JEST ŻYCIE”

,,Projekt jest dofinansowany ze Środków Funduszu Rozwiazywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.”
Realizowany zgodnie z umową 100/HB/2019 z dnia 012.01.2019 r.
Celem projektu było zwiększenie dostępności i rozszerzenie oferty profesjonalnej pomocy patologicznym hazardzistom, osobom z innymi uzależnieniami behawioralnymi, ich bliskim i rodzinom.
Do podstawowych celów realizacji programu należą:
- ograniczanie rozmiarów problemów związanych z patologicznym hazardem oraz innymi uzależnieniami behawioralnymi.
- ograniczenie zachowań ryzykownych dotyczących patologicznego hazardu oraz innych uzależnień behawioralnych - oddziaływania ukierunkowane na ograniczanie szkód indywidualnych oraz społecznych,
- zmniejszenie negatywnego wpływu hazardowego grania na życie uczestnika projektu i osób jemu najbliższych,
- nauka nowych, konstruktywnych sposobów radzenia sobie z emocjami i problemami w życiu.
wypracowanie nowego modelu codziennego funkcjonowania, bez problemowych, destrukcyjnych zachowań, włączając w to rozrywkę i kontakty towarzyskie.
W ramach zadania realizowane są:
- interwencje kryzysowe
- indywidualne wsparcie terapeutyczne poradnictwo rodzinne
- konsultacje prawne
- konsultacje lekarskie
Dla kogo?
Program adresowany do osób u których rozpoznano uzależnienie od hazardu oraz innych osób z innymi uzależnieniami behawioralnymi, rodzin i bliskich osób uzależnionych.

ORGANIZACJA I REALIZACJA PROGRAMU EDUKACYJNO- REKREACYJNEGO PN. ”CENTRUM ROZWOJU I AKTYWNOŚCI DZIECI I MŁODZIEŻY”

Horyzont kreatywności w Centrum Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży KARAN
Program współfinansowany przez Gminę Wrocław
Realizowany zgodnie z umową D/WZD/2272/18/2019 z dnia 01.02.2019 r.
W ramach programu realizowano następujące działania:
Działania wychowawcze
Zajęcia grupowe (edukacyjne, rozwijające zainteresowania i umiejętności, artystyczne i manualne, sportowe, animację czasu wolnego, wyjścia kulturalno-rekreacyjne, warsztaty umiejętności psychospołecznych)
Edukacja
W trakcie zajęć uczestnicy wyrównywali braki edukacyjne, otrzymywali pomoc w opanowaniu bieżącego materiału szkolonego i odrobieniu zadań domowych, wzbogacając swoją wiedzę ogólną, poszerzając wiedzę z zakresu różnych dziedzin nauki. W ramach edukacji prowadzone były zajęcia z języków obcych (m.in. angielski), zajęcia komputerowe, projekcje filmów o tematyce naukowej, zajęcia z kreatywnego myślenia (gry i zagadki logiczne).
Zajęcia rozwijające zainteresowania i umiejętności
W ramach zajęć uczestnicy angażowani się w różnorodne aktywności, które miały na celu wspierać ich w rozwijaniu pasji i odkrywaniu nowych zainteresowań. Proponowano aktywności takie jak: taniec, śpiew, recytacja wierszy, plastyka, gra na gitarze, czytelnictwo, edukacja filmowa oraz inne zajęcia zgodne z zainteresowaniami uczestników. Zajęcia artystyczne i manualne. Celem zajęć artystycznych było rozbudzenie kreatywności i wyobraźni poprzez tworzenie prac plastycznych, rozwijanie umiejętności posługiwania się różnorodnymi technikami plastycznymi, rozwijanie zmysłu estetyki, wspieranie rozwoju motoryki małej, koncentracji uwagi i precyzji.
Zajęcia sportowe
Promowano aktywny i zdrowy stylu życia. Uczestnicy zostali zachęceni do rozwijania zainteresowań związanych z uprawianiem różnorodnych dyscyplin sportowych.
Warsztaty umiejętności psychospołecznych
Program zajęć obejmował następujące tematy:
- integracja,
- poznawanie siebie i innych,
- budowanie pozytywnej samooceny,
- odkrywanie mocnych stron,
- rozumienie uczuć własnych i innych osób,
- nauka komunikacji interpersonalnej,
- nauka asertywności,
- rozwiązywanie konfliktów,
- sposoby radzenia sobie ze stresem,
- nauka tolerancji,
- dbanie o swoje zdrowie,
- profilaktyka uzależnień.
Animacja czasu wolnego
Celem zajęć było stworzenie beneficjentom możliwość odpoczynku po tygodniu szkoły, relaks i odprężenie. W ramach animacji zaproponowane zostaną m.in.: gry i zabawy indywidualne i zespołowe, gry stolikowe, wieczory filmowe, wyjścia do pobliskich parków.
Wyjścia kulturalno-rekreacyjne
Organizowano wyjścia m.in. do: kina, na kręgielnię, bilard, na basen, do parku linowego, parku trampolin. Wyjścia organizowane były zgodnie z zainteresowaniami uczestników.
Obchody świąt i urodzin
Organizowano:
Obchody Świąt Wielkanocnych i Bożonarodzeniowych. Imprezy okolicznościowe, tj.: Dzień Babci, Dzień Dziadka, Walentynki, Dzień Kobiet, Pierwszy Dzień Wiosny, Dzień Matki, Dzień Dziecka, Dzień Ojca, Święto Rodziny, Dzień Chłopaka, Pierwszy Dzień Jesieni, Dzień Życzliwości, Halloween, Mikołajki, zabawa sylwestrowa. Świętowano dzień urodzin naszych podopiecznych.
Poczęstunek
Każdego dnia otwarcia Centrum uczestnicy byli zapraszani do wspólnego stołu na poczęstunek.
Półkolonie zimowe
Działania realizowane w okresie ferii zimowych to okres dwóch tygodni ferii (10 dni), realizowane w godzinach dostosowanych do potrzeb beneficjentów. Program ferii zawierał: gry i zabawy na terenie Centrum, turnieje sportowe (w bilarda, tenisa stołowego, piłkarzyki), gry i zabawy stolikowe (strategiczne, logiczne, rozrywkowe) oraz wyjścia kulturalno – rekreacyjne.
Półkolonie letnie
Półkolonia trwała 10 dni, w godzinach dostosowanych do potrzeb beneficjentów. Program półkolonii letnich obejmował wyjścia rekreacyjno - kulturalne takie jak.: wyjścia na kąpielisko, na basen, do parku trampolin, do parków miejskich lub do kina. W trakcie półkolonii odbyła się również całodniowa wycieczka poza Wrocław.
Współpraca ze środowiskiem lokalnym
Realizatorzy programu uczestniczyli w cyklicznych spotkaniach przedstawicieli instytucji i organizacji zrzeszonych w Partnerstwie lokalnym dla Leśnicy. Celem działania było podejmowanie i rozwijanie współpracy międzysektorowej na rzecz integracji społecznej oraz rozwoju zasobów ludzkich na osiedlu Leśnica we Wrocławiu oraz współorganizacja różnorodnych imprez o charakterze lokalnym.
Współpraca z instytucjami
(m.in. szkołami, pracownikami socjalnymi, kuratorami). W ramach współpracy wychowawcy i kierownik Centrum nawiązywali kontakt z pedagogami lub/i psychologami szkolnymi, wychowawcami, pracownikami socjalnymi, asystentami rodzin, kuratorami. Celem współpracy była diagnoza potrzeb beneficjentów oraz uzyskanie informacji o ich funkcjonowaniu w szkole, rodzinie, w relacjach z rówieśnikami, co umożliwi udzielenia im adekwatnego wsparcia (m.in. pomoc w wyrównywaniu braków edukacyjnych) oraz wdrożenie odpowiednich oddziaływań wychowawczych, a w razie potrzeb udzielenie wsparcia emocjonalnego.
Współpraca z rodzicami i opiekunami prawnymi
W ramach tego działania proponowano indywidualne konsultacje dla rodziców i opiekunów prawnych zgłaszających konkretny problem, poszukujących wiedzy i informacji oraz rozwiązań w kryzysie. Spotkania odbywały się również w sytuacjach uzasadnionych na prośbę wychowawcy lub kierownika.
Z DNIEM 31.12.2019 ROKU CENTRUM ZAKOŃCZYŁO SWOJE DZIAŁANIA.

REALIZACJA PROGRAMÓW PROFILAKTYKI SELEKTYWNEJ „DZIĘKUJĘ NIE BIORĘ”
Zad. 4 Realizacja Programów profilaktyki selektywnej w ramach umowy 108/BO/P/2019 Z dnia 02.01.2019
Program finansowany przez Ministerstwo Zdrowia - Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii
W ramach projektu zostały przeprowadzane programy:
- “Emocje kolorami życia”,
- „Sztuka porozumiewania się” ,
- „NIE substancjom psychoaktywnym” ,
- „Warsztaty umiejętności wychowawczych”.
Dla kogo?
- rodziców dzieci i młodzieży
- Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. M. Lutra 54-239 Wrocław, ul. Wejherowska 28
- Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy nr 10, Wrocław, ul. Parkowa 27
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Dzieci Niewidomych im. Marii Grzegorzewskiej 54-034 Wrocław,
ul. Kamiennogórska 16,
- Zespół Szkół nr 6, ul. Nowodworska 70-82, 54-438 Wrocław
- Zespół Szkół nr 17 ul. Poświęca 8, 51-128 Wrocław
Zajęcia przeznaczone są dla dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 19 lat.
Rodzice uczestniczący w warsztatach umiejętności wychowawczych nabyli umiejętności akceptacji dziecka i wyrażania ją w sposób czytelny dla dziecka, poznali normy, zasady i wymagania w wychowaniu, nabyli umiejętności rozwiązywania konfliktów metodą T. Gordona i lepszego porozumiewania się z dziećmi, nabyli umiejętności modyfikowania niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka w sposób bezprzemocowy, nauczyli się wyrażania oczekiwań i ograniczeń w taki sposób, by były one przez dziecko respektowane, nabyli umiejętności rozpoznawania, wyrażania i akceptowania uczuć, a także radzenia sobie z "trudnymi" uczuciami w duchu poszanowania godności osobistej człowieka oraz nauczyli się uwalniania siebie i dziecka od ograniczającego lub wręcz zaburzającego rozwój osobowości funkcjonowania w rolach
REALIZACJA DZIAŁAŃ PROFILAKTYKI UNIWERSALNEJ SKIEROWANEJ DO DZIECI I MŁODZIEŻY Z ZAKRESU PROBLEMATYKI UZALEŻNIEŃ BEHAWIORALNYCH, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM NADUŻYWANIA KOMPUTERA I INTERNETU. „HORYZONT ZDARZEŃ - POZA SIECIĄ”
,,Projekt jest dofinansowany ze Środków Funduszu Rozwiazywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.”
Realizowany zgodnie z umową 46/HB/2019 z dnia 02.01.2019 r.
W ramach projektu przeprowadzone zostały programy profilaktyki uniwersalniej przeciwdziałające uzależnieniom behawioralnym ze szczególnym uwzględnieniem e – uzależnień.
Programy były prowadzone w formie warsztatów, metodami aktywnymi w wymiarze 3 godzin dydaktycznych. W trakcie realizacji zadania uczestnicy zapoznali się z terminami związanymi z uzależnieniami behawioralnymi,nabyli rzetelną wiedzę na temat uzależnień behawioralnych z podziałem na poszczególne rodzaje uzależnienia oraz ich skutków. Wypracowali definicję uzależnienia od Internetu/komputera, telefonu komórkowego, zapoznali się z zagrożeniami oraz negatywnymi konsekwencjami wiążącymi się z uzależnieniem od Internetu, nabyli umiejętność kontrolowania czasu spędzanego w sieci oraz dowiedzieli się o innych zagrożeniach związanych z korzystaniem z Internetu.
Odbiorcami byli uczniowie w wieku od 10 do 18 roku życia.
Zrealizowano 70 programów po 3 godziny, łącznie odbyło się 210 godzin warsztatów Aby wzmocnić skuteczność działań odbyły się szkolenia Rad Pedagogicznych i wywiadówki profilaktyczne dla rodziców uczniów.
Realizacja szkoleń nauczycieli – szkolenia Rad Pedagogicznych - Szkolenia były prowadzone w formie wykładowo – warsztatowej z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych. W trakcie realizacji zadania uczestnicy zapoznali się z terminami związanymi z uzależnieniami behawioralnymi, nabyli rzetelną wiedzę na temat uzależnień behawioralnych z podziałem na poszczególne rodzaje uzależnienia oraz ich skutków, dowiedzieli się kto jest najbardziej podatny na uzależnienie, poznali też etapy rozwoju uzależnienia oraz jakie są skutki nadmiernego korzystania z mediów, nauczyli się rozpoznawać sygnały ostrzegawcze u swoich podopiecznych świadczące o wychodzeniu w uzależnienie oraz poznali profesjonalne formy i metody pomocy uzależnionym oraz gdzie można zgłosić się po pomoc.
Zrealizowano 5 szkoleń po 4 godziny, łącznie odbyło się 20 godzin szkoleń
Realizacja wywiadówek profilaktycznych dla rodziców - Wywiadówki były prowadzone w formie wykładowej z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej.
W trakcie realizacji zadania uczestnicy zapoznali się z terminami związanymi z uzależnieniami behawioralnymi, nabyli rzetelną wiedzę na temat uzależnień behawioralnych z podziałem na poszczególne rodzaje uzależnienia oraz ich skutków, dowiedzieli się kto jest najbardziej podatny na uzależnienie, poznali też etapy rozwoju uzależnienia oraz jakie są skutki nadmiernego korzystania z mediów, nauczyli się rozpoznawać sygnały ostrzegawcze u swoich podopiecznych świadczące o wychodzeniu w uzależnienie oraz poznali profesjonalne formy i metody pomocy uzależnionym oraz gdzie mogą zgłosić się po pomoc. Zrealizowano 6 wywiadówek po 3 godziny, łącznie odbyło się 18 godzin szkoleń

PROGRAMY PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ I PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY WE WROCŁAWSKICH PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH MŁODOŚĆ - WOLNOŚĆ – PRZYSZŁOŚĆ. DZIAŁANIA WSPÓŁFINASOWANE SĄ ZE ŚRODKÓW GMINY WROCŁAW W RAMACH UMOWY:
D/WZD/2328/2/2019

Programy skierowane były dla uczniów w wieku od 6 do 19 lat.
Programy przeznaczone dla młodszych odbiorców uczyły współpracy rówieśniczej oraz dbałości o bezpieczeństwo, a także rozwijają inteligencję emocjonalną i twórcze myślenie.
Formuła programów przeznaczonych dla młodzieży sprzyjała rozwojowi naturalnej aktywności młodych ludzi.
Programy były realizowane we wrocławskich placówkach oświatowych i innych placówkach prowadzących działania na rzecz dzieci i młodzieży.
Realizowane programy.
Do programu "NOE” zgłosiło się 5 szkół i odbyło się 10 realizacji programu. Program prowadzony w formie meetingu, z udziałem dramy. Wywoływał duże emocje i skutecznie wpłynął na postawy młodych ludzi poprzez odwołanie się do osobistych przeżyć prowadzących i uczestników.
Oparty na autentycznych świadectwach osób dotkniętych problemem alkoholowym: trzeźwego alkoholika, dziecka żyjącego w rodzinie z problemem alkoholowym oraz abstynenta, który podjął wolny wybór i nie korzystają ze środków zmieniających świadomość. Młodzi ludzie nabyli aktualną wiedzę na temat współuzależnienia, funkcjonowania dzieci żyjących w rodzinach z problemem alkoholowym, a także o czynnikach predysponujących do sięgania po substancje uzależniające. Młodzież biorąca udział w programie uzyskała też konkretną wiedzę o uzależnienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz skutkach uzależnienia, często też zmieniała własne podejście do używania środków psychoaktywnych. Program zmienił niekorzystne przekonania normatywne młodzieży dotyczące używek oraz oczekiwań grup rówieśniczych. Udział w NOE rozwinął u uczestników umiejętności radzenia sobie z naciskiem grupowym oraz ukształtował postawy proabstynenckie i dbałości o własne zdrowie i przyszłość. Początkowo młodzież dziwiła propozycja deklaracji bycia abstynentem, na koniec programu część świadomie zadeklarowała życie w trzeźwości - 68 %. a ponad połowa podjęła próbę abstynencji do roku.
Program „NOE” odbył się w następujących szkołach:
Szkoła Podstawowa Nr 90 im. Stanisława Tołpy - Orzechowa 62, 50-540 Wrocław,
Zespól Szkolno - Przedszkolny nr 1, ul. Zemska 16 c, 54-438 Wrocław,
Zespół Szkól i Placówek Fundacji Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji, ul. ks. M. Lutra 2-8, 54-239 Wrocław,
Liceum Ogólnokształcące nr XI, ul. Spółdzielcza 2A, 51-662 Wrocław
Szkoła Podstawowa nr 95, ul. Starogajowa 66-68 54-047, 54-047 Wrocław.

Do „DEBATY” zgłosiło się 8 szkół, w których obyło się 30 realizacji programu Pedagodzy, we wszystkich szkołach, uznali „Debatę” za program bardzo potrzebny i dobrze przyjmowany przez młodzież oraz bardzo aktualny ponieważ wielu bardzo młodych ludzi sięga po alkohol sobie sprawy ze skutków takiego postępowania. Większość pedagogów uważała, że lepiej jest, gdy program prowadzi osoba, która nie jest pracownikiem szkoły, ponieważ taka osoba może znacząco bardziej wpłynąć na uczniów, zmienić ich zdanie o alkoholu i substancjach uzależniających.
Program „DEBATA” odbył się w następujących szkołach:
Szkoła Podstawowa nr 63, ul. Mennicza 21, 50- 057 Wrocław,
Szkoła Podstawowa nr 44, ul. Wilanowska 31, 51-206 Wrocław,
Szermiercza Sportowa Szkoła Podstawowa nr 85 im. prof. Mariana Suskiego Generała Romualda Traugutta 37,
50-449 Wrocław,
Szkoła Podstawowa nr 28, ul. Grecka 59, 54-406 Wrocław,
Szkoła Podstawowa nr 95, ul. Starogajowa 66-68 54-047, 54-047 Wrocław,
Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 8, ul. Składowa 2-4, 50-209 Wrocław,
Szkoła Podstawowa nr 84, ul. Górnickiego 2, 50-337 Wrocław,
Zespół Szkół nr 9, ul. Krajewskiego 1, 51-690 Wrocław.

Do programu „KOREKTA” zgłosiło się 9 szkół. Uczestnicy uznali przydatności w życiu treści programu. Uczestnicy programu w zdecydowanej większości zdeklarowali ograniczenie ilości i częstotliwości spożywania alkoholu, mogli też lepiej zrozumieć zachowania alkoholowe swojego otoczenia, zmniejszyła się tez u nich tendencja do ryzykownych zachowań alkoholowych. Osoby, które w trakcie realizacji programu rozpoznały u siebie problemy alkoholowe zmierzające do uzależnienia zostały zmotywowane i skierowane do specjalistów. Dużym doświadczeniem dla uczestników programu było przyjęcie do wiadomości, że najwięcej szkód społecznych po wypiciu alkoholu spowodowanych jest nie przez uzależnionych a poprzez pijących ryzykownie. Bardzo znaczące też dla beneficjentów było indywidualne obliczenie stężenia alkoholu we krwi w momencie ostatniej okazji picia. Ich zadanie polegało na przypomnieniu sobie i wpisaniu na kartkach konkretnych ilości alkoholu wypitych przy ostatniej okazji, ustalenie ilości gramów czystego alkoholu, który spożyli i wyliczeniu stężenia w promilach. Jest to bardzo duży walor edukacyjny dla uczestników programu. Wielu z uczestników nie potrafiło przypomnieć sobie ilości napojów alkoholowych spożytych podczas ostatniej imprezy. Trudność w przypomnieniu sobie tej ilości ukazuje, że młodzież pije napoje alkoholowe bez kontroli i bez rozwagi.
Program „KOREKTA” odbył się w następujących szkołach:
Liceum Ogólnokształcące nr IV, ul. Świstackiego 12, 50-430 Wrocław,
Liceum Ogólnokształcące nr X , ul Piesza 1 , 51-116 Wrocław,
Zespół Szkół nr 2,ul.Borowska 19, 50-551 Wrocław,
Technikum Akademickie - Sołtysowicka 19B, 51-168 Wrocław,
Zespół Szkół Budowlanych , ul. Grabiszyńska 236 , 53-235 Wrocław,
Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogólnoksztłcących ul.Drukarska 24, Wrocław,
Lotnicze Zakłady Naukowe ul. Kiełczowska 43, 51-315 Wrocław,
Liceum Ogólnokształcące nr I, ul.Poniatowskiego 1, Wrocław,
Technikum Akademickie przy Wyższej Szkole Logistyki, ul. Sołtysowicka 19b, 51-168 Wrocław.

Program "SPÓJRZ INACZEJ " zrealizowano w 12 szkołach. Wykonano 35 realizacji programu. W programie. W trakcie spotkania uczestnicy nauczyli się jak rozpoznawać, wyrażać i akceptować uczuci swoje i innych osób, znacząco podnieśli poczucie własnej wartości oraz zapoznali się z umiejętnościami twórczej i efektywnej pracy w grupie. Uczniowie uczyli się też jak rozwiązywać konstruktywnie problemy oraz ukształtowali postawę odpowiedzialność za własne zdrowie i zachowania. Wszyscy beneficjenci zadeklarowali utrzymanie abstynencji nikotynowej do dorosłości.
Program "SPÓJRZ INACZEJ " odbył się w następujących szkołach:
Szkoła Podstawowa nr 50, ul. Czeska 38 , 51- 112 Wrocław,
Zespól Szkolno - Przedszkolny nr 12, ul. Suwalska 5, 54-104 Wrocław,
Szermiercza Sportowa Szkoła Podstawowa nr 85 im. prof. Mariana Suskiego Generała Romualda Traugutta 37, 50-449 Wrocław,
Szkoła Podstawowa nr 84, ul. Górnickiego 2, 50-337 Wrocław,
Liceum Ogólnokształcące nr VIII, ul. Zaporoska 71, 53-415 Wrocław,
Zespól Szkolno - Przedszkolny nr 21, ul. Kłodzka 40, 50-536 Wrocław,
Szkoła Podstawowa nr 63, ul. Mennicza 21, 50- 057 Wrocław,
Szkoła Podstawowa nr 95, ul. Starogajowa 66-68 54-047, 54-047 Wrocław,
Zespół Szkół nr 8, ul. Składowa 2-4, 50-209 Wrocław.<

Programy i dofinansowania

Działania w programach realizowane są bezpłatne. Programy są współfinansowane lub finansowane przez dotujące je Instytucje.

Instytucje i partnerzy

Zapraszamy do odwiedzenia stron instytucji i partnerów, którzy wspierają nasze działania.